ÖVTJ 749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés képesítési követelmény

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

I. Szakértés növényvédelmi szakterületen:

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédelmi szakterületen véleményezi a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez benyújtott kérelmeket és kiállítja a szakértői engedélyeket.

II. Vadgazdálkodási szakértés:

Aki vadgazdálkodási szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a vadászati hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. A vadászati hatóság a szakértői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet.

III. Talajvédelmi szakértői tevékenység:

A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentésnek – figyelemmel a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) alapján megadandó adatkörre is – a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésben meg lehet adni a szakértő elérhetőségére vonatkozó egyéb adatokat is. A bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített, és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

A bejelentéshez csatolni kell

a) a képzettségre, iskolai végzettségre vonatkozó dokumentumok másolatát, valamint
b) a részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a Rendelet 1. § (2) bekezdésében említett szakmai gyakorlat helyének megnevezését, továbbá azon talajvédelmi tervek típusának megjelölését, melyek készítésében szakmai gyakorlatának időtartama alatt gyakorlatot szerzett.

A jogi személyiséggel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha tagja vagy alkalmazottja szakértői tevékenységét bejelentette.
A NÉBIH által a talajvédelmi szakértőkről vezetett nyilvántartás – a 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. §-ában foglaltakon túl – tartalmazza a Rendelet 3. melléklete szerinti adatokat.
A nyilvántartásba vett szakértőkről a NÉBIH a honlapján a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl az alábbi adatokat teszi közzé:

a) a talajvédelmi szakértői tevékenység szakterületének megjelölése,
b) a hatóság által megadott nyilvántartási szám.

A szakértő kérésére a NÉBIH honlapján közzéteszi a szakértő által megadott elérhetőséget is.

IV. Szaktanácsadói tevékenység:

a legalább részben az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján egyéb programból finanszírozott, az alábbi szakterületeken folytatott tanácsadási szolgáltatás:

1. Elsődleges mezőgazdasági termelés
1.1. Szántóföldi növénytermesztés
1.2. Állattenyésztés
1.3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)
2. Élelmiszer-előállítás, -feldolgozás
3. Erdőgazdálkodás
4. Vadgazdálkodás
5. Környezet- és természetvédelem
6. Növényvédelem
7. Állategészségügy
8. Földügyek
9. Vidékfejlesztés
10. Farm menedzsment, ökonómia

EGT-szaktanácsadó:

olyan nem magyar állampolgárságú, az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáraival azonos jogállású személy, aki az Európai Unió tagállamában vagy más EGT-államban valamely agrárszakterületen szaktanácsadóként jogosult eljárni, és Magyarország területén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti letelepedést követően szándékozik szaktanácsadói tevékenységet folytatni

Erdőgazdálkodás szakterületen szaktanácsadói engedéllyel erdőgazdálkodási technikus:

az a szaktanácsadó, aki erdőgazdálkodás szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, a szaktanácsadói névjegyzékbe felvett szaktanácsadó felügyeletével és felelősségvállalása mellett, az erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadói tevékenység végzésében közreműködői feladatokat ellátó erdésztechnikus.

Szaktanácsadó:

a 73/2015. (XI. 6.) FM rendeletben meghatározottak szerinti engedéllyel rendelkező és a szaktanácsadói névjegyzékben szereplő természetes személy.

A szaktanácsadói tevékenység folytatására az jogosult, aki rendelkezik a 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet alapján a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: NAK) által kibocsátott engedéllyel (a továbbiakban: szaktanácsadói engedély).

Szaktanácsadói névjegyzék: a szaktanácsadók, az erdőgazdálkodási technikusok, valamint az EGT-szaktanácsadók Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) által nyilvántartott adatait tartalmazó elektronikus nyilvántartás.

(2000. évi LXXXIV. törvény, 1996. évi LV. törvény, 2007. évi CXXIX. törvény, 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet, 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet)

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek | ÖVTJ 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Köszönet:

Farkasné Tusák Anita, Füleiné Rozsits Anikó, Huziánné Horváth Csilla, Illésné Ruzsa Teréz, Pető Andrea, Szitanicsné Csata Andrea, Varga Mária, Varga Irén, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb