SZOLGÁLTATÁSAINK

Kicsik vagyunk, és merünk nagyot álmodni! Fogalmazhatnánk azonban úgy is, hogy széleskörű szolgáltatásainkkal és azonos körű szolgáltatási erőink egyesítésével igyekszünk talpon maradni.

A “Könyvelőzóna” alapvetően néhány kisebb számviteli szolgáltatást (is) nyújtó vállalkozás összefogása, hogy a kicsik rugalmasságát ötvözzük a felkészültségükkel, és így együtt szolgáltassunk olyan minőséget, mint a nagyok, de a széles közönségnek elérhető áron.

Az a hitvallásunk, hogy nem csak a “nagyok” érdemlik meg (kívülről nézve: brutális áron), a kiváló kiszolgálást, hanem a kis- és középvállalkozások is.

Hitvallásunknak megfelelően, de – az összefogásból származóan – színesebb palettával kínáljuk szolgáltatásainkat:

KÖNYVELÉS, KÖNYVVEZETÉS, KÖNYVVITEL

A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről – a törvényben rögzített szabályok szerint – folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.

A könyvvezetés a törvényben foglaltak és a számviteli alapelvek figyelembevételével az egyszeres és a kettős könyvvitel rendszerében, csak magyar nyelven történhet.

EGYSZERES KÖNYVELÉS

Az egyszeres könyvvitel (vagy egyszeres könyvvezetés) egy könyvelési módszer, amely ? szemben a kettős könyvvitellel ? csak a pénzeszközök változásait rögzíti. A bevételek közé csak a ténylegesen befolyt, a kiadások (költségek) közé csak a ténylegesen kifizetett tételeket kell bejegyezni. Magyarországon 2004. január 1. óta társas vállalkozások nem alkalmazhatják, de az egyéni vállalkozók, alapítványok, társasházak igen.

Az egyszeres könyvviteli nyilvántartás szintetikus és analitikus nyilvántartásokból tevődik össze. Ez a két nyilvántartási kategória zárt rendszert képez, vagyis, egymással szoros kapcsolatban vannak.

Az egyszeres könyvviteli nyilvántartás szintetikus és analitikus nyilvántartásokból tevődik össze. Ez a két nyilvántartási kategória zárt rendszert képez, vagyis, egymással szoros kapcsolatban vannak.

Szintetikus (összegző) nyilvántartások: a bevételi nyilvántartás, a pénztárkönyv, illetve a naplófőkönyv.

Az analitikus (részletező) nyilvántartások a szintetikus nyilvántartásokat egészítik ki. Olyan részletező nyilvántartásokat kell vezetni, amelyek az adóköteles jövedelem megállapításához szükségesek:

 1. A vevőkkel szembeni követelések nyilvántartása;
 2. A szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása;
 3. Tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása;
 4. Beruházási és felújítási költségnyilvántartás;
 5. Tőkejövedelmek nyilvántartása;
 6. Munkabérek, más személyi jellegű kifizetések nyilvántartása;
 7. Gépjármű-használati nyilvántartás (útnyilvántartás);
 8. Hitelbe vagy bizományba történő értékesítésre átadott áruk nyilvántartása;
 9. Egyéb követelések és kötelezettségek nyilvántartása;
 10. Leltár (év végén vagy a tevékenység megszüntetésének napján);
 11. Alvállalkozók nyilvántartása;
 12. Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása;
 13. Selejtezések nyilvántartása.

Az egyszeres könyvvitel végezhető e célt szolgáló (akár saját készítésű) űrlapok vagy nyomtatványok, illetve számítógépes szoftver segítségével.

KETTŐS KÖNYVELÉS

A kettős könyvelés (vagy más néven: kettős könyvvitel, kettős könyvvezetés) nem azt jelenti, hogy könyvelek a NAV részére, és könyvelek magamnak a kis kockás füzetecskébe… 🙂 🙂

A kettős könyvelés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint a bennük bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás.

