Általános Szerződési Feltételek – 2020

KÖNYVELŐIRODAI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)
Hatályos: 2020.07.06-tól

Amelyet kötöttek:

MEGBÍZÓKÉNT:

NÉV / CÉGNÉV:

 

SZÉKHELY:

 

ADÓSZÁM:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

EV. NYILV.SZÁM:

CIVIL SZERV.NYILV.SZ.

KÉPVISELŐ:

E-MAIL CÍM:

(a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZOTT KÖNYVELŐIRODAKÉNT:

NÉV / CÉGNÉV:

SA-KRAFT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY:

7626 Pécs, Király utca 75. fsz. 4.

ADÓSZÁM:

13565183-2-02

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

02-09-070290

KÉPVISELŐ:

dr. Gyarmatiné Szentes Anikó ügyvezető

(a továbbiakban: KÖNYVELŐIRODA)

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megbízó a számviteli és adókötelezettségei teljesítése céljából jelen szerződés feltételei szerint megbízza a Könyvelő Irodát, hogy részére könyvviteli és adózási és bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtson.

(A szolgáltatások, valamint a jogosultságok és kötelezettségek részletezését – jelen Megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képező – Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.)

 1. DÍJAZÁS

  1. A Megbízó a Könyvelőiroda szolgáltatásai ellenértékeként az alábbi megbízási díj fizetésére köteles:

Számviteli szolgáltatás díja:

 Ft/hó

Számviteli szolgáltatás kedvezménye:

 Ft/hó

Bérszámfejtés díja:

0 – 5 főig

2.400 Ft+ÁFA/fő/hó

6 – 10 főig

2.200 Ft+ÁFA/fő/hó

11 – 20 főig

2.000 Ft+ÁFA/fő/hó

21 – 35 főig

1.800 Ft+ÁFA/fő/hó

36 főtől

1.300 Ft+ÁFA/fő/hó

A külön megbízás alapján végzett tevékenységek felsorolását illetve díjazását az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza.

  1. A Könyvelő Iroda jogosult valamennyi szolgáltatását 8 napos fizetési határidővel számlázni. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél évi 10 % késedelmi kamatot köteles fizetni.

  2. 30 napon túli díjtartozás fennállása súlyos szerződésszegésnek minősül – amely alapján a könyvelőiroda jogosult a szerződést előzetes írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondani.

  3. Felek rögzítik, hogy a Könyvelőiroda jogosult naptári évente egy alkalommal – első alkalommal 2021. január 1. napjától – a díjazás összegének a megemelésére, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, előző évi ipar termelőiár-index-szel megegyező mértékben. A Könyvelőiroda az inflációkövetést az árindexről szóló nyilvános adat közzétételét követően a soron következő számlázás esetében jogosult automatikusan érvényesíteni.

 1. FELELŐSSÉG

  1. A Könyvelőiroda az e szerződés megszegésével a Megbízónak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

 1. KAPCSOLATTARTÓK

  1. A Könyvelőiroda részéről a Megbízóval való kapcsolattartásra a Könyvelőiroda munkatársai jogosultak. Érdemi döntésekre meghozatalára, adótanácsadásra csak a kijelölt munkatárs, illetve a Könyvelőiroda vezetője jogosult.

 1. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

  1. E szerződést bármelyik fel 60 napos határidővel felmondhatja.

  2. A Könyvelő Iroda jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Megbízó a 30 napon túli díjtartozását felszólítás ellenére sem fizette meg.

  3. E szerződés megszűnése esetén a megszűnés napja által meghatározott üzleti év / adóév zárásával, bevallásával kapcsolatos könyvviteli és adókötelezettségek teljesítése a Megbízó feladata.

  4. A Könyvelőiroda a szerződés megszűnésének napját követő 90 napon belül minden birtokában levő és a Megbízót illető adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot – visszaszolgáltat a Megbízónak. Az online kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat elektronikusan továbbítani kell a Megbízónak, vagy az adatokat elektronikus adathordozón kell átadni részére. Az iratok, könyvelési anyagok, bizonylatok tételes átadásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért, a zárás elkészítésért a Könyvelőiroda 2 (kettő) havi díjat számít fel a Megbízó részére.

5.5. A számviteli bizonylatok, nyilvántartások, adatok – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni.

 1. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

  1. Szerződő felek rögzítik, miszerint a jelen Megbízási szerződéssel kapcsolatos, a Felek jogait és kötelezettségeit érintő részletes szabályozást, valamint az üzleti titokra, adatkezelésre, pénzmosás- és terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségekre, adatfeldolgozói kötelezettség nyújtásra vonatkozó részletes szabályozást – a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező – ÁSZF tartalmazza.

  2. A könyvelési megbízás szerződés bármilyen módosítása írásbeli formában érvényes.

6.3 A könyvelési megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvet és annak megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.4. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére megkísérlik Választott Bíróság előtti rendezést, ennek sikertelensége esetére kikötik a Pécsi Járásbíróság/Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

6.5 Az Ügyfél képviselője aláírásával igazolja, hogy ezen szerződés és mellékletei egy példányát átvette.

  1. Jelen Megbízási szerződést, mely 3 (három) oldalból áll és 2 (kettő) eredeti, egymással megegyező példányban készült, a Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták, abból 1-1 (egy-egy) cégszerűen aláírt – példányt, valamint a kapcsolódó ÁSZF-t átvettek.

Pécs, 2020. ………………

SA-KRAFT Tanácsadó Kft.

Megbízó

Könyvelőiroda

A KÖNYVELŐIRODA

KÖNYVVITELI, ADÓZÁSI, BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen általános szerződési feltételeket (ÁSZF) kell alkalmazni a Könyvelőiroda és a Megbízó között – könyvviteli, adózási, bérszámfejtési szolgáltatás nyújtására létrejött Megbízási szerződésekre vonatkozóan (a továbbiakban: Szerződés) amennyiben a Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

   1. A szerződés tárgyának részletezése

Könyvvezetési feladatok (számviteli szolgáltatás):
 1. Főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése

 2. Vevők analitikus nyilvántartása.

 3. Szállítók analitikus nyilvántartása.

 4. Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása

Beszámolókészítés feladatok:
 1. Év végi zárás

 2. Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában,

 3. Letétbehelyezés, közzététel.

Adózási feladatok:
 1. a Megbízó aktuális esedékes adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az átadott számviteli bizonylatok feldolgozása alapján, és erről tájékoztatás a Megbízó részére az adófizetési határidő előtt,

 2. az adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása

 3. Helyi iparűzési adó bevallás elkészítése, bevallása,

 4. Önellenőrzés elkészítése, benyújtása,

 5. Adónyilvántartások vezetése:

 1. Adóhatósági adatszolgáltatás teljesítése (kivéve online pénztárgép, és online számla adatszolgáltatás)

 2. Adófolyószámla egyeztetés.

Bérszámfejtési feladatok:
 1. Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatás kötelezettségek teljesítése (kivéve: KSH adatszolgáltatások)

 2. Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása.

 3. Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése.

 4. Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése.

 5. A levont adók, járulékok nyilvántartása.

 6. Adóigazolások elkészítése.

 7. Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé

A fentiekben nem részletezett könyvviteli, beszámolókészítési, adózási és bérszámfejtési feladatok és kötelezettségek elvégzése – például, bizonylat, számla kiállítása és adatszolgáltatása, házipénztár kezelése, leltározás, adó- és adóelőleg fizetés, adófizetési határidők betartása, számviteli politika és szabályzatok készítése, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása stb. – más munkaügyi és ügyviteli feladatok elvégzése, jogi kötelezettségek teljesítése nem tárgya jelen szerződésnek, ezek teljesítése a Megbízó feladata és felelőssége.

A megbízási szerződésnek nem tárgya pályázatírás, hitelügyintézés, általános ügyviteli feladatok elvégzése.

   1. A Megbízó jogai és kötelezettségei

    1. A megbízó kötelezettsége, hogy a könyvelőiroda feladatteljesítéséhez valamennyi gazdasági eseményre vonatkozó számviteli bizonylatot teljes körűen, csoportosítottan, az egyes gazdasági eseményeket külön is beazonosíthatóan, időrendbe rendezve, határidőben, a Könyvelőirodával előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napig – a könyvelőiroda rendelkezésére bocsássa.
    1. A késedelmes, vagy nem teljeskörű, vagy hiányos, vagy az egyes gazdasági eseményeket nem azonosító iratátadásból eredő károkat, többletköltségeket és következményeket a Megbízó maga köteles viselni, ezekért a könyvelőiroda nem tartozik felelősséggel.

    2. Ha a Megbízó az iratokat, bizonylatokat nem tételes kísérőjegyzéken adja át, őt terheli annak bizonyítása, hogy egy bizonylat átadása megtörtént.

    3. Ha a gazdasági esemény tartalmának megállapításához csak több bizonylat, irat egyeztetésével lehetséges, ezen egyeztetés elvégzése, a konkrét gazdasági esemény és paramétereinek beazonosítása és megjelölése a Megbízó feladata.

    4. Figyelemmel arra a törvényi kötelezettségre, hogy a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie – a Megbízó szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során az általa szolgáltatandó számviteli bizonylatok, adatok, információk tartalma e törvényi követelménynek megfelel. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása előtt a Megbízó köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás a Könyvelő Iroda felé igazolja, hogy a Megbízó e kötelezettségének eleget tett, és az átadott számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok alaki és tartalmi hitelességéért, megbízhatóságáért, helytállóságáért a Megbízó felel.

    5. A Könyvelőiroda a könyvvitelben rögzített adatokról, információkról a szolgáltatási rendje szerint teljesít adatszolgáltatást a Megbízó részére.

    6. A Megbízó kötelezettsége, hogy a szervezetét, gazdálkodását érintő változásokról – például új bankszámla nyitása, régi bankszámla megszüntetése, a társasági szerződés módosítása, új tevékenység végzése, tisztségviselők változása, tag halála, kilépése, új tag belépése, telephely megnyitása, megszüntetése stb. – öt napon belül írásban tájékoztassa a Könyvelő Irodát.

   1. A Könyvelő Iroda felelőssége

A Könyvelő Iroda a szerződésben szolgáltatásai teljesítése során mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai és a szakmai szabályok szerint, az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között lehetséges – figyelembe vételével, a tőle elvárható gondossággal jár el.

A Könyvelő Iroda az általa feldolgozott alapbizonylatokból készített főkönyvi kivonatok, adóalap és adószámítások, kimutatások, bevallások számszaki helyességéért felelősséget vállal.

Az e kötelezettséget megsértéséből eredő, az Ügyfélnek okozott károkért polgári jogi felelősséggel tartozik. A Könyvelő Iroda érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.

Amennyiben a Könyvelő Iroda a szolgáltatása teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi igénybe, az ő magatartásáért felel. Nem felel a Könyvelő Iroda, ha a közreműködő harmadik személyt a megbízó jelölte ki.

A Megbízó a kárigénye érvényesítésekor köteles a Könyvelő Iroda rendelkezésére bocsátani a kártérítési felelősség fennállást igazoló okiratokat.

A könyvelési megbízási szerződésből eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül évül el.

   1. Az ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGRE vonatkozó általános szerződési feltételek

    Az adatfeldolgozás tárgya:

A megbízó adózási iratainak (Art. 7.§ 24.) és számviteli bizonylatainak (Számviteli törvény 166.§)

feldolgozásához, továbbá adótanácsadáshoz kapcsolódó, a megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Megbízó feladata.

Az adatkezelés időtartama: a Megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a Megbízót a számviteli törvény szerint terhelő 8 év (Szt. 169.§) iratmegőrzési időig.

Az adatkezelés jellege és célja:

A Megbízót terhelő – a Szerződésben meghatározott – könyvviteli-, adó- és járulék-, kötelezettségek teljesítésének biztosítása, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetésének, az összesítő feladások készítésének, a beszámoló összeállításának, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő

adatok elemzésének, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonásának biztosítását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzésének biztosítása.

A személyes adatok típusai:

A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, őstermelő azonosító száma.

A könyvviteli és adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott személyes adatok. A Megbízó által feldolgozásra átadott adózási iratokon, számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok.

A Szerződésben meghatározott adatok.

Az érintettek kategóriái: a Megbízó munkavállalói, juttatásban részesülő természetes személyek, természetes személy vevői, szállítói, kapcsolattartói.

AZ ADATFELDOLGOZÓI GARANCIANYÚJTÁS

A Könyvelőiroda adatfeldolgozóként garantálja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását.

A Könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó, a Megbízó felé garantálja, hogy a Szerződés alapján a Megbízó nevében végzett adatkezelése során az EU általános adatvédelmi rendelete 5. cikkében meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket betartja.

A Könyvelőiroda Adatfeldolgozóként garantálja, hogy:

 1. a Könyvelőiroda a Szerződés teljesítésére a kezelt adatok védelmét biztosító megfelelő hardver és szoftver eszközöket és megoldásokat alkalmaz,

 1. minden adatkezelése a megfelelő titoktartással, továbbá a megfelelő technikai és szervezési óvintézkedésekkel történik,

 2. az adatkezelést végző minden foglalkoztatottja megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adatvédelem, az adatbiztonság és a bizalmas adatkezelés terén,

 3. az adatkezelést végző foglalkoztatottja az általa megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartásra kötelezettség hatálya alatt állnak.

A Megbízó (Adatkezelő) kötelezettségei és jogai

Megbízó, mint Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a Szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

Az Adatkezelőnek a Szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

Kötelező adatkezelés esetén a Megbízó kötelezettsége a személyes adatok, illetve hordozóinak tárolása, megőrzése.

A Könyvelő Iroda, mint Adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai:

Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó ilyen tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Adatbiztonság:

 • Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket köteles végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 • Az Adatfeldolgozó köteles intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 • Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá.

 • Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről.

 • Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben kell elhelyezni, gondoskodni kell annak fizikai védelméről is.

 • Az Adatfeldolgozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt Megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Együttműködés az Adatkezelővel:

 1. A Könyvelőiroda adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

 2. A Könyvelőiroda, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

 3. A Könyvelőiroda, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

Eljárás a szerződés megszűnése esetén: A könyvviteli és adózási szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés megszűnésével a Könyvelőiroda minden, a Megbízótól származó, birtokában levő adózási iratot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást és személyes adatot visszaszolgáltat a Megbízónak, – a felek eltérő megállapodása hiányában – az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat elektronikus adathordozón adja át az adatkezelőnek. Az iratok, könyvelési anyagok, bizonylatok tételes átadásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért a Könyvelőiroda 2 (kettő) havi díjat számít fel a Megbízó részére. Az adatok, nyilvántartások, számviteli bizonylatok – beleértve ezek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is – adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a Szerződés megszűnését követően a Megbízó köteles gondoskodni.

 1. AZ ÜZLETI TITOKRA vonatkozó általános szerződési feltételek

  1. A Könyvelő Iroda – a jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével

– köteles üzleti titokként kezelni a Megbízási szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását.

  1. A Megbízó – jogszabály alapján bárki számára megismerhető adatok és információk kivételével – köteles üzleti titokként kezelni az e szerződés keretében tudomására jutott minden tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet, megoldást, tapasztalatot, vagy ezek összeállítását.

  2. Az üzleti titok e szerződésben nem szabályozott kérdéseire az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény irányadó.

 1. PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÖTLEZETTSÉGEKRE vonatkozó általános szerződési feltételek

  1. A Könyvelőiroda tájékoztatja a Megbízót, hogy jelen szerződés létrejötte és teljesítése során a Könyvelőirodát, mint szolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) , és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit.) írt kötelezettségek terhelik.

