ÖVTJ 749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása képesítési követelmények

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

1. Munkavédelmi szabályzat kidolgozása:

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani (Lsd. Jogszabályi hivatkozások ablaka).

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül:

1.1 A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:
a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.

1.2 Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
– középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy.

2. Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a
– munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy
– ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a
– fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és
– kereskedelmi szálláshelyeken.

A fent felsorolt fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő
– tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodni a tűzvédelem biztosításáról.

A tűzvédelmi szolgáltatónak legalább az alábbi tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie:

2.1 Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:
a) olyan A-B tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, ahol az egyidejűleg munkát végző személyek száma a 100 főt nem haladja meg,
b) C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, a 2.2 pontban felsoroltak kivételével.

2.2 Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:
a) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik,
b) olyan A-B tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát,
c) olyan A-B tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát,
d) olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek befogadóképessége a 100 főt meghaladja,
e) a C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát.

3. Tűzvédelmi szakértői tevékenység:
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) által kiadott szakértői engedély.
A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza:
a) a vizsgázó nevét, születési helyét, anyja nevét,
b) a tűzvédelmi szakterület nevét,
c) a vizsga helyét és időpontját (év, hónap, nap),
d) a vizsgaszervező szervezeti egység nevét, vezetőjének nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát,
e) a bizonyítvány érvényességi idejét.
A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány a vizsga napjától számított öt évig érvényes.

Az a tűzvédelmi szakértő, aki a területi építész vagy mérnöki kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vett a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által szervezett tűzvédelmi szakértői tanfolyamon, valamint a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett, a szakértői igazolvány érvényességi idejének lejártáig korlátozás nélkül tűzvédelmi szakértői tevékenységet végezhet.

4. Munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Magyar Mérnöki Kamara területi mérnöki kamarái engedélyezi.
(1993. évi XCIII. törvény, 1996. évi XXXI. törvény, 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet, 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet)

Javaslat helyettesítő képesítés(ek)

I. Szakirányú munkavédelmi képesítés:
A 1028/1959. (VIII. 27.) Korm. SZOT együttes határozat alapján a Szakszervezetek Országos Tanácsa által szervezett és eredményesen elvégzett felsőfokú munkavédelmi tanfolyamról kiállított bizonyítvány középfokú munkavédelmi végzettségnek felel meg.

II. Szakirányú tűzvédelmi képesítések:
Középszintű:
– tűzvédelmi előadó szakképzés.
Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
– tűzvédelmi főelőadó szakképzés (ráépülés),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatási szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás.

A rendelet hatálybalépése előtt megindított képzések során megszerzett, elismert képesítések:
Középszintű:
– katasztrófavédelmi előadó szakképzés,
– PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, tüzemi törzsparancsnoki tanfolyami,
– PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 3 hónapos tisztképző tanfolyami,
– PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.
Felsőszintű:
– katasztrófavédelmi főelőadó szakképzés,
– főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,
– egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,
– Légoltalmi Központi Iskola műszaki tanfolyam üzemi törzsparancsnoki tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola légoltalmi zászlóaljparancsnoki és törzsfőnöki tanfolyami,
– PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami,
– PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami,
– PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami,
– PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami,
– Külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 8 hónapos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola egyéves tartalékos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Országos Törzsparancsnokság tisztjeinek egyéves levelező tanfolyami,
– Egyesített Tisztiiskola Polgári védelmi tanfolyami képesítés.
vagy
2008. november 7. napja előtt megindított képzések során megszerzett, elismert képesítések:
– tűzvédelmi előadó szakképzés,
– a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szakon,
– az 1991 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetőleg a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező, illetve a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyamon,
– 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói,
– 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi,
– tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.
Felsőszintű:
– tűzvédelmi főelőadó szakképzés,
– főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,
– főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés
vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség,
– a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon,
– a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán,
– a tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon,
– a hároméves levelező tűzvédelmi előadói, illetve tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek | ÖVTJ 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Köszönet:

Farkasné Tusák Anita, Füleiné Rozsits Anikó, Huziánné Horváth Csilla, Illésné Ruzsa Teréz, Pető Andrea, Szitanicsné Csata Andrea, Varga Mária, Varga Irén, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb