Társadalombiztosítás

Jogosító idő a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához 2011-ben

Magyar Közlöny2010. december 30-án megjelent a Magyar Közlöny 200. számában a Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról.

Érthetőbben: a  2010.évi CLXX. törvény (Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról) amely többek között a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályait tartalmazza meghatározza, hogy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges, úgynevezett jogosító idő tulajdonképpen két részből áll: a kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonyból és a gyermekneveléssel töltött jogviszonyból álló időből. A Kormányrendelet a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal megszerezhető jogosultsági idő körét határozza meg.

Sajnos, a Kormányrendelet ? az előzetes várakozásokkal ellentétben – kettő sokakat érintő jogviszonyt kihagyott a felsorolásból:

a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót, és

az álláskeresési támogatásban részesülő személyt.

Az alábbiakban a Kormányrendelet vonatkozó részét szó szerint idézzük a Magyar Közlönyből, illetve az értelmezés okán beszerkesztettük a Kormányrendelet által hivatkozott törvényi rész szövegét:

12. § (1) A Tny. 18. § (2b)?(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek

a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)?i) pontjában, valamint (2)?(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban;

—————————————————

Ide beszerkesztettük a Tbj. törvény vonatkozó részét:

5. § (1) E törvény alapján biztosított

a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: egyházi személy), kivéve a saját jogú nyugdíjast,

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,

3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője; szövetkezet vezető tisztségviselője, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselője, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.

(3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.

——————————————————-

b) az 1998. január 1-jét megelőzően

1. az a) pont szerinti jogviszonyban,

2. a kisiparosként,

3. a magánkereskedőként,

4. az alkalmi fizikai munkát végzőként,

5. a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként,

6. a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként,

7. a gazdasági munkaközösség tagjaként,

8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,

9. a kisszövetkezet tagjaként,

10. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként,

11. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként,

12. az egyéni gazdálkodóként,

13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,

14. a külföldi munkavállalóként,

15. a külföldi munkavállaló előadóművészként,

16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként,

17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként,

18. a szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként,

19. a közjegyzőként,

20. az önálló bírósági végrehajtóként,

21. a szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, előadóművészi tevékenységet folytatóként,

22. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként, valamint

23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapjánszerzett szolgálati idő minősül.

(2) A Tny. 18. § (2a)?(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíj összegét valamennyi megszerzett szolgálati idő alapján kell megállapítani.

(3) Ha a Tny. 18. § (2a)?(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel állapítják meg, a kérelemhez csatolni kell az ápolási díjat megállapító határozat másolatát, valamint ? ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg ? be kell mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

 

(4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel állapítják meg, be kell

mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

 

(5) Ha a kérelmező hatósági nyilvántartásban szereplő adatokat nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. A segítségüket szeretném kérni abban, hogy mikor mehetek nyugdíjba. 1953. -ban születettem. 2012-ben lenne meg az előrehozott csökkentett összegű nyugdíjhoz szükséges 37 év szolgálati időm. Sajnos 2011. júniustól munkanélküli lettem. Attól tartok, hogy 2012-ben az előrehozott, csökkentett összegű nyugdíj lehetősége is meg fog szünni. Kérdésem az lenne, hogy van-e valamilyen lehetőség, hogy még ebben az évben nyugdíjba menjek. Valamikor volt a gyerekek után igénybe vehető 1-1 év beszámítása a szolgálati időbe.
  Tisztelettel kérem, hogy a fent megadott e-mailben válaszoljanak. Nagyon fontos lenne, mert itt Esztergomban hiába megyek bárhova érdeklődni, mindenütt “nem tudom” a válasz.
  Köszönettel: Deér Istvánné

  1. Kedves Deér Istvánné!

   Sajnáljuk, de nincs túl jó hírünk: idén akkor vonulhatna nyugdíjba, ha volna munkaadója, akivel korengedményes nyugdíjba vonulásáról meg tudna állapodni.
   Javasoljuk, olvassa el a linkben megadott írásunkat erről, illetve a kapcsolódó írások közül a korengedményes nyugdíj kicsit másképpen című írásunkat.

 2. Kedves Könyvelőiroda!
  Álmélkodva, nemegyszer hangosan felnevetve olvasgattam a kérdés válaszokat honlapjukon. Még nem láttam ehhez hasonló, alapos szakmaisággal és mégis derűs homorral fűszrezett fórumot. Köszönöm!!
  Egyúttal kérdeznék én is valamit a nők “40 éves” nyugdíjáról:
  1952 június 28-án születtem, és utolsó munkaviszonyom prémiuméves kormánytisztviselőként 2011 június 27-én szűnt meg, mivel elértem az előrehozott öregségi nyugdíjra a jogosultságot. Ezen a napon 44 év 283 nap szolgálati idővel, ezen belül pedig 40 év 21 nap ún. jogosító idővel rendelkeztem.
  2011 június 28-án annak rendje-módja szerint benyújtottam a nyugdíj kérelmemet, és kértem, hogy azt a 40 éves jogosító idővel bírálják el.
  Rögtön kiderült, hogy ezt már nem tehetem, ill. nem tehetik, mert én előrehozottra vagyok jogosult az életkorom alapján. Ha csak egy nappal elöbb adom be a kérelmemet, akkor lehetett volna. Ez csak azért döbbenetes számomra mert ugye a tervek szerint a 40 éveshez “nem nyúlnak” , de a sima korhatár elötti nyugdíjat, jövedelempótló támogatásra cserélik. Mellesleg elötte jártam a Tb-nél a szolgálati időmet kiszámíttatni, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy dönthessek a nyugdíjkérelmem módjáról. Egy szóval sem mondták, hogy a 40 évessel csak az 59 éves születésnapom elött élhetek.
  Most már miben reménykedhetek? Tudom meg kell várni a törvény módosítást.

  1. Kedves Solymosné Sipos Margit!

   Véleményünk szerint Ön jogosult a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjára. Mindkettő (az előrehozott és a “40-éves” is) nem kötelező, amennyiben a feltételekmegvannak, eldöntheti, hogy igénybe veszi-e, egészen az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig van lehetősége a döntéshez.

   Javasoljuk, fusson neki mégegyszer a kérdésnek, valami félreértés történhetett. Ezek nehéz fogalmak, és nem mindig arra válaszolnak, amit kérdezünk, és nem mindig azt kérdezzük, amire válaszolnak.

   Írja le levélben, hogy van 40 év 21 nap jogosító ideje, és Ön melyik nyugdíjas formát kívánja válaszolni. Örülnénk, ha ezt a levelét, valamint a válaszlevelet is megosztaná velünk.

   Mosolyát, nevetését pedig mi is köszönjük szépen! 🙂

   1. Kedves Könyvelőiroda!

    Köszönöm válaszukat, elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy elég nehéz lehet a tb ügyintézőknek is átállni erre az új helyzetre. Többféle nyugdíj jogosultság van, csak az öregségi nyugdíjból van legalább öt- féle. Ebből én két félére is jogosult vagyok, és ha ez így van, ezt kizáró szabályozás hiányában, választhatnom is szabad kzülük. No ez az a pont, amit ügyintézői szinten még kérdésként sem értenek. Mivel időközben mekaptam a Kincstártól a szükséges igazolást, ennek hiánypótló beadásával egyidőben, holnap benyújtok egy külön kérelmet is. Ezt a kérelem formátumot az ONYF honlapjáról töltöttem le. A már meglévő nyugdíjkérelmem ügyszámára hivatkozva fogom kiegészíteni az igényemet kifejezetten a nők teljes öregségi nyugdíjára vonatkozóan. Emellett írni fogok egy külön levelet az igazgatójuknak, amiben fogom javasolni, hogy az általános nyugdíjkérelem nyomtatványt egészítsék ki egy ponttal, hasonlóan a bányász kedvezményhez. (“Ha az arra jogosító feltételek fennállnak, kéri-e nyugdíját bányászkedvezmény
    alapján megállapítani?”) Ezt gondolom meg lehet tenni, vagy pedig többféle nyugdíjjogosultság esetén, még a határozathozatal elött az ügyfélnek legyen módja dönteni, ne a Hivatalnak. Majd újból jelentkezem, ha előrelépés lesz az ügyemben, és beszámolok róla.
    Köszönöm a segítségüket.

    1. Kedves Solymosné Sipos Margit!

     Köszönjük szépen, hogy megosztotta mindnyájunkkal gondolatait.

     Egy kérelmet bármikor vissza lehet vonni, később újra lehet indítani. Viszont, ha beadja az egyik kérelmét, amelyre kap számot, akkor a kérelem elbírálása csak arra történhet, amit azon kérelmezett, hiába írja meg, hogy mit is szeretett volna.
     Írja meg a kérelem visszavonását, töltsön ki egy új kérelmet (immár a nők kedvezményes nyugdíját igényelve), ballagjon be az ügyintézőjéhez, mondja el, hogy mi a helyzet, és amennyiben egyetértenek, nyomja kezébe az irományokat…

     1. Kedves Könyvelőiroda!

      Két jó hírem is van.
      Ha valakinek később, de még a határozathozatal elött jut eszébe valamilyen kiegészítés, amit mondjuk bele sem tudott volna írni az alap-kérelembe, pld.a 40 éves nyugdíjat akarom és nem a másikat rubrika híján, akkor az ONYF honlapján, a Nyomtatványtárból, a Kérelmek közül a K22-es számút kitölti és beadja az eredeti kérelméhez kiegészítésül. Az eljárás során felmerülő bármilyen jellegű kérés, kérelem előterjesztése történhet meg ezen a nyomtatványon. Ez nem minősül újj kérelemnek, de igen pofás, hivatalos, benne van az ügyiratszám, meg minden egyéb azonosító ami kell a bürokráciához. Szóval így tettem, be is ballagtam, és mint ismerős “reklamáló, a jogairól meg a jövőről álmodozó ügyfelet, azzal fogadtak, hogy jó hírük van a számomra és az összes ilyen cipellős nőtársunk számára! Mostantól fogva kombinált határozathozatal lesz, és ha megvan a 40 év jogosultsági idő, automatikusan teljes öregségi nyugdíjat fognak megállapítani. A szoftwer is így fog működni, ami nagy szó!
      Szóval megérte a reklamáció, a gyakori érdeklődés, és még az ügyintézők is örültek, komolyan mondom.

      Szeretettel üdvözlöm magukat, és további jókedvű ismeretterjesztést kívánok.

      1. Kedves Solymosné Sipos Margit!

       Hja, ezek tényleg jó hírek! Alig fél évvel a törvény hatályba lépését követően máris történik intézkedés… 😉 🙂

       Próbálnánk meg mi féléves csúszásokat….