  2. Ha a Könyvelőiroda nem tudja végrehajtani a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatot – ezen törvényi kötelezettség irányadó jelen szerződésre is.

  3. A Könyvelőiroda felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Pmt. előírása alapján jelen szerződés fennállása alatt a Megbízó köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Könyvelőirodát az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.2. Felek rögzítik, miszerint a Könyvelőiroda – az irányadó jogszabályi változások esetén, valamint a szolgáltatás minőségének korszerűsítése érdekében – jogosult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket egyoldalúan módosítani. A Könyvelőiroda az ÁSZF módosítása esetén – előzetesen – felhívja a Megbízót az ÁSZF módosításának időpontjára, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a Megbízónak e-mail-ben megküldi.

  1. A Megbízó aláírásával igazolja, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit aláírása előtt teljes terjedelmében megismerte és elfogadta, egy példányát átvette.

  2. A Felek ezen általános szerződési feltételeket – elolvasás és kellő értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Pécs, 2020. …….

SA-KRAFT Tanácsadó Kft.

Megbízó

Könyvelőiroda

1. sz. melléklet

A KÖNYVELŐIRODAI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI

a./ Könyvvitel (könyvelés, bevallások, kapcsolódó nyilvántartások, stb.)

Minimális díjtételek (nettó, azaz áfa nélkül számított díjtételek) [Ft/hó összegektől]

Normál”

AAM, KATA

egyéni vállalkozó

9.500

7.500

betéti -, vagy közkereseti társaság

16.000

12.000

korlátolt felelősségű társaság

32.000

28.000 (AAM)

alapítvány, egyesület, civil társaság

9.500

7.500 (AAM)

részvénytársaság

110.000

b./ Számfejtési-ügyek (bérszámfejtés, bevallás, adatszolgáltatás, kapcsolódó alapnyilvántartások)

Minimális díjtételek (nettó, azaz áfa nélkül számított díjtételek) [Ft/fő/hó összegektől]

0 – 5 főig

2.400

6 -10 főig

2.200

11 – 20 főig

2.000

21 – 35 főig

1.800

36 –

1.700

Amennyiben a könyvviteli munkákat a Könyvelőiroda végzi, a tulajdonos(ok)/ügyvezetés és Ptk. szerinti egyenesági hozzátartozóik részére járó számfejtési díjtételeket nem kell megfizetni, azt a könyvelési díjtétel tartalmazza.

A díjtételek nem tartalmazzák a vállalkozó és/vagy alkalmazott év végi SZJA bevallását.

A SZJA bevallás 10.000,- Ft/fő + áfa-tól, egyedi megállapodás alapján

Egyszerűsített foglalkoztatottak a létszámba nem számítanak bele, számukra az alábbi díjtételek kerülnek alkalmazásra:

havi 5 bejelentésig

850,- Ft/fő/bejelentés + áfa

havi 6 bejelentéstől

750,- Ft/fő/bejelentés + áfa

Egy bejelentésnek minősül egy foglalkoztatott, egybefüggő foglalkoztatási napok számától független, egy alkalommal történő bejelentése

c./ Zárómérleg készítés: az éves könyvviteli és számfejtési-ügyek egy havi összegének megfelelő átlaga + ÁFA

[Az év során a VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS által fizetendő könyvviteli és számfejtési-ügyek teljes összegét 12-vel kell elosztani; ebben az értelemben ezt nevezzük átlagnak.]

Könyvvizsgálatra kötelezett, vagy saját döntés alapján könyvvizsgálatot választó VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS esetén a zárómérleg készítésének díjtétele kettő havi átlag + áfa összegű.

d./ Nyitási munkák, nyitómérlegek: estei megállapodás szerint, általában további egyhavi díjtétel (csak az indulás évében)

e./ Évközi mérleg, köztes mérleg, eredménykimutatás alkalmanként egy havi szerződési alapdíj-tételnek felel meg. A főkönyvi kivonat díjmentes; hitelfelvételhez, végelszámoláshoz, előtársaság, kérelem, stb. Átadás más könyvelőnek díjtétele a c./ pontban rögzített díjtétellel egyezik, a felmondási díjtételen felül.

f./ Nyomtatványátalány 6.000,- Ft + ÁFA/év (a dossziétól az utalásig), könyvvizsgálatos vállalkozás esetén 12.000,- Ft + ÁFA/év.

g./ Számviteli szabályzatok elkészítése 80.000,- Ft- + ÁFA-tól/alapszabályzat (Sztv. szerinti kötelező szabályzatok)

h./ Iratőrzés 12.000,- Ft + áfa /év/évfolyam

VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ a továbbiakban a tárgyhó tizedikéig havonta ………….,- Ft + ÁFA = ………..,- Ft összeget tartozik Könyvelőirodának megfizetni (a./ pontban foglaltak ellenértéke)

A b./ pontban foglaltak. díja tárgynegyedévet követő hó 10-ig, a c./ pont díja a VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ szerződéskötéskori választása szerint vagy a tárgyévet követő év január 10-ig a teljes díjtételt, vagy havonta, a tárgyhavanként 10-ig az éves díjtétel 1/12-ét, a d./ pontban foglalt díjtételt a szerződéskötést követő 5 (öt) naptári napon belül, az e./ pontban foglaltak díja a munka elrendelésekor, az f./ pontban foglaltak ellenértéke a tárgyév január 10-ig , a g./ pontban foglaltak ellenértéke a munka elrendelésekor, a h./ pontban foglaltak ellenértéke a tárgyévi zárást (május 31.) követő második hó első napjáig (július 01.) esedékes. A tárgyévet megelőző év anyagának tárolása díjmentes.

Egyéb szolgáltatások (igénybevétel esetén, havi számlához hozzáírva):

E-mail cím biztosítása: ingyenes (vallalkozas@konyvelozona.hu formájú)

Tárhely biztosítása: 18.000,- Ft/év + áfa (vallakozas.hu formájú, domain-névvel és tárhellyel, email tárhellyel együtt, korlátlan számú e-mail fiókkal)

Fénymásolás: 100,- Ft + áfa/oldal (csak A/4 méretig)

Másolat számítógép-archívumból: 2.500,- Ft /alkalom + áfa

Adóigazolások, cégdokumentumok megkérése: díjmentes alapszolgáltatás (kivéve: eljárási díjak)

Web-oldalunkon ajánló (link): díjmentes (beleértve a megküldött ajánló beillesztését is)

KSH-adatszolgáltatás: 3.000,- Ft + áfa/adatszolgáltatás (kizárólag a nem szakmai rész!).

Egyéni vállalkozói tevékenység indítása/Újraindítása (összetett adminisztratív szolgáltatás): 12.500,- Ft + áfa / alkalom

Tevékenységi kör módosítása (bejelentés és/vagy törlés): 1.000,- Ft+áfa/tevékenységi kör

Egyéb, vállalkozó kötelmei közé tartozó adatbejelentés/adatmódosítás: 5.000,- Ft + áfa/alkalom

Online számlaadat-szolgáltatás regisztráció/regisztráció módosítás, technikai felhasználó létrehozás/módosítás: 12.500,- Ft + áfa/ alkalom.

Vállalkozás indítási és egyéb önálló adózási/számviteli/ügyviteli tanácsadás:

a.) online (Skype, Viber, Zoom, Google Meet) első 15 perc15.000,- Ft + áfa, minden további megkezdett 15 perc 10.000,- Ft + áfa

b.) offline (könyvelőiroda hivatalos helyiségében, vagy közösen egyeztetett helyszínen) első 15 perc 20.000,- Ft + áfa, minden megkezdett további 10 perc 15.000,- Ft + áfa.

A külön fel nem sorolt díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezhetik, amelyről felek előzetesen, kizárólag írásban állapodnak meg.

A változtatás jogát – térbeli és időbeli megkötés nélkül – fenntartjuk magunknak!

 

"Vissza a tetejére" gomb