Általános Szerződési Feltételek – 2018

Hatályos: 2018. december 31-ig

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS-MINTA

Nyilvántartási szám: 2018/…/01

Jelen szerződés létrejött az alábbi felek között, a továbbiakban felsorolt feltételekkel:

Vállalkozás/Vállalkozó Könyvelőiroda Pécs
Név:
Székhely: 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2.
Adószám:
Cg. Szám:
Képviselő:

1./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ vállalkozásba adja Könyvelőiroda Pécs-nek, a továbbiakban részletezett feltételek szerint, könyvelésének elvégzését (számviteli szolgáltatásból a könyvviteli szolgáltatást és/vagy egyéb számviteli-, ügyviteli-, számfejtési szolgáltatást, a szerződésben felsorolt kivételekkel).

2./ Könyvelőiroda Pécs az 1./ pont szerinti megbízást elfogadja, és kölcsönösen kialkudott vállalkozói díj fejében elvégzi, ellátja a feladatot.

3./ Felek megállapodnak, hogy a kialkudott vételárat jellemzően a feladattal arányos munkához igazították, így a díjtételeket a későbbiekben jelentősebb feladatváltozáskor módosítani kívánják. Újabb iroda, raktár, üzlet, stb. nyitása, az üzletmenet nagyobb mértékű felfutása, hanyatlása, pályázat számviteli munkáinak kezelése és/vagy elszámolása azonnal egyeztetést igényel, legkésőbb a nyitástól, vagy a tartós változás jelenségének észlelésétől számított 5 munkanapon belül.

Egyeztetést/módosítást, illetve annak elfogadását jelenti az is, ha a Könyvelőiroda Pécs az ezen pont első bekezdésében körülírt változást érzékelve a díjbekérő levélben (számlában) a díjtételt módosítja, és az ellen a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a kézhezvételt követő 5 napon belül írásban kifogást nem emel, vagy a változott díjtételt megfizeti.

4./ Felek megállapítják, hogy a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ könyvelését alapítástól Könyvelőiroda Pécs látja el, szerződés alapján, mindezek mellett felek közös szándéka a szerződéses kapcsolatuk pontosítása.

5./ Könyvelőiroda Pécs kijelenti, hogy a könyvelést a mindenkor érvényben lévő számviteli törvénynek (Sztv.) és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően végzi, erkölcsi-anyagi felelősséggel, a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ által szolgáltatott adatok alapján. Könyvelőiroda Pécs anyagi felelősséget Biztosító társaságán keresztül, annak döntésével és mértékéig vállal, beleértve az önrész-vállalást is. A Biztosítóval kötött szerződés a Könyvelőiroda Pécs székhelyén, Ügyfélfogadási időben, bármikor megtekinthető.

6./ Könyvelőiroda Pécs a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-tól minden hét közösen kijelölt munkanapján veszi át a tárgyhéti bizonylatokat (pénztárjelentés, szerződések, nyugták, anyag és bérfeladások, szerződések, számlák stb.). Az átvett dokumentumokat alakilag ellenőrzi, a hiányosságok pótlására felkéri VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-t. Az elmaradt könyvelési anyagot későbbiekben Könyvelőiroda Pécs külön veszi át.

A könyvvezetési, beszámoló-készítési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos fontosabb határidőket a NAV hivatalos honlapja (https://nav.gov.hu/nav/szemelyes_adonaptar) aktualizáltan tartalmazza.

A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kötelezettsége, hogy ezen kiemelt időpontok előtt legalább 15 munkanappal, minden számviteli bizonylatot (Sztv. 166-167. §) átadjon Könyvelőiroda Pécs számára. A számviteli bizonylatok átadásának hiánya a könyvvezetés részleges, vagy teljes meghiúsulását okozhatja, melyért Könyvelőiroda Pécst semmiféle felelősség nem terheli, és egyben a határidőre történő benyújtás kötelessége alól is mentesíti.

Az aktuális határidők figyelemmel kísérése, betartása kifejezetten a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kötelezettsége, függetlenül attól, hogy Könyvelőiroda Pécs minden rendelkezésére álló eszközzel (élőszó, felhívás a honlapon, hírlevél, levél, stb.) ennek a kötelezettségnek végrehajtására a figyelmet időben felhívja.

7./ Könyvelőiroda Pécs a kapott anyagot véleményezi, gazdasági-pénzügyi véleményt mond a gazdálkodás folyamatának hatékonnyá tétele érdekében – még a könyvelési folyamat megkezdése előtt -, kitérve a lehetséges hatások prognosztizálására is.

Könyvelőiroda Pécs ezen munkavégzés érdekében a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kijelölt munkavállalóit szakmailag irányíthatja, de túlmunkát csak Könyvelőiroda Pécs terhére rendelhet el.

8./ A 6./ pontban körülírt prognosztizálást követően, de egyáltalán a teljes együttműködés során, a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ döntéseit köteles Könyvelőiroda Pécs tudomásul venni, akkor is, ha látható, hogy a döntés valamilyen okból hibás is lehet, kivéve a nyilvánvaló jogszabály-sértés esetét.

VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ tudomásul veszi, és tiszteletben tartja, hogy Könyvelőiroda Pécs mindig a hatályos szabályok szerint jár el, nem nyújt segítséget semmi törvénytelenséghez, mindössze a lehetséges variációk közti választási lehetőséget nyújtja VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak.

9./ Könyvelőiroda Pécs garanciát ad arra nézve, hogy a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ által szolgáltatott adatokat határidőre, és előírás szerint, legjobb tudása szerint feldolgozza.

10./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ az elvégzendő munkáért Könyvelőiroda Pécs-nek az 1. sz. mellékletben rögzített díjat tartozik megfizetni.

10.1/ Felek jelen szerződés keretében a 2007. évi CXXVII. törvény (áfa törvény) 58/A. § szerinti határozott idejű elszámolásban állapodnak meg, melynek időtartama a szerződés hatálya alatt a tárgyév első napjától (átvett, vagy új vállalkozás esetén a szolgáltatásnyújtás első napjától) a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszak.

A számla megküldése elektronikus formában (PDF-dokumentumban) történik, annak ismeretében is, hogy az elektronikus levelezés legalább annyira tekinthető biztonságosnak, mint a közönséges postai küldeményként történő levelezés.

10.2/ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kötelezettséget vállal, hogy a 10.1./ pontban említett díjtételeket tárgyhó 10-ig megfizeti, függetlenül attól, hogy VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ az esedékes számlát ezen időig kézhez kapta-e.

Tíz munkanapot meghaladó késedelem esetén Könyvelőiroda Pécs a szerződéstől ? súlyos szerződésszegés miatt ? azonnali hatállyal elállhat, a munkákat és bizonylatokat teljes számlakiegyenlítésig nem köteles átadni, az ebből származó esetleges károkat és következményeket VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kifejezetten magára vállalja.

Könyvelőiroda Pécs a szerződés szerinti fizetési határidő (tárgyhó 10-e) lejártát követő harmincadik munkanapot követően az adott összeggel egyező mértékű “azonnali beszedési megbízás”-t nyújthat be a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ számlavezető bankjánál, melyhez VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ jelen szerződés hatálya alatt feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.

11./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ első alkalommal jelen szerződés megkötésének határidejét követő öt naptári napon belül fizeti meg Könyvelőiroda Pécs-nek a megállapodás szerinti díjtételeket.

Felek a díjtételeket kölcsönös megegyezéssel évente egy alkalommal – legkésőbb március hónapig – újratárgyalják. A KSH-ipari árindexváltozást automatikusan alkalmazzák a felek – mint minimum díjváltozást -, de ettől kölcsönös megegyezéssel (pl. szerződésmódosítás, szóbeli közlés, számla (fizetési emlékeztető) befogadása, stb.) eltérhetnek. A számla (fizetési emlékeztető) befogadása kifejezetten a módosítási szándék elfogadását jelenti. Befogadás alatt felek egybehangzóan azt értik, ha a fizetési emlékeztetőn szereplő összeget VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ részére a tárgyévben legalább egy alkalommal megfizeti.

12./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ, vagy Könyvelőiroda Pécs jelen szerződést indoklás nélkül, kizárólag írásban, az alábbi felmondási idők figyelembevételével, bármikor felmondhatják egymás felé:

a./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a tárgyhót követő hó utolsó napjára, legkésőbb a tárgyhó harmadik munkanapjáig (példaszerűen: ha a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a szerződést május harmadik munkanapjáig -írásban – felmondja, akkor a felmondás a tárgyhót (májust) követő hó (június) utolsó napján (június 30.) lép hatályba, vagyis a díjtételeket eddig a határidőig kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a könyvelést addig az időpontig elviszik, vagy nem. Ez esetben Könyvelőiroda Pécs-nek a könyvelési anyagot április utolsó napjáig terjedően kell feldolgozni.)

b./ Könyvelőiroda Pécs a tárgyhó utolsó napjára, legkésőbb a tárgyhó harmadik munkanapjáig. (példaszerűen: ha Könyvelőiroda Pécs a szerződést május harmadik munkanapján írásban felmondja, akkor a felmondás a tárgyhó utolsó napján (május 31.) lép hatályba, vagyis az új könyvelő június 01-től fog könyvelni, a könyvelési anyagot május utolsó napjáig terjedően kell feldolgoznia.)

Rendes felmondás esetén Könyvelőiroda Pécs köteles az utolsó fizetett havi anyagig feldolgozott, rendezett állapotban, jegyzőkönyvben, VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak, vagy teljes bizonyító erejű okirattal – korlátozás nélküli teljes nyilatkozattételre is jogosított – meghatalmazott megbízottjának átadni. A további feldolgozást Könyvelőiroda Pécs a díj és egyéb költségek maradéktalan megfizetése esetén köteles csak megkezdeni, illetve elvégezni.

Szerződő felek az előző bekezdésben foglaltakat az egységes értelmezés érdekében példaszerűen az alábbiakban foglalják össze: Egy vállalkozás folyamatosan végezteti könyvelését. Egy idő után nem fizeti a könyvelési díjakat, de hozza a bizonylatokat, vagy nem hozza, de a könyvelés fizetési emlékeztetőit (számláit) sem utasítja vissza. Felhívás ellenére sem fizet a könyvelésért, ezért rendkívüli, vagy rendes módon a szerződés felmondásra kerül. A felmondási idő végéig járó összes díjat a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ tartozik megfizetni Könyvelőiroda Pécsnek (az elvégzett munkáért, részmunkáért, a tárfoglalásért, a rendelkezésre állásért, mert ez idő alatt más ügyfelet nem tudott fogadni, stb), aki csak a felmondásig részére átadott anyagot köteles feldolgozni, és átadásra előkészíteni. Könyvelőiroda Pécs nem köteles az anyagot feldolgozni és átadni, ha a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a felmondási idő napjáig nem egyenlíti ki teljes tartozását. Könyvelőiroda Pécs-nek az utólagos feldolgozásra legalább annyi ideje van, amennyi a hátralékos napok száma volt a felmondásig, amennyiben a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a díjat mégis kiegyenlítené utólag.

Könyvelőiroda Pécs a felmondás utolsó napját követő harminc naptári napig áll rendelkezésére VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak, a szakmai szokásoknak megfelelő tájékoztatás céljából, a harmincadik nap után, vagy az átlagos szokásokat meghaladó segítségadás esetén Könyvelőiroda Pécs szaktanácsadási díjat jogosult VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak felszámolni, melynek jelenlegi mértéke 10.000,- Ft/megkezdett óra + ÁFA.

Szerződő felek a szokásos tájékoztatás és szokásos segítségnyújtás alatt azt értik, hogy a következő könyvelést végzőnek elmondják, hogy mely tételeket (csoportokat) hova könyveltek, mit jelentenek a rövidítések, milyen nyitó/záró tételek vannak, stb.

Nem tartozik ebbe a körbe pl. a könyvelést továbbvégző szokása szerinti, az előzőtől eltérő záró/nyitó tételek továbbontása, mérlegelemzés, ellenőrzéseken történő részvétel, az Sztv.-ben meghatározott kimutatásokon túli kimutatások, jelentések, magyarázatok készítése, összeállítása, elemzése, ismertetése. Harminc naptári napon túl a szokásos tételek, tájékoztatások, segítségadások is díjazás ellenében történnek ? más megállapodás hiányában.

13./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak jelen szerződés teljesítése érdekében különösen az alábbiakat kell szolgáltatnia, illetve biztosítania és teljesítenie:

a./ Könyvelési rendszerhez:

Számlák, bizonylatok, szerződések, megállapodások, bankkivonatok, beszerzések, kiadások, felhasználások, vásárlások bizonylatainak összegyűjtése, csoportosítása, előrendezése a kialakított szisztéma szerint.

Pénztárkönyv, bevételi és kiadási pénztárbizonylatok naprakész, szabályos vezetése. Szállítólevelek, kész-pénzes számlák, nyugták gyűjtése, előrendezése. Szigorú számadású nyomtatványok, egyéb nyilván­tartások vezetése, leltárfelvétel és kiértékelése.

b./ Bérelszámolási rendszerhez:

Munkaszerződések elkészítése, adóigazolások, tartozások, TB-kártyák gyűjtése, kezelése, személyi adatok szolgáltatása, letiltások, kedvezmények figyelemmel kísérése, jelenléti ív, szabadság-nyilvántartások, táppénzes iratok rendezése. TB-jelentőlapok kezelése, leadása. Bér-feladások, jövedelmek, kifizetések feladása.

c./ Kiemelt feladatok mindkét rendszerhez:

  • A gazdasági események bizonylatainak teljes körű és határidőben történő átadása

  • A könyvvezetést és az adókat érintő, az átadott bizonylatokból nem következő minden egyéb gazdasági eseményírásban – aláírással hitelesített – közlése.

  • Bevallások, beszámolók és egyéb kötelező adatszolgáltatások határidőben történő aláírása.

  • A gazdasági év utolsó hónap bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak kiszámítása (megbecsülése) felmerülésük jogcíme szerint, amelyek alapulvételével tárgyév társasági-, iparűzési adója, kulturális-, turisztikai-, egészségügyi hozzájárulása, stb. megbízhatóan meghatározható. Az így meghatározott adatok átadásának határideje tárgyév december 05. Ezen adatok közé tartozik minden olyan bevétel, költség és ráfordítás, amely még a tárgyévhez kapcsolódik és Könyvelőiroda Pécs részére feldolgozásra leadott időszakhoz kapcsolódik, de megfelelő bizonylat híján annak nem lehet tudomása arról.

  • Könyvelőiroda Pécs által átadott kimutatások saját nyilvántartásaival, dokumentumaival, számításaival való egybevetése, ellenőrzése.

  • Az adóbevallásokon és beszámolási kötelezettségen kívüli adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. kötelező statisztika, banki hiteljelentések, stb.) elkészítése.

  • A személyi jövedelemadó, társasági adó és bevallási, nyilvántartási kötelezettség alá eső adatok átadása, valamint azokban bekövetkezett változások határidőben való közlése Könyvelőiroda Pécs részére.

  • Az egy éven túl elhasználódó eszközök esetén a beszerzési számlán, szerződésen való feltüntetése, megjelölve annak várható hasznos (elhasználódási) időtartamát. Az ilyen eszközök beszerzésével, azok üzembe helyezéséig felmerült összes költséget (fuvar, vám, szerelési, stb.) félreérthetetlen módon a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak kell megjelölnie.

  • A nem idegen kivitelezővel végzett beruházások esetén (az adójogi és aktiválási problémák elkerülése érdekében) Könyvelőiroda Pécs-csel előzetes megbeszélést kezdeményez. A tárgyhoz kapcsolódó számviteli dokumentálás tartalmának megfelelő előkészítése a vállalkozói díj része.

Mindazon adatok beszerzése, gyűjtése, előrendezése a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ feladata, amelyek a gazdálkodásával, tevékenységével, vagy annak dokumentálásával bármiféle kapcsolatban van, vagy lehet, még akkor is, ha ez látszólag vagy ténylegesen közvetlen anyagi-, könyvvezetési-, adózási kihatással nem jár.

14./ A Könyvelőiroda Pécs kötelezettsége különösen:

 • A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ által átadott bizonylatok alapján a hatályos magyar számviteli és adótörvényeknek megfelelő nyilvántartások (főkönyvi és analitikus) készítése és vezetése

 • A bevallások, beszámolók és egyéb különböző számviteli adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, benyújtása

 • November hó végi fordulónapra vonatkozóan az adóalap (társasági- és iparűzési adó) meghatározásához szükséges adatokat a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ rendelkezésére bocsátja (ismerteti). Ezzel egy tekintet alá esik az email-en megküldött anyag is. A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ által kiszámításra kerülő adóalap alatt a december hónapra, valamint a még nem könyvelt, de tárgyévet illető árbevételek és bevételek, költségek és ráfordítások különbözetét értjük

 • A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ késedelmes anyagleadásából eredő károkért, bírságokért, stb. Könyvelőiroda Pécst kifejezetten semmiféle felelősség nem terheli.

 • A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ szokásos tevékenységével összefüggő gazdasági tanácsadás

 • A szolgáltatási díj tartalmazza az adóhatósággal, egészség- és nyugdíjbiztosítás hatóságaival történő egyeztetéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos képviseletet is.

 • VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ részére időszakonként, a vállalkozás méretének, sajátosságainak megfelelő időközben, nyers adatokat, részadatokat szolgáltat a (z)

– beruházásokról és aktiválásokról,

– beszerzésekről és értékesítésekről,

– pénztári kimutatásról,

– eredmény (halmozott) kimutatásról.

– vevők, szállítók állományáról

– valamint egyéb, a vállalkozás szempontjából kiemelt, vagy szükséges adatokról.

Amennyiben VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ az adott kimutatásokkal egyeztetés, vagy más alkalmas, általa elvégzett ellenőrzés alapján eltérést tapasztal, azt 5 naptári napon belül írásban közli Könyvelőiroda Pécs?csel. A közlési határidő elmulasztása az adatszolgáltatás elfogadását és egyezőségét jelenti.

Az adatszolgáltatást Könyvelőiroda Pécs email-en teszi meg, a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ által megadott email címre. Papíralapon Könyvelőiroda Pécs adatot nem szolgáltat – kivétel, mikor jogszabály írja elő, vagy az Ügyfél múlhatatlan érdeke (pl. hitelkérelem, pályázat melléklete).

15./Könyvelőiroda Pécs a Hatósági vizsgálatok során VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ rendelkezésére áll, és VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ számára közvetlen, díjmentes segítséget ad, illetve a hatáskörébe tartozó dolgokról, VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ írásbeli utasítására, nyilatkozik, VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-val egyeztetett adatokat szolgáltat.

16./ Könyvelőiroda Pécs garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-val kapcsolatos valamennyi tudomására jutott tényt és adatot bizalmasan kezel, arról harmadik személynek semmiféle felvilágosítást nem ad, kizárólag VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kifejezett, írásbeli utasítására, akkor is csak VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ jogosult képviselője, tulajdonosa(i) felé.

17./ A szerződés körébe nem tartozik különösen:

 • A számviteli politika, a számlarend, a szabályzatok elkészítése, karbantartása,

 • A meglévő szabályzatok karbantartása, új szabályzatok megalkotása,

 • A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ telephelyén történő munkavégzés,

 • Hitelkérelmek, pályázatok, beruházási tervek, gazdaságossági számítások stb. elkészítése,

 • KSH adatszolgáltatások, adatgyűjtések elkészítése, adatszolgáltatások

 • A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ adminisztrációjának elkészítése (pl. számlázás, vevő-szállító nyilvántartások egyeztetése a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ vevőivel, szállítóival, stb.)

 • A kapott adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának biztosítása,

 • Könyvvizsgálat, adószakértés, adótervezés

 • Felmondáskor mérleg/zárlat készítése

 • A feldolgozott anyagok egy éven túli tárolása (irattározása)

A szerződés körébe nem tartozó tevékenységeket, eseti megállapodás alapján, Könyvelőiroda Pécs elvégez, vagy elvégeztet, kizárólag írásban kötött, külön megállapodás és díjazás alapján.

18./ Szerződő felek megállapodnak, hogy Könyvelőiroda Pécs- saját döntése szerint ? egyes munkafolyamatokat, munkafázisokat, vagy akár a teljes vállalását, alvállalkozó(k)nak, vállalkozó(k)nak kiadhatja, ez azonban jelen szerződésben foglalt díj-, vagy egyéb kötelezettséget nem befolyásol, az erkölcsi felelősséget viszont fokozza.

Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a hatóságok felé szükséges bevallások, adatszolgáltatások során Könyvelőiroda Pécs (vagy alvállalkozója, vállalkozója) alkalmazottja, megbízottja útján, a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ nevében, képviseletében cégszerű aláírást alkalmazhat (vagyis az ügyek meghatározott csoportjában Könyvelőiroda Pécs cégképviseleti joggal rendelkezik, méghozzá mindig abban az ügyben, mely során a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-nak bevallási, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi, stb. kötelezettsége van, és ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a számviteli szolgáltatásokhoz; különösen: adóbevallások, SZJA adatszolgáltatások, ONYF adatszolgáltatások, OEP bevallások-adatszolgáltatások, stb.

Harmadik fél bevonása esetén, egyes részfolyamatokat a harmadik fél közvetlenül kiszámlázhat, erre az esetre is jelen megállapodásban foglaltak az irányadók (díjazás, munkavégzés, határidők, felmondás, stb.).

Harmadik fél bevonása esetén új szerződést nem kell kötni, erről a tényről feleknek csak tájékoztatni kell egymást.

19./ Kifejezetten szerződésszerű teljesítésnek minősül az az eset és időszak is, amikor a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a szerződést nem mondja fel, anyagot, bizonylatot nem ad át, ugyanakkor az időszaki kötelezettségeit (pl. nullás bevallás) Könyvelőiroda Pécs a nevében teljesíti, előkészíti (rendelkezésre állás).

20./ VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kifejezett hozzájárulását adja, hogy a szerződésben ráháruló kötelezettségek részbeni, vagy teljes nem teljesítése miatt Könyvelőiroda Pécs a további teljesítést akár részben, akár egészben megtagadja, a kapott- és keletkezett irat-, dokumentum-, bizonylatanyagot visszatartsa a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ kárára, költségére és kockázatára.

Az irat-visszatartás ezen esete(i) kifejezetten mentesítik Könyvelőiroda Pécs-et mindenféle erkölcsi-, anyagi kártérítés, bírság, felelősség alól, mely jelen szerződés aláírásával VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ határozott és egyértelmű akaratával egyező.

Könyvelőiroda Pécs köteles a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ-t erről írásban értesíteni, a felmerüléstől, vagy e pont alkalmazásától számított húsz munkanapon belül, a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ ismert, hivatalos székhelyére címezve. A könyvelt küldeményként feladott értesítés a feladást követő harmadik naptári nap után kézbesítettnek tekintendő.

21./ Egyéb kikötések:

A teljesítés közvetített szolgáltatás(oka)t tartalmaz(hat).

A szerződés 17. pontjában rögzítettek teljesítése csak külön, írásbeli megállapodás szerint történhet.

A megállapodástól számított harmadik hónap első napjától valamennyi díjtétel automatikusan tizenöt százalékkal emelkedik, amennyiben VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ nem rendelkezik olyan email címmel, ahol vele írásban kapcsolatot lehet tartani.

Könyvelőiroda Pécs jelenleg hitelkérelmek, pályázatok, beruházás-előkészítő számítások, külföldi áfa visszatérítés és ezekkel rokonjellegű számítások, adatlap-kitöltések elkészítését nem vállalja.

22./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben felek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében és az egyéb vonatkozó jogszabályokban előírtakat tekintik irányadónak, beleértve a késedelmi kamatokra vonatkozó előírásokat is.

Az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésére felek az előzetes egyeztetések szükségességét kötik ki, minimum két alkalommal, írásbeli jegyzőkönyvvel dokumentálva, s csak ezek eredménytelensége esetén fordulhatnak jogorvoslatért.

A jogvita tekintetében szerződő felek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, döntését tekintik magukra nézve kötelezőnek.

23./ Jelen szerződés/módosítás határozatlan idejű, felek aláírásával lép hatályba, mellékleté(i)vel együtt. Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, egyező akaratuk eredményeként cégaláírásukkal látják el.

Pécs, 2017. …………………….. …..

Könyvelőiroda Pécs VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ

1. sz. melléklet

A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI

a./ Könyvvitel (könyvelés, bevallások, kapcsolódó nyilvántartások, stb.)

Minimális díjtételek (nettó, azaz áfa nélkül számított díjtételek) [Ft/hó összegektől]

 

Normál”

EVA, AM, TM, KATA

egyéni vállalkozó

10.000

7.000

betéti -, vagy közkereseti társaság

14.000

12.000

korlátolt felelősségű társaság

34.000

27.000

alapítvány, egyesület, civil társaság

7.000

?

részvénytársaság

100.000

?

 

b./ TB-ügyek (bérszámfejtés, bevallás, adatszolgáltatás, kapcsolódó alapnyilvántartások)

Minimális díjtételek (nettó, azaz áfa nélkül számított díjtételek) [Ft/fő/hó összegektől]

 

0 – 5 főig

2.200

6 – 10 főig

2.000

11 – 20 főig

1.800

21 – 35 főig

1.500

36 főtől

1.200

Amennyiben a könyvviteli munkákat a Könyvelőiroda Pécs végzi, a tulajdonos(ok)/ügyvezetés és hozzátartozóik részére járó TB díjtételeket nem kell megfizetni, azt a könyvelési díjtétel tartalmazza.

A díjtételek tartalmazzák valamennyi vállalkozó és alkalmazott év végi SZJA bevallását, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a bevallást a munkáltató (kifizető) készítse el.

Egyéb esetben az SZJA bevallás 7.000,- Ft/fő + áfa-tól, egyedi megállapodás alapján

Egyszerűsített foglalkoztatottak a létszámba nem számítanak bele, számukra az alábbi díjtételek kerülnek alkalmazásra:

havi 5 bejelentésig díjmentes
havi 6 bejelentéstől 500,- Ft/fő/bejelentés + áfa

Egy bejelentésnek minősül egy foglalkoztatott, egybefüggő foglalkoztatási napok számától független, egy alkalommal történő bejelentése

c./ Zárómérleg készítés: az éves könyvviteli és TB-ügyek egy havi összegének megfelelő átlaga + ÁFA

[Az év során a VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS által fizetendő könyvviteli és TB-ügyek teljes összegét 12-vel kell elosztani; ebben az értelemben ezt nevezzük átlagnak.]

Könyvvizsgálatra kötelezett, vagy saját döntés alapján könyvvizsgálatot választó VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS esetén a zárómérleg készítésének díjtétele kettő havi átlag + áfa összegű.

d./ Nyitási munkák, nyitómérlegek: estei megállapodás szerint, általában további egyhavi díjtétel (csak az indulás évében)

e./ Évközi mérleg, köztes mérleg, eredménykimutatás alkalmanként egy havi szerződési alapdíj-tételnek felel meg. A főkönyvi kivonat díjmentes; hitelfelvételhez, végelszámoláshoz, előtársaság, kérelem, stb. Átadás más könyvelőnek díjtétele a c./ pontban rögzített díjtétellel egyezik, a felmondási díjtételen felül.

f./ Nyomtatványátalány 6.000,- Ft + ÁFA/év (a dossziétól az utalásig), könyvvizsgálatos vállalkozás esetén 12.000,- Ft + ÁFA/év.

g./ Számviteli szabályzatok elkészítése 60.000,- Ft- + ÁFA-tól/alapszabályzat (Sztv. szerinti kötelező szabályzatok)

h./ Iratőrzés 12.000,- Ft + áfa /év/évfolyam

i./ KSH adatszolgáltatás (nem szakmai) 1.000,- Ft/adatszolgáltatás

j./ Széchenyi kártya, hiteligénylés stb. (a szakmai rész kivételével) alkalmanként egy havi díjtétel

VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a továbbiakban a tárgyhó tizedikéig havonta ……,- Ft + ÁFA = ……….,- Ft összeget tartozik Könyvelőiroda Pécs-nek megfizetni (a./ pontban foglaltak ellenértéke)

A b./ pontban foglaltak. díja tárgynegyedévet követő hó 10-ig, a c./ pont díja a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ szerződéskötéskori választása szerint vagy a tárgyévet követő év január 10-ig a teljes díjtételt, vagy havonta, a tárgyhavanként 10-ig az éves díjtétel 1/12-ét, a d./ pontban foglalt díjtételt a szerződéskötést követő 5 (öt) naptári napon belül, az e./ pontban foglaltak díja a munka elrendelésekor, az f./ pontban foglaltak ellenértéke a tárgyév január 10-ig , a g./ pontban foglaltak ellenértéke a munka elrendelésekor, a h./ pontban foglaltak ellenértéke a tárgyévi zárást (május 31.) követő második hó első napjáig (július 01.) esedékes. A tárgyévet megelőző év anyagának tárolása díjmentes.

Egyéb szolgáltatások (igénybevétel esetén, havi számlához hozzáírva):

E-mail cím biztosítása: ingyenes (vallalkozas@konyvelozona.hu formájú)

Tárhely biztosítása:

a.) 10 GB web, 15 GB email PHP, MySQL, 1 ajándék domain, korlátlan számú email fiók, IMAP, POP3, SMTP a levelezéshez, 1GBit/sec sebesség a weboldal kiszolgálásban 17.000,- Ft + áfa / év

b.) 12 GB web, 24 GB email PHP, MySQL, 1 ajándék domain, korlátlan számú email fiók, IMAP, POP3, SMTP a levelezéshez, 1GBit/sec sebesség a weboldal kiszolgálásban 22.000,- Ft + áfa / év

Fénymásolás: 90,- Ft + áfa/oldal ( A/4 méretig)

Másolat számítógép-archívumból: 2.500,- Ft /alkalom + áfa

Telefax: 800,- Ft +áfa/oldal (belföld) 3.000,- Ft + áfa /oldal (külföld)

Adóigazolások, cégdokumentumok megkérése: díjmentes alapszolgáltatás (kivéve: eljárási díjak)

Web-oldalunkon ajánló (link): díjmentes (beleértve a megküldött ajánló beillesztését is)

Útnyilvántartó program (külön igény esetén): díjmentes

Weblap-telepítés, beüzemelés (WordPress alapon): 12.000,- Ft + áfa/alkalomtól

Webáruház-telepítés, beüzemelés (WordPress-bővítménnyel) 59.000,- Ft + áfa/alkalomtól

Weboldal-karbantartás, üzemeltetés (általunk készített oldalak): 18.000,- Ft/év + áfa/honlap

Ingatlan értékbecslés: minimálisan 15 % kedvezmény, egyedi megállapodás szerint

Ingatlanközvetítés: minimálisan 25 % kedvezmény, egyedi megállapodás szerint

"Vissza a tetejére" gomb