ÖVTJ 66 Egyéb pénzügyi tevékenység szakképesítési követelményei

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

1. A befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben megbízás végrehajtását megvalósító üzletkötésre olyan, vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt köteles alkalmazni, akit a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató vagy a közvetítő előzetes kérelme alapján a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vett.

A Magyar Nemzeti Bank azt a személyt jegyzi be, aki

a) büntetlen előéletű;
b) nem áll foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt;
c) ellene a Magyar Nemzeti Bank vagy a tőzsde öt éven belül nem alkalmazott jogerős határozatban megállapított, figyelmeztetésnél súlyosabb szankciót;
d) rendelkezik az e törvény szerinti szakmai képesítéssel.

A Magyar Nemzeti Bank által vezetett névjegyzék adatai nyilvánosak.

Szakmai képesítésként fogadható el:

a) a szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy
b) a középiskolai végzettség és
ba) a szakképesített bankreferensi szakképesítés,
bb) a banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés,
bc) a befektetési tanácsadói szakképesítés,
bd) a banki szakügyintézői szakképesítés,
be) a pénzügyi szakügyintézői szakképesítés,
bf) az értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítés,
bg) a pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítés,
bh) a tőzsdei szakvizsga,
bi) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevél,
bj) a ba)-bi) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítés, vagy
c) jogszabályban meghatározott, az MNB által kiadott tőkepiaci hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány.

Az a) pont alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek

a) a felsőoktatásról szóló törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben szerezhető közgazdász szakképzettség,
b) a jogász szakképzettség,
c) a könyvvizsgálói képesítés,
d) a felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
e) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerzett gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerzett szakképzettség, és
f) a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerezett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

2. A befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál az ügyfélnek befektetési szolgáltatást vagy kiegészítő szolgáltatást ajánló és az ügyfél igényt az üzletkötésre jogosultnak továbbító, de az ügyféllel befektetési szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés kötésére, illetve az ügyfél felé befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő szolgáltatási jogviszonyt létrehozó kötelezettségvállalásra nem jogosult személynek nem kell megfelelnie az 1 pont szerinti követelménynek.

Képesítési jogszabály
{2007. évi CXXXVIII. törvény}
{40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet}

661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

I. A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval – e tevékenységi körében – megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) középiskolai végzettséggel és
ba) szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
bb) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
bc) befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
bd) banki szakügyintézői szakképesítéssel,
be) pénzügyi szakügyintézői szakképesítéssel,
bf) értékpapír-piaci szakügyintézői szakképesítéssel,
bg) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
bh) tőzsdei szakvizsgával,
bi) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),
bj) valutapénztárosi bizonyítvánnyal (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),
bk) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
bl) a ba)-bk) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy

c) 40/2015. (XII. 30.) NGM rendeletben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványával
rendelkezik.

A I. a) pontja alkalmazásában szakirányú felsőfokú végzettségnek minősülnek

a) a 155. § (3) bekezdésében meghatározott képzettségek,
b) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség, és
c) a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

a)
aa) a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint a közgazdasági felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy a felsőoktatásról szóló törvény szerint a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben közgazdász szakképzettség,
ab) jogász szakképzettség,
ac) könyvvizsgálói képesítés, vagy
ad) felsőfokú vagy posztgraduális bankszakmai képesítés,
b) a főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterképzésben szerezhető gazdasági agrármérnök szakképzettség vagy műszaki menedzser alapképzési szakon, vagy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szakon szerezhető szakképzettség,

c) a felsőfokú végzettség birtokában szakirányú továbbképzésben, szakosító továbbképzésben a közgazdasági felsőoktatásban szerzett bankszakmai szakképzettség vagy gazdasági, közgazdasági szakképzettség.

A kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsönt közvetítő függő ügynök tevékenységéhez szakképesítés, illetve közvetítői hatósági vizsga nem szükséges.

II. Független közvetítő csak olyan egyéni vállalkozó lehet,

a) akinek vezető állású személye – ideértve az egyéni vállalkozót is –
aa) büntetlen előéletű,
ab) jó üzleti hírnévvel rendelkezik,
ac) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal, valamint a közvetítőkre előírt szakmai végzettséggel rendelkezik,
b) akinek mindenkor rendelkezésére áll a tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges felelősségbiztosítás.

Képesítési jogszabály
{2013. évi CCXXXVII. törvény}
{40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet}

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

I. A függő biztosításközvetítő tevékenysége:

A biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy a foglalkoztató biztosítónak, illetve független biztosításközvetítőnek a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott módon történő bejelentése alapján kerül nyilvántartásba vételre.
A közvetítő az adott biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételekor 2008. július 1. napjától köteles felsőfokú végzettséggel vagy a 2003. évi LX. törvény 13. számú mellékletében az adott biztosításközvetítői tevékenységre meghatározott szakképesítéssel vagy a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet szerinti hatósági képzés során szerzett, meghatározott tevékenység folytatására feljogosító okirattal rendelkezni, azaz

– Felsőfokú végzettség (szakiránytól független egyetemi vagy főiskolai diploma, pl. kertészmérnök, villamosmérnök stb.) vagy
– {Biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Függő biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Független biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Biztosítási tanácsadó} szakképesítés vagy
– Függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával; vagy
– Független biztosításközvetítői hatósági vizsgával

továbbá

kizárólag a jogvédelem biztosítási ágazat termékeinek közvetítése esetén:

– {Biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Jogvédelmi biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Függő biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Független biztosításközvetítő} szakképesítés vagy
– {Biztosítási tanácsadó} szakképesítés vagy
– Függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával; vagy
– Független biztosításközvetítői hatósági vizsgával.

A biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyeket a Magyar Nemzeti Bank https://felugyelet.mnb.hu/ internetes honlapján folyamatosan, negyedévente pedig a Pénzügyi Közlönyben is közzéteszi.

Ügynöki tevékenységet büntetlen előéletű természetes személy végezhet.

II. Vezérügynök:

kizárólag olyan személy lehet, aki

a) büntetlen előéletű,
b) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá korábban biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy a megfelelő szakmai érdek-képviseleti szervnél legalább 3 évig biztosításszakmai vezető beosztást töltött be, vagy szaktanácsadóként, vagy 5 évig biztosításközvetítőként működött, vagy e szerveknél összesen 5 éves szakmai munkaviszonnyal, köztisztviselői jogviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik;

illetve

középfokú végzettséggel rendelkezik és korábban biztosítónál vagy biztosításközvetítőnél legalább 7 éven át biztosításszakmai vezetői beosztást töltött be.
Javaslat helyettesítő képesítés(ek)

– Biztosításközvetítő (függő és független) 51 343 02
– Biztosításközvetítő (szak megjelölése nélkül) OKJ 52 3440 03
– a korábban szak megjelölése nélkül megszerzett OKJ 52 3440 03 OKJ azonosítószámú Biztosításközvetítő szakképesítés 2005. január 7. napját követően a Független biztosításközvetítő szakképesítésnek felel meg
– Biztosításközvetítő (szak megjelölésével: függő biztosításközvetítői) OKJ 52 3440 03
– Függő biztosításközvetítő OKJ 52 343 02 0010 52 02 2009. január 1. napjától megszerezhető
– Biztosításközvetítő (szak megjelölésével:független biztosításközvetítői)
– Független biztosításközvetítő OKJ 52 343 02 0010 52 01 2009. január 1. napjától megszerezhető

– Biztosítási tanácsadó 55 343 01 vagy
– Biztosítási tanácsadó OKJ 49 5 3634 09 60 01
– Biztosítási tanácsadó OKJ 54 3441 02
– Biztosítási tanácsadó OKJ 54 343 02 0000 00 00 2009. január 1. napjától megszerezhető
– Biztosításközvetítő (szak megjelölésével:jogvédelmi biztosításközvetítői) OKJ 52 3440 03
– Jogvédelmi biztosításközvetítő OKJ 52 343 02 0010 52 03 2009. január 1. napjától megszerezhető
Képesítési jogszabály
{2003. évi LX. törvény}
{40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet}

662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

A biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2003. évi LX. törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

Az ÖVTJ kód felvétele már feltételezi a

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység vagy
662902 Biztosítási szaktanácsadás

ÖVTJ kód meglétét.

Képesítési jogszabály
{2003. évi LX. törvény}

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységekÖVTJ 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69

Köszönet:

Egyed Regina, Füleiné Rozsits Anikó, Hoffmanné Klemm Szilvia, Illésné Ruzsa Teréz, Molnár Edit, Thurzó Viktória, Varga Mária, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb