Társadalombiztosítás

Jogosító idő a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához 2011-ben

Magyar Közlöny2010. december 30-án megjelent a Magyar Közlöny 200. számában a Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról.

Érthetőbben: a  2010.évi CLXX. törvény (Egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról) amely többek között a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályait tartalmazza meghatározza, hogy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges, úgynevezett jogosító idő tulajdonképpen két részből áll: a kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonyból és a gyermekneveléssel töltött jogviszonyból álló időből. A Kormányrendelet a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal megszerezhető jogosultsági idő körét határozza meg.

Sajnos, a Kormányrendelet ? az előzetes várakozásokkal ellentétben – kettő sokakat érintő jogviszonyt kihagyott a felsorolásból:

a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulót, és

az álláskeresési támogatásban részesülő személyt.

Az alábbiakban a Kormányrendelet vonatkozó részét szó szerint idézzük a Magyar Közlönyből, illetve az értelmezés okán beszerkesztettük a Kormányrendelet által hivatkozott törvényi rész szövegét:

12. § (1) A Tny. 18. § (2b)?(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek

a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)?i) pontjában, valamint (2)?(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban;

—————————————————

Ide beszerkesztettük a Tbj. törvény vonatkozó részét:

5. § (1) E törvény alapján biztosított

a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: egyházi személy), kivéve a saját jogú nyugdíjast,

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,

3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője; szövetkezet vezető tisztségviselője, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselője, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.

(3) Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.

——————————————————-

b) az 1998. január 1-jét megelőzően

1. az a) pont szerinti jogviszonyban,

2. a kisiparosként,

3. a magánkereskedőként,

4. az alkalmi fizikai munkát végzőként,

5. a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként,

6. a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként,

7. a gazdasági munkaközösség tagjaként,

8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,

9. a kisszövetkezet tagjaként,

10. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként,

11. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként,

12. az egyéni gazdálkodóként,

13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,

14. a külföldi munkavállalóként,

15. a külföldi munkavállaló előadóművészként,

16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként,

17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként,

18. a szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként,

19. a közjegyzőként,

20. az önálló bírósági végrehajtóként,

21. a szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, előadóművészi tevékenységet folytatóként,

22. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként, valamint

23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapjánszerzett szolgálati idő minősül.

(2) A Tny. 18. § (2a)?(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíj összegét valamennyi megszerzett szolgálati idő alapján kell megállapítani.

(3) Ha a Tny. 18. § (2a)?(2d) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére is tekintettel állapítják meg, a kérelemhez csatolni kell az ápolási díjat megállapító határozat másolatát, valamint ? ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg ? be kell mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

 

(4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a Tny. 18. § (2d) bekezdésében foglaltakra is tekintettel állapítják meg, be kell

mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

 

(5) Ha a kérelmező hatósági nyilvántartásban szereplő adatokat nem igazol, a nyugdíj-megállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. 1955-ben születtem. 1973-ban 4 hónapot dolgoztam mezőgazdasági szövetkezetben./keresetem 492-1910-1600-1243 Ft/ Összeszámoltattam a 40 éves nyugdíjhoz az időmet, sajnos a Tb ezt a 4 hónapot nem számolta bele.
  Indok a termelőszövetkezet azt válaszlta kérdésükre, hogy besegítőként dolgoztam, és 1992.március 1-je előtt ezt az időt nem érvényesítettem.
  Sajnos nem tudtam, hogy ezt érvényesíttetni kell, és most tanúkkal, vagy valahogyan tudnám-e ezt az igényemet érvényesíteni, hogy beszámoljon a 40 év munkaviszonyba. Köszönöm válaszukat.

  1. Kedves kétségbe esett!

   Amint látjuk, az összegek megvannak, tehát, van valami nyoma annak a 4 hónapnak? És szerepel rajta valamiféle nyugdíjjárulék levonás? Mert akkor hurrá! 🙂
   Ha nem szerepel rajta, akkor ajjjajjj… 🙁

   1. Köszönöm gyors válaszukat!
    Sajnos papírjaim nincsenek róla, volt több költözés, és sajnos a szüleim ezeket a papírokat nem őrizték meg.
    Tanukkal tudnám igazolni, hogy ott dolgoztam.

    1. Kedves kétségbe esett!

     Az nem elég, hogy ott dolgozott (hisz’ ez már kiderült), hanem az kellene, hogy milyen beosztásban, milyen munkarendben, mennyiért, vontak-e járulékot, stb. Ha van olyan a tanuk között, aki azonos beosztásban volt, mint ön, és neki beszámították, akkor már félig nyert ügye van.

 2. Előrehozott öregségi nyugdijas vagyok,ezév október l-től unokámmal gyesen vagyok ezen összeg majd 2013-tól amikor elérem azöregségi nyugdijkorhatárt bele-e számitódik.
  köszönettel.

  1. Kedves Oláhné Kolesza Erzsébet!

   Mibe kellene beleszámítódnia? 😉
   A gyes összegének a majdani nyugdíj összegébe? Mert oda nem, lévén ön előrehozott öregségi nyugdíjas. Megállapították a nyugdíjat, és ez már az emeléseken kívül nem változik, kivéve, ha munkát vállal mellette, és kéri a beszámítását.

 3. 1972 03 01-óta van folyamatos munkaviszonyom és 3 gyerekem van hogy elmehetek 40-éves jogostó vagy szolgálati.1955 07 15-én születtem………

  1. Kedves Ibolya!

   Javasoljuk, olvassa el a témában született összefoglaló írásunkat, a megadott hivatkozást követve.
   |Ha 1972-höz 40-et hozzáadunk, az 2012-t fog eredményül adni; lehetséges, hogy jövő márciustól nyugdíjas lehet, csak a többi feltételt kell megnéznie….]

 4. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1954.04.09. napján születtem.

  2011.05.17-én a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozatában megállapította, hogy 1968.06.13. és 2009.12.31. között fennállott jogviszonyaimmal összesen 14722 nap, azaz 40 év 122 nap szolgálati időt szereztem, ebből a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához jogosultsági idő 13133 nap, azaz 35 év és 358 nap.
  2009.12.31. óta is folyamatosan dolgozom.
  Szeretném igénybe venni a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíját (ha meglesz a szükséges,jogosító időm)
  Kérdésem, védett korban vagyok-e már?

  Tisztelettel:
  Benedek Ferencné

  1. Kedves Benedek Ferencné!

   A felmondási védelem kizárólag a munkáltató rendes felmondása esetén illeti meg a munkavállalót.
   A felmondási védelem azt célozza, hogy meghatározott körülmények fennállta esetén a munkáltató ne küldhesse el munkavállalóját.

   A felmondási védelem kizárólag a Munka tv. 90. § (1) bekezdés szerinti események időtartama alatt áll fenn, melyek körét kollektív szerződés, vagy munkaszerződés bővítheti. A felmondási védelem lejártát követően a felmondást már másnap lehet közölni, de a felmondási idő nem kezdődhet el azonnal, hanem csak a felmondási védelem lejártát követő 15, illetve 30 nappal később.

   A felmondási védelem nem terjed ki a nyugdíjasnak minősülő munkavállalóra.

   87/A. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha
   a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
   b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
   c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
   d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
   e) szolgálati nyugdíjban, vagy
   f) korengedményes nyugdíjban, vagy
   g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg
   h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
   részesül.
   (2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.

 5. Tisztelt Értünk dolgozó Könyvelőiroda!
  1953-ban születtem, s a sors hirtelen döntés elé állított. Tele rengeteg kérdéssel a nyugdíjkérdés miatt, DE! Önök honlapját olvasva választ kaptam az összes kérdésre, s maradt a mérlegelés.
  Hálás köszönet alapos munkájukért! Jó egészséget és hosszú működést kívánok.
  Doris

  1. Kedves Rugovics Zoltánné!

   Nagyon szépen köszönjük a dicsérő sorait; már ezért is érdemes volt dolgoznunk! 🙂

   Jó egészséget kívánunk! Ha egészség lesz, akkor minden meglesz… 😉

 6. Kedves könyvelőirodás Önkéntes segítők! Kedves Szakértők!

  Most, hogy megkezdték a parlamentben a “nyugdíjvitát”, újból eszembejutott a nyugdíjbamenetelem kapcsán nyújtott szíves segítségük, amit ma is nagyon köszönök.
  Milyen jó, hogy foggal-körömmel ragaszkodtam a nők ún. kedvezményes 40 éves nyugdíjához az előrehozott helyett. A jelenlegi tervezetben úgy látom, ez kimarad a “segéllyé” átminősítésből.
  Kár, hogy nem tudom jól láttatni a szarkazmust a mondandómban, de már semmi sem biztos.
  Ahogy mondjuk: Nyugtával dícsérd a napot, meg: Láttunk mi már karón varjút, stb.
  Én azt szeretném látni, és ezt már szarkazmus nélkül, hogy minden nyugdíjasnak nyugodt és békés, bizalommal teli jövője lenne!!!
  Ahogy látom a hozzászólásokat, a szűnni nem akaró aggodalommal teli kérdéseket, még nem jött el ez az idő.
  A kérdezőkhöz és a válaszokhoz további nagy türelmet kívánok.
  Szép napot maguknak Solymosné Sipos Margit friss nyugdíjas.

 7. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Elolvastam a Réthelyi által pénteken beadott törvényjavaslatot .Ez alapján tudnák nekem értelmezni a következő javaslatokat?
  8.oldalon 11.&
  27.oldalon 76.&
  42.oldalon az indoklás a 11.& -hoz.
  Ezek alapján én úgy értelmezem,hogy keresetkorlátozással lehet dolgozni.Vagy mégsem?
  Előre is nagyon köszönöm!Üdvözlettel:Varga Edit

  1. Kedves Varga Edit!

   Mi is olvassuk a javaslatokat, sokak sorsának alakulását végigkísérjük, de nem egészen így elemezzük – mi megvárjuk, hogy mi lesz a vége! 😉 Nekünk a kész anyagokból kell dolgozni, mint jogalkalmazók, és ebben kell önöket is segítenünk.
   Különben is tudhatná jól; lehet eső, lehet hó! Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem, vagy éppen az ellenkezője. 😉

   Keresetkorlátozás most is létezik, olvassa el honlapunk ezzel foglalkozó írását.