       Ugye, azért mert nyugdíjas lesz, nem azt jelenti, hogy hűtlen lesz hozzánk, és már nem olvasgatja honlapunkat? A mór megtette kötelességét…. 🙂

       1. Kedves Könyvelőiroda!

        Maguk varázslók, vagy legalábbis Siva leszármazottai, mert ez az azonnaliság a válaszokban, reagálásokban az nem piskóta.
        Bizony ma Mo-on már annak is kell örülni, ha félév múlva tesznek valamit helyre. Nem is értem, hogyan zajlik, zajlott az úniós jogharmonizáció?!
        És naná, hogy nem leszek hűtlen magukhoz, a sok okosság miatt sem, de a mindennapi jóhangulathoz is fontosak nekem. Nem is értem pénzt mikor keresnek?!
        Mégegyszer mindent köszi.

 3. Szeretném megkérdezni, hogy én rokkantsági nyugdijban voltam, de ez alatt az idő alatt dolgoztam heti 30 órában nyugdijasként, és a munkabéremből vonták a nyugdijjárulékot, akkor a 40 éves munkaviszonyba beszámit-e ez az idő.
  Köszönettel:

 4. Tisztelt könyvelőiroda!

  Arra lennék kiváncsi, hogy édesanyámnak kiszámolták a szolgáltai idejét, miszerint 39 év, 130 napja van, amit 2010 október 31-ig számoltak ki!,tehát a 40 évig kellene még pár hónap, pontossan nemtudom mennyi! Viszont a munkanélküli központba azt mondták neki, hogy a munkanélküli segélyt is beleszámítják a nyugdíj kiszámításába, így éppen meglett volna neki a 40 év, de mégse számolták bele. Engem igazából az érdekelne, hogy a munkanélküli beleszámít e a nyugdíjba! Mert ha igen, akkor édesanyám már november óta munkanélküli segélyt kap, és még kapja is júliusig, tehát ha beszámítják akkor meglenne neki a 40 éve! Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Kedves Varró Linda!

   Számtalanszor, számtalan helyen leírtuk már: a nők 40 éves nyugdíjba vonulása szempontjából a munkanélküli nem számít bele a jogosító időbe, de beleszámít a szolgálati időbe.

 5. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Nagyonszépen köszönöm a gyors válaszukat.

  Mint írtam beadtam a szolgálati idő elismerési kérelmemet, amit meg is
  kaptam. Ebből idézem a szöveget:

  Szolgálati idő: 36 év 209 nap, ebből a nők kedvezményes
  öregségi teljes nyugdíjához jogosult idő
  34 év 222 nap, (közben voltam gyes-en) melyből kereső tevékenységgel járó vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban a
  jogosultsághoz szükséges 32 évvel szemben
  31 év 220 nap szolgálati időt szerzett
  (2010.12.31-ig)

  Tehát fentiek miatt bízom benne, hogy jól gondolom, hogy még 5 évet kell
  dolgoznom.
  Egyébként 1956. 02. 28-án születtem.

  Válaszukat várva, tisztelettel:

  Váczy Zoltánné

  1. Kedves Váczy Zoltánné!

   Az 1956-ban született nő öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap, kizárólag csökkentéssel történő előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását ? az egyéb feltételek fennállása esetén ? a 61 év és 183 napos életéve betöltésekor, azaz 3 évvel a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően kérheti.(Többszörösen módosított 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései alapján, amely a mai napon bizonyos, hogy hatályban van.)

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához (2010. december 31-i állapot szerint) Önnek 34 év 222 napja van, tehát hiányzik 5 év 143 napja, vagyis, ennyit kell dolgoznia ehhez a nyugdíj formához (2016. I. félév körüli időpontig).
   [A 31 év 222 nap a keresőtevékenységgel járó rész, amihez 2010. december 31-én még 143 nap hiányzott, nagyjából május végén, június elején ez a része meglesz Önnek, és onnan tényleg kb. 5 év…]

 6. Tisztelt Könyvelőiroda!

  A nők 40 év utánni nyugdíjbavonulásával kapcsolatban ugy gondolom sokmindent elolvastam, s talán tisztába is vagyok a lehetőségekkel. Azonban megerősítésként kérem szíveskedjenek válaszolni.
  Megkértem a szolgálati idő kiszámítását. Összesen 36 év 209 nap szolgálati idővel rendelkezem. A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához jogosultsági idő 34 év 222. nap, ebből a jogosultsághoz szükséges idő 31 év 220 nap. (2010.12. 31-ig) majus végéig meg lesz a 32 év. Ezt a lehetőséget csak kb. 5 év múlva vehetem igénybe? A 32 év meg lesz, viszont a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges 40 év szolgálati időt csak ekkor érem el.
  Esetleg van más lehetőség a nyugdíjbevonuláshoz. (sajnos a munkahelyem rövid időn belül meg fog szünni).
  Előre is nagyonszépen köszönöm a válaszukat.
  Tisztelettel: Váczy Zoltánné

  1. Kedves Váczy Zoltánné!

   Nem tudjuk, hol és mit olvasott, de nagyon jó szívvel ajánljuk figyelmébe a honlapunkon található, nagyon részletes, példákkal ellátott összefoglalónkat.

   Nem szolgálati idő, hanem jogosító idő kell a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához: minimum 32 év keresőtevékenységből, a többi pedig a gyermeknevelésből (gyed, gyes, stb.). Ahogyan írja, május végéig lesz 32 év jogosító ideje, akkor 8 év kell még, az 5 évet nem értjük.

   Nem közölte születési adatait, így nagyon nehéz megmondani az egyéb nyugdíjazási határidőket, lehetőségeket. Annyira nehéz, hogy nem is vállalkozunk jóslásra… 😉 🙂

 7. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  1955 évben születtem. 2011 évben meglesz 38 év jogosultsági időm, melyből
  2 év korkedvezményt (8 év ionizáló sugárban töltött munka) kaptam.
  Kérdésem lenne a Tisztelt Irodához, hogy a nők kedvezményes nyugdíjba vonulására lerhetőségem van-e még ebben az évben?
  Beleszámít-e plusz a kor a korkedvezményes idő a 40 évbe, illetve levonható
  a 40 évből a korkedvezményre jogosító 2 év.
  Tisztelettel: Zsuzsa

 8. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Lehet,hogy olyan kérdéseket teszek fel,amire már korábban itt válaszoltak valakinek,de nézzék el nekem.1954.novemberben születtem.1974.julius 15-től folyamatos munkaviszonyom van,2011.május 2-ig.Akkor megszünik a munkaviszonyom,létszámcsökkentés miatt.A jelenlegi munkahelyemen 1981.januát 15-től köztisztviselőként dolgoztam,jelenleg a felmentési időmet töltöm,ami a munkáltatóm szerint 2 hónap,valamint a végkielégités 8 havi illetménynek megfelelő összeg.
  Kérdéseim:jól állapították meg a felmentési időm időtartamát és a végkielégítés összegét?Valahol azt olvastam az egyik válaszukban,hogy a felmentési idő a munkaviszonyban eltöltött idő arányában alakul.Mivel a munkáltatóm által adott közszolgálati jogviszony megszüntetésében az intézkedés ellen 30 napon belül fordulhattam volna az illetékes bírósághoz,akkor most ,amennyiben nem jól állapították meg a felmentési időt,már nem élhetek ezzel a jogommal?Másik kérdésem lenne:a munkanélküli és álláskeresési segély a szolgálati időmbe beleszámít-e, a nyugdijazás miatt.Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel:
  Gróf Lászlóné

  1. Kedves groflaszlone!

   Igen, a munkaadó helyesen állapította meg mindkettőt.

   A szolgálati időbe beleszámít a jogosító időbe nem a munkanélküli ellátás ideje.

 9. 953. októberben született nő vagyok. Közalkalmazott.
  Megjelent a 2011. XXX. Közszolgálati tárgyú törvény módosítása..mely foglalkozik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételeivel (a 40 é) nevezetesen ebben az esetben is jár a felmentési idő!

  Kérdésem: 1. Csak köztisztviselőkre vonatkozik, vagy közalkalmazottakra is?
  Ha 2012. márciusában lesz meg a jogállási idő szerint 40 évem egyébként 43 év munkaviszonyom van, mikor mehetek legkorábban nyugdíjba.

  Kérdésem: 2. Korengedményes nyugdíj: Amennyiben a munkáltatómmal meg tudok egyezni mikor mehetek el. Felmentés , lemondás, közös megegyezés? Fontos lenne, hogy a státuszra új dolgozó felvehető legyen!

  1. Kedves Pappne!

   A 2011. évi XXX. tv. az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról előírásait módosította, közalkalmazottakra nem vonatkozik.

   A biztosítási jogviszony megszűnése során többféle lehetőség adódik, de a felmentési idő csak akkor jár, ha a munkaadó mondja fel a jogviszonyt, vagy közös megegyezéssel így döntenek.

   Az 1953-as születésű hölgyek akár idén is nyugdíjba vonulhatnak. Kérjük, nézze vissza a korábbi kérdéseinkre adott válaszokat.

   Mi az a jogállási idő? Nem jogosító ideje lesz meg?

   A korengedményes nyugdíj 2011-es szabályairól is külön írást találhat honlapunkon

 10. T! könyvelőiroda

  Szeretném megkérdezni hogy a 40év jogosultsági időbe a végkielégítés ideje és a felmondási idő nem számít bele?

  1. Kedves Sólyom Istvánné!

   A felmondási idő beleszámít, de a végkielégítés az nem idő, hanem időhöz kötött díjazási összeg, így az nem számít bele.

   1. köszönöm válaszukat!
    Csak azt nem értem hogy miért számítoták bele a MNJ..-be amikor erra a bizonyos 5 hónapra eső végkielégítéses időszakra nem kaptam segélyt,csak annek letelte után.Az MNJ-ba 281napot határoztak meg, pedig csak 120 napig folyósították,mivel el tudtam előbb helyezkedni .
    Úgy olvastam hogy az MNJ- a rendszeresen, havonta folyósított járadék.

    köszönettel: Sólyomné

    1. Kedves Sólyom Istvánné!

     Mi a bánatos kék nadragulya az MNJ? Munkanélküli járadék? Az miként jön az Ön eredeti kérdéséhez, a jogosító időhöz, végkielégítéshez, felmondási időhöz?

     Ha valahol, valamit olvasott, akkor miért nem ott kérdezi meg, hogy miként gondolják, és miért itt hivatkozik rá, amikor nem is kérdezett róla? 🙁

     Szóval, mi is az igazi körülmény és a hozzátartozó kérdése? 😉

     1. T.Könyvelő irada!
      Nem akartam terhelni Önöket hosszú litániával de akkor ezek
      szerint muszály .Az MNJ /munkanélküli járadék/
      1994-ben jöttem el acégtől közös megegyezéssel.3hónap felmondás és 5 havi végkielégítéssel. Én jelentkeztem a munkaügyi központban a 4 hónap felmondási idő után hátha
      hamarabb kapok új munkahelyet. Regisztráltak de munkanélküli segélyt csak az 5 hónap végkielégítés lejárta után kezdtek el folyósítani,kb 4hónapig mert közben találtam munkahelyet. Most amikor kikértem a szolgálati és a jogosultsági időmet, volt egy olyan sor hogy MNJ 281 nap.Ezt az időt nem számították be a jogos. időbe,Pedig ténylegesen csak 4hónapig kb 120napig kaptam segélyt.Nem mindegy hogy augusztusban vagy jövő Januárban mehetek nyugdíjba,Önök szerint érdemes fellebezni ?Vagy törődjek bele!

      1. Kedves Sólyom Istvánné!

       Nem terhel bennünket, csak a meg nem adott adatokból kitalálni a helyes választ: kicsit döcögve megy nekünk… 🙂

       Kicsit most is kuszák a számok, de a lényeg: a munkanélküli járadék a jogosító időbe nem számít bele, de a szolgálati időbe igen. A 4 hónap, és a 281 nap között azért van egy kis különbség; hogyne lenne érdemes fellebbezni – főleg, ha meg van győződve róla, hogy Önnek van igaza. Rosszabb helyzetbe nem kerülhet, csak nyerhet rajta.

       1. Köszönöm a választ és a türelmüket!
        üdvözlettel :Sólyomné

 11. Tisztelt Könyvelőiroda!

  A kérdésem a következő:

  – beszámít-e a jogosító időbe az a 8 hónap, amit a fiam Bt-jében mint segítő családtag, havi 40000 Ft.-ért végeztem?

  Köszönettel: Kovács Lászlóné

  1. Kedves Kovács Lászlóné!

   A tegnapi napon feltett kérdésére írtunk egy szép, hosszú litániát, amelyet úgy kezdtünk: “Úgy tűnik, Önnek nem volt türelme végigolvasni azt az írást, amelyhez feltette kérdését…” (Amire azt sem mondta, hogy bakfitty, vagy érthető-e most már, vagy sem… 🙁 )

   Kérve könyörgünk: legyen kedves elolvasni már azt az írást!
   Nagyon szívesen segítünk bárkinek, ingyen, saját szabadidőnkből, a közösség javára, de arra sem időnk, sem energiánk, sem kedvünk, hogy mindenkit egyesével kiszolgáljunk, mert amit elé tettünk, azt pillantásra sem méltatja.
   Az említett cikk folytatásánál, a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok 1997. december 31-ét követően rész ötödik bekezdés harmadik sorában találhatja meg a választ.

 12. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Végig néztem és olvastam írásaikat., hátha?? találok az Én ügyemhez hasonlót?
  (de nem sikerült!)
  Kérdésem a következő…1953.10.01-én születtem lekértem a szolgálati időmet amely 2009.12.31-el (41.év és 32 nap)…De és ott a NAGY DE???!!!!!!!!!
  Ebben benne van az Ipari tanuló időm is (igaz abban az időben egy K.T.Sz-el volt szerződésem és nem iskolával…..és benne van az egy év munka nélkülim és az utóbbi 3 évben ápolásin voltam anyukámmal!
  (sajnos nem menekülés hanem a muszáj vitt rá édesapám halála után)
  Anyukám 2010.12.19-én elhunyt!…most itt állok az mindenféle ellátás nélkül közel 58 évesen…kérdésem a következő….semmi esélyem sincsen 59 éves korom előtt a nyugdíj (bármely formájára??) ja és mindössze egy gyermekem van aki jogán a 3 évet igénybe is vettem..!!
  Megköszönném szíves útba igazításukat
  Keresztesné

  1. Kedves Keresztes Istvánné!

   Talán azért nem találta, mert nem jó helyen kereste. 🙂 Itt olvashat róla részletesen, magyarázatokkal, példával.

   Figyelmébe ajánljuk ezt a válaszunkat is, éppen 1953-as az illető hölgy.

   Távirati stílusban: A leírt adatok alapján 2012.10.01-én csökkentés nélküli, előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult.

   A nők kedvezményes nyugdíja szempontjából: 41 év – x év ipari – 1 év munkanélküli – 3 év ápolási – 3 év gyes = kb. 32 év keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő + 3 év gyerekneveléssel szerzett jogosító idő, ami összesen kb. 35 év jogosító idő, amiből 40 év kellene, hogy legyen.
   Úgy néz ki, hogy a legközelebbi időpont a jövő október 1.

 13. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Nyugdíjjal kapcsolatos kérdésemre szeretnék önöktől segítséget kérni.
  Férjem 1950-ben született, 1971-ben végezte el a főiskolát, utána folyamatos
  munkaviszonya volt 1994-ig, amikor több súlyos betegség miatt 1994 aug.-ban leszázalékolták, majd 2005-ben véglegesítették rokkantnyugdíjasként.
  Kérdésem arra irányulna, hogy van-e lehetőség arra, hogy az előrehozott öregségi nyugdíjaztatását kérje, ha igen hogyan járjunk el.
  Végtelenül fáj nekünk amit ma a rokkantnyugdíjasokról általánosítanak, “sajnos” a férjem nem a szimulánsokhoz tartozik. Nem kívánom senkinek amit Ő 1988-tól átélt, közel 10 műtét, közte két szívműtét, közel 30 kórházi ápolás összesen több mint egy év időtartammal.
  Tényleg van mit irigyelni az ilyen rokkantnyugdíjastól! Sajnos sokan élik át ugyanezt, és szeretnének megszabadulni ettől a megbélyegzéstől,
  Tisztelettel várom válaszukat: Juhászné

  1. Kedves Juhászné!

   nem is igazán értjük azt a hisztériát, amit a rokkantnyugdíjasokkal kapcsolatban az utóbbi időben tapasztalható. Szerintünk is inkább az egészséget választanák, ha tehetnénk. Kétségtelen, hogy akad néhány tisztességtelen, lelkiismeretlen ember, akik ez megjátszák, de aki általánosít, és éppen az ilyenfélék példájából, hatalmasat hibázik.

   Nincs lehetősége a rokkantnyugdíjasnak előrehozott öregségi nyugdíjba vonulnia. Jövőre, 62 évesen eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, külön teendője nem lesz.

 14. Ideiglenes özvegyi nyugdíjam van ami csak állítólag egy évig jár?? Ápolásira szeretnék menni hirtelen lebetegedett anyukámmal. Az ápolásit pedig csak ideiglenes özvegyi nyugdíjra adják!!! Hogyan fogom akkor egy év után anyukámat ápolni???

  1. Kedves Baloghné Kránicz Melinda!

   Valóban, az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig jár.

   Nem jogosult z ápolási díjra a hozzátartozó, ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve az ápolási díj folyósítása alatt megállapított saját jogú nyugdíjat, valamint a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak

 15. Tisztelt Címzett !
  1950 október 16-án született nő vagyok. Pillanatnyilag folyamatos közalkalmazotti munkaviszonyban állok.2011 február 01-ig 17év 11hónap 18 munkanapom van, illetve van még 3 év 1 hónap és 18 nap ápolási díjban töltött időm -1991 és 1994 között,- mely után nyugdíjjárulékot vontak le tőlem.
  Kérdésem az, hogy mikor és milyen feltételekkel mehetek teljes jogú öregségi nyugdíjba? Az ápolási díjon töltött idő mennyi szolgálati időnek számít? Mennyi felmentési időre számíthatok ?
  Köszönettel várom szíves válaszát.

  1. Kedves orgona19!

   Biztos, hogy minden adatot helyesen írt?

   Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Mindkét jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie.

   A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai:

   * öregségi teljes nyugdíj
   * öregségi résznyugdíj
   * előrehozott öregségi nyugdíj
   * csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj
   * korkedvezményes öregségi nyugdíj

   Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az 1952. január 1-je előtt születetteknél – nők és férfiak számára – egységesen a 62. betöltött életév.

   Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett (2009. december 31-ét követő időponttól igényelt öregségi nyugdíj esetében biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll).

   Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt eléri (2009. december 31-ét követő időponttól igényelt öregségi résznyugdíj esetében biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll).

   Az ápolási szolgálati időnek minősül, amennyiben a járulékot megfizették erre az időszakra.

   Felmentési ideje a közalkalmazotti munkaviszonytól függ, de a munkaadó nem köteles Önt felmenteni, hiszen nem ő mond fel Önnek.

   Nem jár végkielégítés, ha a munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg.

   Akkor sem jár végkielégítés, ha a munkavállaló legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül (pl. betöltötte a 62. évét, vagy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat folyósítanak részére).

 16. Tavaly 2010.11.18-án vesztettem el férjemet (46éves volt) . Én most 36 leszek a kérdésem hogy eddig sajnos nem volt munkahelyem azaz a munkanélküli hivatalon keresztül regisztrált voltam . Ápolásira szeretnék menni édesanyámmal mert ő közben lebetegedett (rákos lett , műtötték vastagbéldaganatra) . Kérdésem tehát hogy az ápolási beleszámít e a szolgálati időbe??????? Mert sokan azt mondják hogy most 2011-ben módosítottak ezen.!!!!!!! Nekem jó lenne mert van két kis korú (árva ) gyermekem is . (1989-1992-ig szakmunkásképzőbe jártam. 1992-től 2001.december 31-ig dolgoztam kereskedelemben, majd 2002-2008 szeptember 21-ig voltam gyesen 2 gyermekkel megszakítás nélkül. Majd munkanélkülin voltam , majd a férjem bejelentett maga alatt mint ügyintézőt. Most özvegyi nyugdíjam van !!! )Tehát beleszámít az ápolás vagy nem???

  1. Kedves Baloghné Kránicz Melinda!

   A Tbj.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

   Szolgálati idő a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizetik/megfizették.