A kettős könyvelés esetén valamennyi gazdasági eseményt két számlán és kétféle rendszerben (idősoros elszámolás és számlasoros elszámolás) rögzítünk. Minden eszköznek és forrásnak külön nyilvántartása van (főkönyvi számla), és az őket érintő gazdasági eseményeket ezeken a számlákon rögzítjük. Minden gazdasági esemény érinti valamely számla ?Tartozik? (T) és valamely számla ?Követel? (K) oldalát.

A gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja meg, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére.

A kettős könyvvitel eredményszemléletű, ami azt jelenti, hogy a felmerült költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi realizálástól.

ADÓZÁS, ADÓBEVALLÁS, ADÓTANÁCSADÁS

Az adó magán- vagy jogi személyek által felettes hatalomnak (államnak és/vagy önkormányzatnak) kötelezően fizetett rendszeres (esetenként rendkívüli) anyagi ? leginkább pénzbeli ? juttatás a közös célok megvalósítására.

A járulékoktól és az illetékektől az különbözteti meg, hogy az adófizetőknek befizetésükért cserébe nincs joguk ellenszolgáltatást kérni. Az adózás kötelező jellegét törvények biztosítják.

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE

Az adózás, az adóbevallás éppen ellentéte a focinak; nem sokan értenek hozzá, és nem is nagyon imádják, de mindig van, aki elvégzi a kellemetlen munkát – a jó könyvelő 🙂

Az ókori Egyiptom aratási adójától napjaink banki különadójáig rendkívül széles a skála, amelyet a fantáziadús bürokraták képesek kitalálni és alkalmazni; jelenleg több mint 50 adó- és járulékteherről kell számot adni, több-kevesebb rendszerességgel. Mi kiemelten az alábbi bevallások készítését, összeállítását, ellenőrzését, benyújtását vállaljuk:

 • személyi jövedelemadó
 • általános forgalmi adó
 • társasági adó
 • egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
 • kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
 • kisvállalati adó (KIVA)
 • reklámadó
 • szociális hozzájárulási adó
 • helyi adók

továbbá bérjárulékok, illetékek rendszeres, vagy eseti egyéb bevallások, és minden más, amit ha akarunk, ha nem, ha jó, ha nem jó – kötelezően el kell készíteni, be kell vallani, meg kell fizetni…

KÉPVISELET ADÓ- és EGYÉB HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

A hatósági eljárás hivatalból vagy kérelemre, bejelentésre, bevallására indul. A hatósági eljárásban az adóhatóság az adózó jogait, kötelezettségeit állapítja meg, és ezt határozatban közli.
A hatósági eljárás célja adóalap, adó, adómentesség, adókedvezmény, adófizetési kötelezettség vagy jogkövetkezmény megállapítása, költségvetési támogatási jogosultság megállapítása, adó-visszaigénylési-, adó-visszatérítési igény elbírálása, költségvetési támogatás kiutalása, az ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezménye megállapítása, törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérés engedélyezése.

Az eljárások során különösen az alábbi ügyekben állunk rendelkezésre:

 • adóellenőrzés,
 • adóbecslési ügyek,
 • áfa visszatérítés,
 • áfa ellenőrzés,
 • vagyonosodási vizsgálat,
 • nyugdíj-, bér- és tb ügyek,
 • adóeljárási ügyek

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB- és MUNKAÜGYEK

Nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire más a gondolkodás a munkaerőnk áráról; nálunk a “pénzt keressük” (mennyit keresel?, pénzkereseti lehetőség, stb.), míg az angolszász országokban “make a money” (pénzt csinálni)…

Egy normális szervezet számára a legértékesebb és legfontosabb “eszköz” a munkaerő, de egyúttal a leggyakoribb konfliktusforrás is mind a hatóságok, mind az adminisztráció tekintetében.

Ha jól körülnézünk, akkor a legsúlyosabb büntetéseket ezen a területen lehet “kiérdemelni”; igaz ugyan, hogy a szervezetek nem szándékosan követnek el jogszabálysértést, de az ellenőrzések végén mélyen a bugyellárisba kell nyúlni, esetenként a büntetés mértéke még az alapokat is megrendítik.Jellemző, hogy a hiányosság oka legtöbbször a figyelmetlenség, és/vagy a költséghatékonyság hajszolása. A legtöbb vezető nem ismeri pontosan a rá vonatkozó szabályozást (valahol érhető is: többnyire ők nem munkaügyi szakemberek ezen a területen), a konfliktusok és a gyakori jogszabály-változások miatt nem szívesen foglalkoznak vele, ösztönösen, a saját logikájukra – vagy ami még rosszabb – a hagyományokra alapozva cselekszenek.

Felkészült csapatunk – nem teljes részletességgel – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ezen a területen:

HAVI RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZÁMFEJTÉSEK

 • tagi és vállalkozói kivét-, bérszámfejtés
 • megbízási díjak, osztalék, egyéb kifizetések stb. számfejtése
 • egyéb juttatások (cafeteria, napidíj, tiszteletdíj, lakásvásárlási támogatás, bérlettérítés, stb.)
 • pótlékok (munkahelyi-, műszak-, nyelv-, túlóra-, vezetői pótlék, készenléti díjak, stb.)
 • nem rendszeres jövedelmek (jutalom, végkielégítés, prémium, jutalék, stb.)
 • egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka, idénymunka, stb.)
 • levonások kezelése (dolgozói kölcsön, letiltás, előleg, szakszervezeti díj, átutalt bér, stb.)

Amit számfejtünk, azt a legrészletesebben nyilvántartjuk, a számfejtések (és nyilvántartásaik) egyénileg, csoportosan, költséghelyenként, cégenként – a kívánságnak és elvárásnak megfelelően – történik, akár papír alapon, akár elektronikus úton.

Csak egy e-mail, és 1-3 munkanapon belül már meg is küldjük az összes, jogszabály által előírt anyagot!

TELJES KÖRŰ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉS

 • keresőképtelenség elbírálásához szükséges adminisztráció elkészítése (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély)
 • családtámogatási ellátások elbírálásához szükséges adminisztráció elkészítése (GYED, GYES, Családi pótlék)
 • nyugdíj előkészítés
 • tanácsadás

SZEMÉLY-, MUNKAÜGYI- ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK

 • szervezeti egységenkénti és személy szerinti bontásban
 • szabadságok nyilvántartása
 • iskolai végzettségek nyilvántartása
 • munkáltatói felmondások elkészítése
 • munkaviszony megszűnésével kapcsolatos nyomtatványok elkészítése
 • A kötelezően előírt statisztikai jelentések elkészítése
 • Havi bevallások elkészítése (08, T1041, T1042E, NY, stb.)
 • Az év végi személyi jövedelemadóval kapcsolatos adatszolgáltatások a NAV felé
 • A társadalombiztosítási szervek felé történő adatszolgáltatások

Kedves Ügyfeleink! Kedves Látogatóink! Kedves Reménybeli Ügyfeleink!

Szolgáltatásaink árát mindig az elvégzett munkához arányosítva alakítjuk ki, és a több mint 20 év munkánk során soha nem volt olyan vitás helyzet, amikor az Ügyfelünk azért reklamált volna, hogy díjainkat ne tartaná a teljesítményünkkel arányban állónak.

Szolgáltatásainkat (a saját felületeinken túlmenően) soha nem hirdettük, minden Ügyfelünk a legnemesebb és legerősebb “suttogó propaganda”, azaz az elvégzett munkánk jó minőségének szájról-szájra adásával érkezik hozzánk, tart velünk, így ennyi idő elmúltával annyit mondhatunk:

Kérjenek ajánlatot, próbálják ki szolgáltatásainkat, és – amennyiben elégedettek – jöjjenek velünk tovább! Értékes, figyelmes, gyors, pontos, alapos, modern, életvidám munkatársakra találhat, akik igazán emelik a szervezetük értékét, megítélését, megkönnyítik munkáját, gondokat veszünk le válláról!

"Vissza a tetejére" gomb