  2. Tisztelt Könyvelőiroda!
   A 40 éves nyugdijbavonulási lehetőségről már érdeklődtem Önöknél, és valóban az idén elmehetek nyugdijba.
   A munkáltatómnak (közalkalamazott vagyok) bejelentettem a nyugdijba vonulási szándékom.
   Már megkaptam a nyugdijfolyósitó Igazgatóságtól a szolgálati időm,(jogosultsági időm is).
   Úgy tudtam, hogy közalkalmazott esetében jár a felmentési idő nyugdijba vonuláskor. A munkáltatóm elutasított azzal, hogy végig kell dolgoznom addig, mig a 40 év jogosultsági időm el nem érem, nem kapok felmentést, mivel ez már kedvezmény, hogy idő előtt elmehetek nyugdijba.
   Önök szerint sem jár a felmentési idő?
   Mielőbbi válaszukat várva.
   Tisztelettel:
   Tóth Józsefné

   1. Kedves Tóth Józsefné!

    Bár a munkáltató Ön által tolmácsolt érvelése sántikál, kicsit hibás, mégsem tudunk Önnek bíztató dolgot mondani; valóban nem jár Önnek a törvény szerint felmentési idő. Felmentési idő akkor járna, ha a munkaadó (alapos) indokkal felmondana Önnek.
    Mivel a nyugdíjazáshoz a biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetnie, Önnek kell felmondania (közalkalmazottnál lemondania). Végkielégítésre sem lesz jogosult ezen ok miatt.
    Törekedjen a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésre, közös engedményekkel!

 17. Kedves Könyvelőiroda,
  most találtam rá a honlapjukra, örömömre. Ahogy olvasom a kérdéseket, valóban ahány nyugdíjas, annyi kérdés. Tényleg így van mert mi laikusak nem igazán tudunk eligazodni talán még a kifejezésekben sem. De ennek ellenére holnap kinyomtatom és át”rágom”.
  Kerestem a kérdéseimet amit eddig még sehol nem olvastam. Az alábbiak:
  A 80-as években főállás mellett VGM-ben dolgoztam. Ebből a jövedelmemből is fizettem járulékot. Bele számít-e a nyugdíjamba ?
  1996 juniustól 2000 szeptemberig nevelőszülőként egy gyereket, akit aztán örökbe fogadtam. Bele számít-e ez az idő ?
  1969 II. hótól van munkaviszonyom 2004 szeptemberig. Aztán egyéni vállakozó voltam 2007ig. Sajnos ez idő alatt voltak nem befizetett idők is. 2007-től álláskereső ill. szociális segély. Most voltam januárban 58 éves. Én úgy gondolom én is jogosúlt lennék a 40 évre, pláne, ha még a megbízási szerződéssel dolgozott időt is beleszámolnám amiből szintén kellett járulékot fizetni.
  Tisztelettel várom a válaszukat, és sok türelmet kívánok Önöknek a felvilágításokhoz.
  Üdvözlettel: Zsuga Ilona

  1. Kedves Zsuga Ilona!

   Az sem rossz írásunk, amihez a kérdését írta, de a maga nemében páratlannak mondható az összefoglaló-, és a nyugdíjigazgatóság válaszával kiegészített írásunk a témáról… 🙂

   Javasoljuk inkább azok átolvasását, mert sokkal közelebb visz a kérdéshez. Gyanítjuk, hogy nincs meg a 40 éve (bár tévednénk!), mert a fogalmak kissé keverednek.

   1. Kedves Könyvelőiroda !

    Szeretném, ha törölnék a bejegyzésemet.

    Köszönettel: Zsuga Ilona

    1. Kedves Zsuga Ilona!

     Sajnos, ez a kérdés az, amit nem tudunk teljesíteni, és ennek többféle oka is van a technikai kérdésen túlmenően:
     – ha töröljük a hozzászólásait, azzal a többi, kapcsolódó hozzászólás is törlődik,
     – ha hosszas munkával megoldaná webmesterünk, hogy csak az Ön hozzászólását törölje, akkor a válasz a levegőben lógna, ami nagyon hülyén venné ki magát.. 😉
     – nem álltunk ki az országútra, furkósbottal és nem tereltünk senkit a klaviatúrák elé, nem vezényeltük a több mint ötezer hozzászólást végző kezek egyikét sem, nem volt 3 olyan hozzászólás sem, amit le kellett volna tiltanunk valamiért; miért ne érdemelnék meg az olvasók, hogy ezt is olvassák,
     – a hozzászólások-reagálások, kérdések-válaszok sorát naponta mintegy 2-3ezer ember tudja olvasni. Ki-ki rátalál(hat) az őt legjobban érdeklő dologra esetre, és így is nagyon sokaknak segíthetünk. Ezt a lehetőséget sem akarjuk, nem tudjuk elvenni senkitől sem.

     Amennyiben arra gondolt, hogy értesítéseket nem kér arról a helyről, ahol hozzászólt, akkor az értesítő levél alján lévő linket követve tud leiratkozni. Részletesebb segítség honlapunk GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részében található erről.

 18. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Köztisztviselői jogviszonyban dolgozom, és szándékozom élni az új 40 éves jogviszony utáni nyugdíj lehetőségével, amennyiben megtehetem.
  Kérdéseim:
  -a jelenlegi szabályok szerint mennyi a felmentési idő a köztisztviselőknél, és ez az idő beleszámít, vagy sem a jogosultsági időbe?
  -ebben az esetben, jár a jubileumi pénz (35 éves), ami 2012-ben lenne esedékes?
  -amennyiben megfelelek a feltételeknek, mikor kell benyújtanom a felmondásomat, és egyáltalán nekem kell ezt kezdeményezni, vagy a munkáltatónak?
  -ha a 70-80-as években másodállásban is dolgoztam 4 ill. 6 órában, az akár a jogosultsági időbe, akár a szolgálati időbe bele számít? Azt már nem tudom, milyen járulékokat vontak erre a munkaviszonyra abban az időben.
  -kétszer voltam munkanélküli járadékon 9 ill. 4 hónapot, valamilyen járadékot úgy emlékszem vontak is tőlem, jól értem, hogy ez az idő nem számít bele a jogosultsági időbe, mint ahogy a Passzív jogon igénybe vett táppénz sem? A rendes táppénz ideje beleszámít ugye?
  Nagyon várva válaszukat, és egyben – talán még aktuális – Sikerekben Egészségben Gazdag Boldog Új Évet kívánva,
  Tisztelettel: Máté Lászlóné

  1. Kedves Máté Lászlóné!

   – a felmentési idő minimálisan 2,maximálisan 8 hónap a közszolgálatban töltött idő függvényében (az ön esetében, mivel 35 éves jubileumi jutalomról beszélt, 8 hónap).
   – amennyiben kevesebb mint 3 év van vissza a 35 éves jubileumi jutalomig, ezért jár a jutalom.
   – A törvény szerint Önnek van tájékoztatási kötelezettsége a munkaadó felé (ugyebár az más dolog, hogy jogosult a nyugdíjbavonulásra, és megint más dolog, hogy akar-e, és mikor akar élni ezzel a jogával – ezt nem találhatja ki a munkaadó 😉 )
   – tudomásunk szerint 1 nap alatt 1 napnál több szolgálati időt nem lehet összeszedni
   – jól érti: csak a táppénz számít a jogosultsági időbe, a munkanélküli, a passzív táppénz nem

 19. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Több helyen olvastam, hogy ha valaki rendszeres szociális járadékot kapott, majd állapotjavulás címén már nem járt neki, akkor a szociális járadék ideje beleszámít a szolgálati időbe.
  Legyen szívesek ezt megerősíteni vagy cáfolni, esetleg keverem valamivel?
  Hol találok tv.-i hivatkozást erre vonatkozóan?
  Köszönöm szépen!
  Flóra

  1. Kedves Varga Flóra!

   Szolgálati időnek kell beszámítani a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve azt az időszakot, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.
   A táppénz ? betegszabadság idejére folyósított juttatás ? , a baleseti táppénz, illetőleg a kártalanítási segély, a terhességi- gyermekágyi segély, a gyógykezelési járadék, az időleges rokkantsági járadék folyósításának, valamint a szülési szabadságnak és a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama is beleszámít a szolgálati időbe.

   Lehetséges, hogy az időleges rokkantsági járadék folyósítási időtartamával keverte össze?

   Jogszabályi hely: 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

 20. TISZTELT KONYVELO IRODA 1958 augusztus 19 én szulettem 1972 tol 1974 ig kereskedelmi szakmunkáskepzo iskolába jártam 1974 szeptemberétol mint dolgozo lettem majd három gyermeket szultem de csak 6 év gyest vettem igénybe 53 ik éves vagyok nem voltam munkanélkulin azota is folyamatos munkaviszonyom van mai napig is dolgozom szeretném megtudni hogy mire számithatok a nyugdijazásommal kapcsolatban ugyanis osszeségeben 38 év szolgalati idom van de most nem tudom hogy a tanulo évet amire osztondijat is kaptam és abbol vonták a nyugdijjárulékot is hogy bele számit e a szolgalati idobe vagy nem meg hogy igy meg lesz e a 32 év munkaviszonyom elore is koszonom a valaszukat Dobos Janosne

 21. Tisztelt Cím!
  Nem vagyok jogász, így sajnos hiába olvasom el többször is, nem igazán tudom értelmezni, ezért kérem, hogy írják meg nekem, hogy a betegállomány beleszámít-e a munkaviszonyba. 40 év alatt háromszor voltam tartósan betegállományban (6 hónap, 3 hónap, 5 hónap). 1969. szeptemberben kezdtem el dolgozni. 175 nap munkanélküli járadékom volt. 2009. december 31-ig 40 év 75 napot ígazoltak vissza. 1995. februártól folyamatosan egy munkahelyen dolgozom. Önök szerint megvan a 40 év munkaviszony?
  Köszönöm válaszukat.

  1. Kedves Malek Ágnes!

   Ha csak azt az írásunkat olvasta, ahova hozzászólt, akkor kissé el van maradva… 😉 🙂

   Javasoljuk, hogy a linket egy kattintással követve, olvassa el a kiegészítést is (a kiegészítés alapját, az összefoglaló írásunkat is figyelmébe ajánljuk)!

   A betegállomány (táppénz, betegszabadság), amennyiben nem passzív jogon volt, úgy beleszámít a jogosító időbe és a szolgálati időbe is. A munkanélküli nem számít a jogosító időbe.

 22. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1958-ban született nő vagyok.2010-ben számolták össze a szolgálati időimet.32 év,ebből sima 10 év,sima korkedvezményes 22 év/mely 5 év korkedvezményre jogosít/,azóta 1 év eltelt.A 40 év munka utáni teljes nyugdíj mikor esedékes? Az 5 év korkedvezmény hogyan érvényesíthető ? A kérdésem arra vonatkozik,hogy a korkedvezmény/ 5 év / jogosultsági idő is egyben? Köszönettel: Ani

  ,

  1. Kedves Ani Rozsnyai!

   Javasoljuk, hogy olvassa el összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről (kövesse a megadott linket), valamint az írás végén lévő kérdéseket-válaszokat, vagy hallgassa meg a hangos adótanácsadások résznél.

   A korkedvezményről egyre inkább az kerekedik ki, hogy ebbe a fajta nyugdíjba nem számolják bele, de a hivatalos válaszig inkább maradunk ebben a kérdésben bizonytalanok… 😉

 23. Tisztelt könyvelőiroda!

  1994.04.01.-tél ápolom édesanyámat. Tehát gondozási díjat kapok , amiből a járulék levonásra keről. Kérdésem, hogy ez az idő beszámít-e a 40 áves korkedvezményes nyugdíjba.
  Készénettel. Sákovits Lászlóné

  1. Kedves Sákovits Lászlóné!

   Javasoljuk, hogy olvassa el összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről (kövesse a megadott linket), valamint az írás végén lévő kérdéseket-válaszokat, vagy hallgassa meg a hangos adótanácsadások résznél.

   A jogosító időbe nem számít bele az ön által említett ápolási idő.

   (Nem korkedvezményes nyugdíj, hanem nők kedvezményes nyugdíjba vonulása … lényeges különbség!)

 24. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Kérem szíves segítségüket az alábbiakkal kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy a munkanélküli időszak és a jövedelempótló támogatás időszaka beleszámít-e a szolgálati időbe és teljes joggal mikor tudok nyugdíjba vonulni. 1954. december 03.-án születtem. 1971. július 20.-a óta dolgozom, és idén júliusban lesz 40 éve. Ezen időszak alatt volt kb. 3 év munkanélküli és 9 hónap jövedelempótló támogatási időszak. A szolgálati időmet kiszámíttattam, a Nyugdíjfolyósító igazolása szerint 2009. december 31.-ig 37 év és 272 nap szolgálati idővel rendelkezem.

  Előre is köszönöm a segítségüket és várom a válaszukat!

  Tisztelettel: Béda Péterné

  1. Kedves Béda Péterné!

   Javasoljuk, hogy olvassa el összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről (kövesse a megadott linket), valamint az írás végén lévő kérdéseket-válaszokat, vagy hallgassa meg a hangos adótanácsadások résznél.

   A munkanélküli időszak (amennyiben vontak belőle nyugdíjjárulékot) a szolgálati időbe beleszámít, de a jogosító időbe nem. Az említett írásunk végén a kérdések-válaszok között több hasonlót is talál, mint az Öné.

 25. Tisztelt Konyvelo Iroda!
  Elnezest a turelmetlensegemert, de meg sehol nem kaptam valaszt , a korkedvezmenyre vonatkozoan. /a nyugdijintezetben meg nem tudtak semmit mondani/
  32 ev szolgalati idom es 8 ev korkedvezmenyem van,ez a ketto osszevonhato/magyarul elmehetek-e nyugdijba,kortol fuggetlenul?Igaz nem gyerek szulesbol, hanem egeszsegre artalmas munkabol szereztem a korkedvezmenyt.
  Mivel rendszeres olvasojuk vagyok, es Onok mindig napra keszek,talan mar tudnak valami
  biztatot mondani!
  Koszonettel
  Bodis Agnes

  1. Kedves Bodis Agnes!

   Javasoljuk, hogy olvassa el összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről (kövesse a megadott linket), valamint az írás végén lévő kérdéseket-válaszokat, vagy hallgassa meg a hangos adótanácsadások résznél.

   A korkedvezmény tekintetében bizonytalanok vagyunk, mi is megkérdeztük levelünkben a nyugdíjigazgatóságtól. Amint megérkezik a hivatalos válasz, azonnal közzétesszük.

 26. kedvezményes nyugdíj. 40 év. ügyben.

  1955. 07. 25-én születtem.
  1969.06.11-óta dolgozom.
  Nyugdíjbiztosító által elismert szolgálati idő: 2009. Dec.31-ig 40 év 37 nap.
  A 2010-es évet is teljesen végig dolgoztam.
  Gondolom, hogy így 41 év és 37 nap lehet a szolgálati időm.
  Ez idő alatt: 2 gyermekem született, akikkel igénybe vettem a 3-3 évet. 1973, 1980-ban.
  2007-ben gerincműtét miatt voltam beteg állományban és itt túl léptem az egy évet 59 nappal.
  2007. 03. 02-től 2007. 11. 04-ig Munkanélküli járadékot kaptam ez 248 nap volt.
  2007. 11. 05-tól (az új munkahelyemen, Biztosító társaság)
  2009. 01. 01-ig minimálbérrel 4 órásként vettek fel, mint alkalmazottat minimál bérrel.
  Jövedelmem, amiből a járulékokat vonták nem a minimálbér volt, hanem kb 100.000,.Ft mivel mi jutalékos rendszerben kapjuk a fizetésünket.
  2009. 01. 01-től már 8 h-ra írták át a munkaszerződésemet.
  Be adhatom e a nyugdíj kérelmemet ?
  Meg vannak-e a nyugdíjba vonulási időm feltételei?
  A 4 órás bejelentett időt is egésznapnak lehet venni?

  Annyi mindent olvastam, hogy már magam sem értem.
  Tudna valaki segíteni?

  1. Kedves Albertszki Györgyné!

   Sértődés ne essék, de irodánknak meg kell(ene) élni valamiből, így ingyenes szolgáltatásunk mellett dolgoznunk kell; nem tudunk vállalkozni arra is, hogy kinek-kinek elvégezzük a számításokat, vagy azokat ellenőrizzük.
   Készítettünk egy nagyon részletes, összefoglaló leírást a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről, amelyet javaslunk, hogy a linket követve olvasson el. Az összefoglaló írást figyelmesen követve, íróeszközzel a kezében, a négy matematikai művelet és a rendelkezésére álló dokumentumok segítségével Ön is képes arra, hogy előállítsa a jó végeredményt.

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségének feltételei: betöltött 60 év és 183 nap (2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő (ez utóbbi már megvan Önnek).

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához a főbb elvek az Ön esetében: 2009. december 31-ig kb. 40 év igazolt szolgálati idő, a 2010-es évet 8 órás munkakörben végigdolgozta, ami még 1 évet jelent, tehát kb. 41 év szolgálati ideje van.
   A jogosító idő két részből áll: a keresőtevékenységgel és a gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő. nem minősül keresőtevékenységgel szerzett jogosító időnek a gyes és a munkanélküli, ami az Ön esetében összesen kb. 6,5- 7 év. 41 évből levonva ezt, marad kb. 34 év keresőtevékenységből származó jogosító rész, ami több mint az előírt minimális 32 év. A gyereknevelésből van 6 éve. A 34 év keresőtevékenységből és a 6 év gyereknevelésből származó jogosító idő összege 40 év, azaz – elméletileg – jogosult erre a fajta nyugdíjra.

   Most már csak le kell ülni, és napra kiszámolni az egészet. (A napi 4 órás munkaidő 4/8-ad nap szolgálati időt hoz, a napi 6 órás 6/8-ot és így tovább…)

 27. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Meg van a 40 éves szolgálati időm, de valószínű, hogy végkielégítéssel küldenek nyugdíjba. Köztisztviselő vagyok, a jubileumi jutalomra 2012-ben lennék jogosult.
  Kérdésem, hogy jár-e a jubilelumi jutalom a nyugdíjazásommal, mert a munkahelyemen azt a választ kaptam, hogy nem jár. Miért nem jár, hol van ez leírva, melyik törvényben.

  Előre is köszönöm a válaszukat

  Tisztelettel:

  Lombos Alfrédné

  1. Kedves Lombos Alfrédné!

   A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

   A jubileumi jutalom
   a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi,
   b) 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi,
   c) 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi,
   d) 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi
   illetménynek megfelelő összeg.

   Ez a jelenleg hatályos szöveg, melyet a szeptember 1-jén hatályba lépő módosítások sem érintetek. (arra érdemes odafigyelni, hogy közszolgálati jogviszonyról van szó, nem szolgálati időről…)

   A kérdése kicsit nehéz, mert nem ismeretes minden körülmény: Mivel feltehetően felmondtak, (és nem a kérésére mentették fel,) nem minősül nyugdíjasnak, ezért jár a végkielégítés. A kettő együtt nem jár, az egyik jogosultsága kizárja a másikat. Vagy végkielégítés, vagy jubileumi jutalom.
   Mivel a végkielégítés sokkal nagyobb, mint a jubileumi jutalom, jobban jár az, akinek felmondanak, főleg ha a felmondás után még nyugdíjba is tud menni.

   Jogszabályhely: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.).

 28. Tisztelt Könyvelőiroda !
  1971. 07.01 óta dolgozom és idén meglesz a 40 évem.
  1991.10.01-től,mint közalkalmazott.
  Szeretném megtudni,hogy mennyi felmondási idő jár,mert a munkáltatóm szerint a 40 év szolgálati időre nyugdíjba vonulni kívánó közalkalmazott nem menthető fel az 1992-es törvény szerint.

  Válaszukat várva,köszönettel:ZS54

  1. Kedves ZS54!

   Azt ugyan nem tette hozzá, hogy hányas születésű, és melyik típusú nyugdíjba kíván vonulni, de bármelyikbe is, annyi bizonyos: az életkori és szolgálati időn (más esetben jogosító időn) túl a feltétel, hogy a biztosítással járó jogviszonyt meg kell szüntetni.
   Önnek a lemondásra is van lehetősége, ami 2 hónap időtartamú, ha jól emlékszünk rá (mert a közalkalmazottak, köztisztviselők egy kicsit más, mint a normál földi halandóé.. 🙂 ).

   1. T.Könyvelőiroda !
    1954.06.23.-án születtem és a 40 évi szolgálati viszony után mennék nyugdíjba.

    Köszönettel.ZS54

    1. Kedves ZS54!

     Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségének feltétele: betöltött 60 év és 183 nap életkor (2014. II. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

     Amennyiben az 1971.07.01-től tartó munkaviszonya folyamatos (nem volt munkanélkülin, szakmunkás évek, vagy felsőfokú évek nem voltak, stb.), akkor valóban, a nyarat már nyugdíjasként élvezheti. 🙂

    2. T.Címzett !
     A nők 40 éves nyugdíjával kapcsolatban.
     40 évemből19 és fél évet közalkalmazottként dolgoztam.
     Szeretném megtudni,hogy járok jobban nyugdíjaztatásomkor ?
     Ha közös megegyezéssel távozok,ill. felmondok?

     Köszönettel:ZS54

     1. Kedves Zs54!

      Közös megegyezés a megoldás jobbik kulcsa! Ha Ön mond fel, akkor szinte semmi sem jár a törvény szerint, de közös megegyezés esetén minden lehetséges dolgot megkaphat törvényesen – csak közös akarat kérdése.
      “Amilyen az Adjon Isten, olyan a Fogadj Isten!” 😉

 29. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Elmúlt héten hallottam hogy az 1997 év előtti munkanélküli idő nem számit kieső időnek. Igaz ez? Vagy csak találgatás. 4o év 115 nap szolg. időm van, és 443 nap munkanélküli nap ami 1993-1994-ben volt.
  Üdvözlettel: Mária

 30. Kedves Válaszadó Hölgyem/Uram,
  a dolog világos lett, teljes egészében értem már.
  Köszönöm!!

 31. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Az az érdekes és ez az amit nem értek,hogy anno csak akkor mehettünk GYES-re,ha munkaviszonyban álltunk.Akkor per pillanat igy plusz jogositó idő a GYES,vagy munkaviszonynak számit?
  Két gyeremeket neveltem,de mindkettőhöz kellett közben munkaviszony is.Na és ha nem otthon töltöttem ezt az időtartamot,hanem 1.5-2 év után újra munkába álltam,akkor is jár ez a -valószínűleg gyerekkedvezmény-,vagy csak annak,aki végig otthon volt,vagy munkaviszonya sem volt,vagy ilyenkor csak szolgálati időnek számít?
  Elolvastam én mindent,és felsőfokú a végzettségem,mégsem világos a dolog….

  Jó munkát Önöknek és sikeres,boldog új esztendőt kívánok jó egészségben!

  1. Kedves Csabai Magdolna!

   Nem tudjuk pontosan, hogy mikor is volt az “anno”, de nagyjából úgy volt, hogy a gyest az vehette igénybe, akinek volt előtte munkaviszonya, valahol állásban volt. Jelenleg ez a gyes a szolgálati idő esetén szolgálati időként van figyelembe véve, ugyanakkor az új szabály szerint nem számít a keresőtevékenységgel szerzett jogosító időnek, hanem csak a gyerekneveléssel szerzett jogosító időnek.
   Ez nem gyerekkedvezmény (az egy másik történet, és a szolgálati időnél játszik – vagy nem), hanem egy feltétel-rész; vagy 40 évet dolgozik valaki folyamatosan és nem volt gyesen, gyeden, stb), vagy 39 évet dolgozott és 1 évet volt, gyesen, vagy 38 évet dolgozott és 2 évet volt gyesen…, de minimum 32 évet kell dolgoznia és 8 év gyes, gyed, gyet, stb. A 40 évnek így kell összeállnia.
   Ha valaki nem gyesen volt otthon a gyerekkel (mert nem volt munkahelye akkor), hanem “csak úgy” otthon nevelte, akkor a jogosító idő egyik részébe sem számít bele.

 32. Tisztelt Hölgyem/Uram!”
  Olyan kérdésem lenne, hogy ebbe az új 40 évvel “elmehető ” nyugdíjba beszámít-e ha valaki idős édesanyját ápolja otthon, és utána ápolási díjat kap(25000ft-ot). Köszönöm!!! Tünde

 33. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  A munkáltatóm még azért nem adott választ felmentési kérelmemre(közalkalmazott vagyok), mert szerintük lehet, hogy a felmentési idő csak a betöltött 40 év jogosító idő után kezdődik, ebben az esetben, mármint, hogy a nők 40 év jogosító idő után nyugdíjba mehetnek.
  Lehetséges ez?

  Válszukat köszönöm!

  1. Kedves Takács Klára!

   Korábban más névvel tett fel kérdéseket nekünk a megadott email címről, ezért visszakerestük a kérdés-feleleteket; úgy látjuk, Ön nem olvasta el összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről és a Biztosítási jogviszony megszüntetése nyugdíjba vonuláskor című írásunkat sem.
   Kérjük, tegye meg, mert – valószínűleg – sokat segítene.

   Amennyiben Ön jogosulttá válik a nyugdíjba vonulásra, akkor a szolgálati időn (jogosító időn) és életkori feltételen túl meg kell lennie annak a feltételnek is, hogy biztosítással járó jogviszonyát meg kell szüntetnie azon a napon, amikor nyugdíjba kíván vonulni.
   A munkáltatója nem kötelezhető arra, hogy most felmondjon Önnek, mert márciusban Ön (talán) jogosulttá válik. Felmentési idő csak a munkaadó részéről történő felmondás esetén járna Önnek (másodiknak ajánlott írásunkban ezt részletezzük).

   1. T Cím!
    Én minden írásukat elolvastam, s ennek alapján tudom, hogy mi vonatkozik rám.
    A munkáltatóm nem hajlandó az ügyemmel foglalkozni, mert szerintük amit Önök itt leírtak, az még nem végrehajtási rendelet,s addig nem válaszolnak kérésemre, míg az meg nem jelenik. Tehát nem én vagyok értetlen!
    A felmentési idővel kapcsolatos kérdés is őbennük merült fel.
    Nem arról van szó, hogy nem “akarják megadni”, csak azt nem tudják, hogy mikortól számítsák. Ez ügyben is végrehajtási rendeletre várnak.
    Mindezt azért írtam le, mert válaszlevelükből úgy tűnik, hogy Önök azt gondolják, hogy olyanokat kérdezek, amiről már tudnom kéne.
    Bocsánat, hogy raboltam az idejüket!
    Egyébként minden tiszteletem az Önöké, hogy ilyen türelemmel vannak a kérdezők felé, de úgy látszik, hogy én mindig rosszul teszem fele a kérdést.
    Tisztelettel

    1. Kedves Takács Klára!

     Mi lenne, ha az összefoglaló írásunkat a cikk végén látható nyomtatás ikonra kattintva kinyomtatná? Majd az írás végén lévő második ikonra kattintva megnyitná a Magyar Közlönyre mutató linket, amelyben a végrehajtási rendelet van, és azt is kinyomtatná?
     Merthogy írásunk a megjelent, hivatalos Magyar Közlöny alapján készült, kiegészülve az ONYF hivatalos oldalán lévő 2010. december 31-i állásfoglalással (amely szintén hivatkozik a jogszabályokra). Tulajdonképpen a három jogforrást (kiegészítve további két, általuk hivatkozott jogforrással) szó szerint szerkesztettük egy anyaggá…

     Arról nem mi tehetünk, hogy a munkáltatója illetékese nincs még felkészülve (persze, igazán ő sem, ez a nagy év végi kavalkád alaposan megszédíti az embert…)… 🙁

     1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
      Köszönöm tanácsukat, de ezt én már tegnap megtettem, és szóban is felhívtam rá a figyelmüket. Csatolt fájlként elküldtem az illetékeseknek, hogy “tessék itt van a végrehajtási rendelet, nem erre kellene hivatkozni, hogy miért nem foglalkoznak velem”
      Az természetes, hogy nem Önök tehetnek róla, hogy a “főnökeim”tájékozatlanok, azt egy percig sem gondoltam, csak megerősítést vártam.
      Köszönettel Takácsné

      1. Kedves Takács Klára!

       🙂 🙂

       Akkor – ezek szerint – jól megerősítettük! 😀

       Ha lesz kedve, örömmel vesszük, hogy megosztja velünk a fejleményeket. Jó pihenést, egészséget kívánunk!

 34. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  1952-ben születtem, tehát 2011-ben 59 éves leszek. 2010. decemberében betöltöttem a 40 éves munkaviszonyomat,ám ebben benne van a 2 év főiskolai nappali tanulmányi idő is. A “régi”jogszabály szerint tehát korkedvezményes nyugdíjba mehetek idén. Ez a jogszabály még él, vagy felülírta a 2011. január 1-től érvényes szabály? Válaszukat előre is köszönöm! Éva

  1. Kedves Éva!

   Szolgálati időként kell figyelembe venni,
   – az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt,
   – a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az időpontra tekintet nélkül
   a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét.

   A “régi szabály” Önre vonatkozó része nem változott; 2011-ben előrehozott öregségi nyugdíjra (nem korkedvezményes nyugdíjra!) jogosult. Amennyiben szolgálati ideje 40 év vagy annál több, akkor csökkentés nélküli, amennyiben 37 évnél több, de 40 évnél kevesebb, akkor csökkentett összegű öregségi nyugdíjra jogosult.

 35. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Rendkívül nagy segítséget nyújtanak sok-sok embernek az állásfoglalásukkal a nyugdíj kérdés tekintetében. Én is a véleményüket szeretném kérni az alábbiakban:
  A férjem 1953-ban született. 27 év munkaviszony után megbetegedett, 50 %-os rendszeres szociális járadékot állapítottak meg számára. Egy évig csak a rendszeres szociális járadékot kapta, ezt követően 2 évig napi 4 órás, majd 3 évig napi 6 órás munkaviszonyt létesített a rendszeres szoc. járadék mellett.
  2002-ben sikerült 8 órás állásba kerülnie, (amely azóta is tart) ezért a rendszeres szoc. járadék szüneteltetését kérte.
  Kérdéseim:
  1., a rendszeres szociális járadék beszámít-e a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe, valamint a járadék mellett létesített részmunkaidő (4 órás, 6 órás) milyen módon kerül beszámításra?
  2., Mikor mehet el legkorábban nyugdíjba, ha 1995 decemberében 27 év 58 nap beszámított időt állapítottak meg számára.
  Tisztelettel: Kissné

  1. Kedves Kissné!

   1953-ban született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége minimum 37 év szolgálati idővel 61 éves korban (2014), 42 év vagy annál több szolgálati idő esetén 60 éves korban (2013.).

   Amennyiben munkaadójával meg tud egyezni a 2011-es évben, akkor akár az idei évben nyugállományba kerülhetne (csak éppen – olvasva hozzászólását – nem lesz meg a szolgálati idő).

   Elmondtuk már sokszor: egy teljes munkanap 8 órával egyenlő, ami 1 nap szolgálati időt tud teremteni. a napi 4 órás foglalkoztatott napi 4/8-ad, a 6 órát foglalkoztatott napi 6/8-ad nap szolgálati időt jelent.

   1. Köszönöm a választ!
    A 4 órás, illetve 6 órás munkaviszonyt rendszeres szociális járadék mellett létesítette, akkor feltétel volt a részmunkaidő. Ezért kérdeztem, hogy beszámít-e a nyugdíjszerű járadékként kapott rendszeres szociális járadék időtartama a szolgálati időbe?

    Üdvözlettel: Kissné

 36. Kedves Könyvelőiroda!
  1955. szeptemberében születtem. 1973. szeptember 17. óta folyamatosan dolgozom. 1974. júliusától 1977. áprilisáig gyermekemmel voltam Gyes-en. A Nyugdíjflyósítótól kértem a munkában töltött idő kiszámítását és így 2010. szeptemberében 37 év munkaviszonyt állapítottak meg.
  Tudom, hogy én még nem vagyok jogosult nyugdíjba vonulni, de mivel közalkalmazott vagyok munkába lépésem első pillanatától kezdve, azt szeretném megtudni, hogy a nyolc hónap felmentési idő megillet-e. és mikortól vehetem igénybe? 2013. januárjától a munkáltatóm felmenthet-e 8 hónapra a jelenlegi szabályok szerint a munkavégzés alól, amennyiben bejelentem nyugdíjba vonulási szándékomat és a felmentési idő is beleszámít a 40 év munkaviszonyba, vagy be kell tölteni a 40 év munkaviszonyt (2013. szeptembere) és csak ez után kérhetem nyugdíjazásomat?
  Köszönöm megtisztelő válaszukat:Tisztelettel:Kajántó Mária

  1. Kedves Kajántó Mária!

   A felmentési idő a szolgálati időbe (a munkaviszonyba) beszámít, mert ekkor a munkavégzés alól van felmentve, de állományban van még.

 37. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952-ben születtem 2006 óta 67%rokkantnyugdíjas vagyok. Ez év őszén kell felülvizsgálatra menni, de, ha lehet én igénybe szeretném venni az előrehozott korkedvezményes nyugdíjat. A kérdésem, hogy az idén is beleszámítanak a rokkant évek a szolgálati időbe? 2006-ban 39 év 123 nap szolg. időt állapítottak meg. Csökkentett összegű nyugdíj járna? Mennyivel előbb kell bemenni az Nyugdíjintézethez? Válaszukat köszönöm,
  Mné

  1. Beleszámítanak a rokkant évek a szolgálati időbe? Én is ezt szeretném kérdezni tisztelettel.

 38. Tisztelt válaszadó. 18 éves korom óta dolgozom. 1977-től 1978 máj. 31-ig határozott idejű szerződéssel képesítés nélküli óvónőként dolgoztam. 1978 márc. 24- én megszületett az első gyermekem, majd még kettő. A munkaviszonyom megszűnt, de 6 évig voltam itthon gyesen. A gyes leteltével azonnal munkába álltam és jelenleg is óvónőként dolgozom. 2012-ben leszek 30 éve közalkalmazott, ezen felül is van valamennyi munkaviszonyom. Az a kérdésem, hogy a 6 év gyes beleszámít-e a 40 év munkaviszonyba, mert akkor 20015-ben elmehetnék nyugdíjba. Akiket megkérdeztem, azt mondták, hogy nem számít, mert nem álltam az idő alatt munkaviszonyban, a törvény viszont nem tér ki erre, azt mondja, hogy a gyermekgondozással töltött idő beleszámít a 40 év munkaviszonyba a nők estében. Válaszukat várom és előre is köszönöm.

  1. Kedves Pázmándi Istvánné!

   Olvasson inkább bennünket, ne alapozzon a mendemondákra! 🙂
   Javasoljuk Önnek is, hogy olvassa el legfrissebb, részletekbe menő, átfogó jellegű összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről.
   A gyes, gyed stb. – nevesítetten – a jogosító időbe számít. Ebből lehet maximum 8 év. A keresőtevékenységből meg kell minimum 32 év.

 39. Kedves Könyvelőiroda ! Kérdésem lenne a következő: Az átképzési támogatás, a passzív jogos táppénz bele számít-e a jogosultsági időbe. Továbbá szeretném tudni, hogy a gyermekellel eltöltött idő,/ nálam csak GYEDvolt / vagy gyermekenként 3 év számít bele a jögosultsági időbe. Előre is köszönöm szíves válaszukat.
  Boldog Ujévet kívánök Önöknek !

 40. Tisztelt Könyvelő iroda’
  Nagyon elvagyok keseredve, hogy megint átvágtak bennünket.
  1954.08.05-én születtem. 14 éves voltam amikor munkába álltam. Az ipari iskola volt hogy a tanulókkal minden koszos piszkos munkát elvégeztettek. Az is igaz fizettünk utána nyugdíjjárulékot azaz tb. járulékot.
  Nekem személy szerint az a problémám, hogy 12 év után egy rossz munkahely váltás miatt 2009. 02.05 től munkanélküli lettem. Koromnál fogva sehová nem vettek fel pedig nem egy helyre küldtem el az önéletrajzomat. Azonban a munkanélküli lejárt és 2010.07.05-től semmilyen ellátást nem kapok. A tényleges munkaviszonyhoz jelenleg ha a munkanélküli nem számít bele akkor kb. 6 hónapom hiányzik.Pedig ebből is vontak tb. Így megint kilátástalan a helyzetem nem tudom mit lehetne csinálni ahhoz hogy nyugodtan éljem hátra lévő életemet. Azok akik 3 évvel előbb születtek 38 évvel nyugdíjba mehettek vígan élik az életüket velünk 1953 tól születökkel pedig itt szórakoznak. A megígért szolgálati idő volt a választási programjukban most mégis más törvényt hoztak. Az is igaz hogy volt idő amikor két munkahelyen dolgoztam egy időben csak sajnos azt nem veszik figyelembe a tb miatt ez jogos mint ahogy a gimnáziumot főiskolát és egyetemet végzettek sem fizettek arra az időre tb járulékot. Kérem szíveskedjenek kedvező tanácsot adni ilyen esetben mit tehet az ember. (12 év közalkalmazotti munkaviszony és 41 év szolgálati idő után.
  Tisztelettel Kné Sz Marika

  1. Kedves Marika! Olvastam a cikket amit írtál.Kiváncsi lettem volna mit válaszoltak,de nem találtam. Sorstársak vagyunk. Annyi különbséggel,hogy ÉN 53-as vagyok,kimerítettem amit lehetett. A nyugdíjkorhatár nekem 63-év .Azt megelőzően 5-évvel jár a segély 3-as tipusa. Most Én sem kapok semmit,ezért vártam,akedv.. nyugdíjt,de hiába. A szolgálati időről volt szó aug-ig.Nagyot csalódtam,mint TE is.Írd meg légyszives neked mit válaszoltak.

   1. Kedves Fuchs Károlyné!

    Nem értjük: milyen Marikának, milyen cikkét olvasta nálunk? Merthogy ilyen néven nincs cikkszerzőnk, sőt az Irodában nincs egyáltalán Mária (Marika) nevű kolléganő.

    Biztos, hogy ide akart hozzászólni?

   2. Tisztelt Könyvelőiroda. Kissné Szűcs Máriának írtam.

 41. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Valami nagyon zavar a szakiskola és a szakmunkás iskola, szerintem nem egy és ugyanaz! Szakiskola olyan oktatási intézmény ahol a tanuló saját magát képzi és nem áll mögötte olyan vállalat aki megfizetné a járandóságokat. Mai világba a 9-10 év az szakiskolának számít. Régen ha valaki úgy döntött hogy gyors és gépírónak tanult az szakiskola volt ,és nem volt gyakorlaton.Szakmunkások gyárba dolgoztak.Fogalomtár most is tesz különbséget. Csak azt szeretném tudni,a törvény ,hogy van ezzel a kérdéssel? Kérem nézzen utána! Remélem így van mert ,nem mindegy mikor mehetek nyugdíjba! Sokat nézegetem a munkájukat,minden elismerésem az önöké! Köszönöm!!!!!

 42. Kedves Könyvelőiroda!
  Mostmár tucadszorra olvasva az Önök mindenre kiterjedő válaszait, úgy értelmezem,hogy még az előző körben mintapéldaként végzett számítás sem igaz többé, mivel kivették a szakmunkás ipari tanuló éveket.
  De mi van azzal a minimum 32 év jogviszonyt igazoló alappal?
  Ha ez nem változott, akkor rendben, élhetek a kedvezménnyel.
  De például az én esetemben: 1968-71-ig ipari tanuló, 1971 aug. 4-től a mai napig munkaviszony, ebből csak egy gyerekkel töltött 3 év GYES esik ki (ami 42,5 év). Akkor még 2011 aug. 4 ig dolgoznom kell? Addigra már szolgálati időm 43 év lesz. Kérem segítsen, hogy megérsem, a közlöny jogi szövegkörnyezetében olvasva nem minden világos számomra.
  Köszönettel, BOLDOG EREDMÉNYES ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET kívánok.

  1. Kedves Légrádi Katalin!

   Javasoljuk, hogy olvassa el a témában született még újabb írásunkat.

   Kell minimum 32 év keresőtevékenységből és maximum 8 év gyereknevelésből, összesen 40 év. Ezt a 40 évet hívjuk jogosító időnek, ami nem azonos a szolgálati idővel (a szolgálati idő ennél lehet több).
   A 40 év jogosító időből kell 32 év keresőtevékenységgel szerzett idő. Azt, hogy mely’ keresőtevékenységi időt kell figyelembe venni, azt az előbb említett írásunk tételesen felsorolja. Ha a saját jogviszonyát megtalálja benne, akkor beleszámít a jogosító időbe, ha nem, akkor csak a szolgálati időbe számít(hat).

   Ami azonnal látszik a listából: kimaradt belőle a tanulószerződés alapján történő szakképzés és az álláskeresési járadék.

   Az Ön esetében: 1971-2011-ig munkaviszony mínusz 3 év gyes = 37 év keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő.
   37 év kereső tevékenységgel szerzett év + 3 év gyerekneveléssel szerzett idő = 40 év jogosító idő (igen, ha így van, akkor augusztusban).
   Látható, hogy amennyiben az ipari tanuló idő is beleszámítana, akkor holnap már nyugdíjas lehetne. 🙂

 43. Tisztelt Könyvelő Iroda !
  1951.01.26-án születtem, lengyel állampolgár vagyok. 1975. május 6. óta dolgozom Magyaroroszágon. Lengyelországban volt 3 év ipari iskolám, 2 év katonaság, 2 év munkaviszonyom. Folyamatosan a mai napig munkaviszonyban állok. Kérdésem lenne, hogy milyen feltételekkel mehetnék most nyugdíjba? Milyen csökkentéssel járna, ha most mennék nyugdíjba, beszámíthatók-e és milyen feltételekkel a lengyelországi évek?

  Válaszukat előre is köszönöm:

  Zablocki János

  1. Kedves Zablocki János!

   Javasoljuk, hogy inkább forduljon a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatósághoz. Könyvelési, adózás és számviteli kérdésekben mondhatjuk, hogy helyen vagyunk. Jónéhány csatlakozó kérdésben is, de ez kicsit meghaladja a lehetőségeinket. 🙁

   Nagyjából úgy fog kinézni a dolog, hogy amikor eljön a magyar szabályok szerinti életkori feltétel, akkor megállapítják ezt a részt is, a lengyel részt is külön-külön, és majd a magyar nyugdíjbiztosító fizeti, és elszámolnak egymással.

 44. Kedve s Könyvelőiroda!
  Sikerekben, egészségben gazdag Új esztendőt kívánok mindenkinek!
  Ezt olvastam:”Tanulmányok idejének figyelembevétele szolgálati időként
  Szakmunkástanulóként eltöltött idő
  A szakmunkástanulóként, szakiskolai tanulóként eltöltött idő szolgálati időként való beszámításának feltételei a következők:
  – az 1995. március 31-ig szakmunkástanuló viszonyban eltöltött időt szolgálati időként kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló kapott-e ösztöndíjat vagy szakmunkásbért,”
  Kérdésem: akkor most beszámít vagy nem a 40 évbe az iskola idő?
  Az én estemben 1970-07-1971-08-ig dolgoztam, majd nappalin ösztöndíjt kaptunk 1971-1973-ig egészségügyi szakiskolába jártam. Azóta dolgozom folyamatosan. Egy gyermekem van körülbelül 1,5évig voltam otthon. Köszönöm válaszát:Marcsi

 45. T. Cím!

  Ez év március 7-én 40 év munkaviszonnyal rendelkezem. Holnap, azaz 3-án már be kell nyújtanom kérelmemet, hogy a munkáltató szüntesse meg közalkalmazotti jogviszonyomat? Van-e erre valamilyen hivatalos forma?

  Válaszukat előre is köszönöm!

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
    Félreértettek! A nyugdíjbiztosítótól már megkértem és meg is kaptam a határozatot.
    A kérdésem arra vonatkozott, hogy a munkáltatómnak mikor adjam be a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmet, és erre van-e valamilyen hivatalos forma.

    Tisztelettel Takács Sándorné

 46. Tisztelt Könyvelő iroda!
  Kb 1-2 hete olvastam valahol, hogy a nők 40 év munkaidő után nyugdíjba mehetnek és hogy a beszámítható gyermeknevelési időt megváltoztatják 8 év helyett 15 évre. Anyukámnak már kiszámították októberben, hogy kb 1 év hiányzik még neki a nyugdíjhoz. 53-ban született és 3 gyermeket nevelt fel. Ha tényleg meg emelnék 15 évre, akkor nyugdíja mehetne, amit már nagyon szeretne.
  Az lenne a kérdésem, hogy Önök tudnak e erről a változásról, igaz e?
  Köszönettel, Kolmer Andrea

  1. Kedves Kolmer Andrea!

   A jogszabály megjelenése előtt sok találgatás, bizakodás, elemzés látott napvilágot. 2010. december 30-án kihirdették a változásokat, 2011. január 1-től hatályba léptek.

   Mi kb. 4 nagyobb lélegzetű, elemző-magyarázó cikket írtunk, amiből 3 az elfogadást követően született. Abban az írásunkban, melyhez kérdését írta, egyértelműen megírtuk, hogy a gyereknevelésre maximálisan 8 év vehető számításba.
   A jogosító idő 5 és több saját háztartásban nevelt gyerek esetén maximálisan hét évvel csökkenthető, de ehhez ajánljuk a január 1-i (!) összefoglaló írásunk elolvasását!

 47. 2011júliusban lesz meg a40-éves munkaviszonyom el szeretnék menni nyugdíjba kérdésem az,hogy fel éled -e az özvegyi nyugdíjam amit 2010 májusáig kaptam.1954-ben születtem.

   1. Akkor én nem jól tájékozódtam ,tehát 63,5-éves koromba kapom vissza az özvegyi nyugdíjat.Még egy kérdés a fizetésem bruttó vagy nettó 80 százalékát veszik alapul a nyugdíj számításnál.Köszönöm válaszukat

    1. Kedves mundrucz!

     Nyugdíjszámítás a nyugdíjalapból számított nettó átlagkeresetből történik (2012.12.31-ig). A nyugdíjszámításhoz 1988-tól veszik figyelembe a jövedelmeket.

 48. Ma Új Év napja van, gondolom hétfőn dolgoznak Önök is !
  Jól olvasom a Tbj. 5. § a-e bizt.jogv. a vállakozásomat meg kell
  szüntetnem ha a nyugdijat igénybe akarom venni 42 év után ?
  Nem mkereseti akorlát hanem nem lehetek vállalkozó, az pedig
  bonyolult dolog leadni egy könyvelőnek !

 49. Ha én vállakozó vagyok, akkor meg kell szüntetnem a vállakozásomat, hogy
  a 41. évem után nyugdijat kérhessek / jól olvasom ? !/Hadrikné

  1. Kedves Hadrik Jánosné!

   Nem kell megszüntetnie, mert a nyugdíjba vonulásakor automatikusan, a törvény erejénél fogva kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak fog minősülni.

   Figyelmébe ajánljuk a témával foglalkozó összefoglaló írásunkat.

 50. Tisztelt Könyvelő iroda!
  Nem teljessen tiszta elöttem a kormányrendelet, amely a 40 év munkaviszony körül van! Saját pl. alapján 1971-1973 ig Szakmunkásképző iskolába jártam, amely 2 nap iskolát és 4 nap munkát ( 8 órás ) jelentett, mivel akkor még nem volt szabad szombat! Valószinüsítem, hogy a Szakmunkás iskolák szerződésbe álltak a bennünket foglalkoztató illetve tanító munkahelyekkel! Viszont ha szerződésbe álltak akkor fizettek is tb-t utánunk / lehet, hogy akkor még nem igy hívták, hogy tb./ Nos akkor joggal merül fel a kérdés, hogy miért is nem mehettünk mi 40 éves munkaviszony után nyugdíjba? Vagy mehetünk? Szerintem a “jogalkotok” maguk sem tudják eldönteni illetve olyan réseket hagytak ebben a törvénybe, amit ök sem tudnak értelmezni, vagy nem akarják!
  Valaki eggyáltalán tudja, hogy hogyan cselekedjen? Ezek után azon se csodálkoznék, ha a nyugdíjintézet se tudná, hogy hogy hogyan kezelje ezt a törvényt! Ha Önök tudnának válaszolni azt nagyon köszöném:-)
  Tisztelettel : cat999

   1. Kedves Könyvelőiroda!
    Köszönöm válaszukat, és egy kicsit megkésve, de Boldog újévet kívánok Önöknek! Elolvastam az összefoglaló írásukat, de nem lettem sokkal okosabb, vagyis megragadott egy rész

    “Sajnos, a Kormányrendelet ? az előzetes várakozásokkal ellentétben ? kettő sokakat érintő jogviszonyt kihagyott a felsorolásból:

    a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót, és

    az álláskeresési támogatásban részesülő személyt.”

    amely elgondolkoztató! Ha kihagyták akkor rájuk nem is vonatkozik? Vagy természetes, hogy Ők nyugdíjba mehetnek?
    Azt hiszem, hogy ezek költöi kérdések maradnak 🙁
    Logikailag melyik lehet az igaz? Kakukktojás!
    Tisztelettel: cat999

     1. Kedves Könyvelőiroda!
      Köszönöm egyértelmű válaszukat, akkor még robotolás van legalább 3 évig 🙁
      Tisztelettel : cat999

      1. Kedves cat999! és Könyvelő iroda!
       Sajnos igaza van abban, hogy még a Nyugdíjfolyósító irodák is tanácstalanok. Én 2011.01.03-án és 04-én is bent voltam, de egyre bizonytalanabb válaszokat kaptam. Sajnálom is Őket, mert nagy rohamot kell kiállniuk. Azt azonban egyértelműen mondták, hogy az ipari tanuló idő nem számít jogosító időnek. Én is külön választottam a szakiskola fogalmát a klasszikus szakmunkásképzés fogalmától, mivel ott keményen dolgoztunk. Én pl. a Duna Cipőgyárban. Erre nem tudtak válaszolni, mint ahogy arra sem, hogy hol találom konkrétan a kirekesztést a jogmagyarázatban. Azt mondták, hogy ők úgy értelmezik, ha nincs benne, kiesett.
       Erre ismét kiszámolják nekem a szolgálati időt, amit 2008-ban már megtettek. Ez is azt mutatja, hogy mekkora a bizonytalanság. Engem az is nyugtalanít, hogy ha most ki is maradunk ebből a kedvezményből, remélem a szolgálati idő fogalmát nem változtatják meg a mostani módosításon felbuzdulva.
       Üdvözlettel: Edit

       1. Kedves Hegedűs Edit!

        Köszönjük szépen higgadt hozzászólását, és azt, hogy a nyugdíjbiztosító tapasztalatát megosztja másokkal is. Ugyanerről írtunk az összefoglaló írásunkban, amelyet Önnek és másoknak is nagyon ajánlunk elolvasni.

        Figyelem: A szolgálati idő, a munkaviszony és a jogosító idő nem azonos fogalmak!!!

        1. Kedves Könyvelőiroda!

         Köszönöm válaszukat, mely felkeltette érdeklődésemet. Köszönettel venném, ha definiálnák nekem a szolgálati idő, a munkaviszony és a jogosító idő fogalmát.
         Valamint az is érdekelne, hogy miért keverődik össze a szakiskola és a szakmunkásképző iskola. A szakmunkásképző iskolának legalább a felét beszámíthatnák, ugyanis annyit biztosan munkavégzéssel töltöttünk.

         Tisztelettel: Hegedűs Edit

         1. Kedves Hegedűs Edit!

          Az 1997. évi LXXXI. törvény 37 – 43. §-ai határozzák meg a szolgálati időt, illetve azt, hogy mi nem szolgálati idő. Általában a Tbj.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve a 38. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett személyek esetében megfizették.
          A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

          A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya a munkaviszonyokra terjed ki, melynek alanyai a munkáltató és a munkavállaló. (Nemcsak a munkajog, hanem más jogágak ? elsődlegesen a polgári jog ? is szabályoznak jogviszonyokat, amelyek során munkavégzés történik, pl. megbízási jogviszony, vállalkozói jogviszony, szerzői jogok, stb.)
          A fogalmat a törvény szabatosan nem fogalmazza meg, azt a rendelkezésekből kell levezetni. A munkajogviszonyban az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik fél számára, annak irányítása alatt rendszeresen munkát végez.

          Nem tudjuk, kinél keveredik össze a szakiskola és a szakmunkásképző iskola (és akkor még nem említette a szakközépiskolát, az OKJ-s szakmai képzést, hogy tovább ne is soroljuk). Tény az, hogy az eredeti tervezetben még jogosító időként szerepelt a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, amely ki is maradt nagy ívben az elfogadott jogszabályból.
          Nekünk nincs olyan olvasatunk, hogy az egyik igen, a másik nem, a harmadiknak meg csak a fele… 🙁 Arról nemis beszélve, hogy a törvény szövege “a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony”-ról szól, amelynek szabályozását Kormányrendeletre bízta, amely meg is jelent.

          Javasoljuk, hogy olvassa el a témában legfrissebb, alapos, részletekbe menő összefoglaló írásunkat.

"Vissza a tetejére" gomb