 8. Az Önök honlapján találtam az adozona.hu alatt
  a cikk címe: Újabb fricska a korhatár alatti nyugdíjasoknak.
  idézek:
  A törvényjavaslat szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2012. január 1-jétől a jövőre nézve alakulnak át, ?ezért visszamenőleges hatályú jogalkotásról nem beszélhetünk?
  Hát akkor ezek szerint mégis elmehetek ebben az évben nyugdíjba és dolgozhatok mellette jövőre is?!
  Ilona?

  1. Kedves Jekkel Ilona!

   Az Adózóna szintén a törvényjavaslatról beszél, ugyanúgy, ahogy mi is ezen morfondírozunk. Mi a törvényjavaslat szövegéből idézünk: “… valamennyi korai nyugellátást jövedelempótló juttatásként kell tovább folyósítani, illetve a szerzett jogokat a javaslatban meghatározottak szerint a későbbiekben is el kell ismerni.”
   A mi olvasatunkban ez annyit jelent, hogy aki 2011.12.31-e előtt az öregségi nyugdíjkorhatár előtt megy nyugdíjba (vagy válik rá jogosulttá), az 2012.01.01-t követően nem nyugdíjat kap, hanem szociális járadékot (vagy azt állapítanak meg számára), vagyis anyagilag – e tekintetben – ugyanott van, mint most.
   Ugyanakkor a javaslat azt is kimondja, hogy

   A jövedelempótló juttatásban részesülő személy szolgálati, kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy közigazgatási szervnél munkaviszonyban csak akkor foglalkoztatható, ha kéri arra az időre a jövedelempótló juttatás folyósításának felfüggesztését. …
   … Az átalakításnak vállalkozói körben az is következménye, hogy mivel a jövedelempótló juttatás és a szolgálati járandóság nem nyugdíj, ezért vállalkozás esetén nem alkalmazható rá a kiegészítő tevékenység szabálya, így a vállalkozásban részt vevőnek járulékot kell fizetnie, s mivel jövedelemben részesül, a juttatásának folyósítása szünetel.
   Ha a jövedelempótló juttatásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyt bejelentés nélkül foglalkoztatják, akkor az ellátást véglegesen meg kell szüntetni.

   Mi magunk is a többedik, átdolgozott tervezetet olvastuk, ezért pillanatnyilag az a véleményünk, hogy amíg nem pottyanunk vízbe, addig kár a parton kapálóznunk; majd a vízben tegyük, de akkor nagyon… 😉

 9. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Barátnőm közalkalmazott, akinek a 40 éves munkaviszonya 2012. augusztus 01. napján meglesz (határozatot megkapta).
  A kérdésem az lenne, hogy amennyiben a munkáltatója felmond, esetleg ő kéri a felmentését (nem ugyanaz, ezt tudom) jár-e neki a 8 hónap felmondási idő?
  Attól tart, hogy ez rá a nyugdíjba vonulás miatt nem jár.
  A második kérdés, hogy amennyiben jár, az ugye munkaviszonynak számít?
  A harmadik pedig az, hogy mivel ebben a kiszámított időben benne van a nyári munkája is, hogyan kell számolnia a 40 éves jubileumával? Rá is vonatkozik, hogy a nyugdíjbavonulással megszerzi erre a jogosultságot, vagy szeptemberig kell dolgoznia, mert folyamatosan 1972. szeptember 01-től kezdett dolgozni közalkalmazottként. A születési ideje 1954. május.
  Köszönöm válaszukat.

 10. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Az utánam kérdezö /Jekkel Ilona /azt a választ kapta,hogy nem lehet nyugdij mellett dolgozni jövő évtől vállalkozóként.Én azt a választ kaptam,hogy keresetkorlátozással lehet. Elnézést az értetlenkedésért,de akkor nem igazán értem,hogy lehet,vagy nem vállalkozóként nyugdij mellett dolgozni ?
  Üdvözlettel:Varga Edit

  1. Kedves Varga Edit!

   Más volt a kiinduló pont, és másról beszéltünk; minden válaszunkat a hatályos, az adott válasznapon érvényben lévő jogszabály szerint adjuk meg.

  2. Kedves Edit!
   Az én értelmezésem szerint:
   1. ha valaki elérte az ő korosztályára kiszabott öregségi nyugdíjhatárt, akkor az abban az évben megszabott keresetkorlátozásig dolgozhat.
   2. ha valaki bármilyen jogcímen (előrehozott öregségi nyugdíj, korengedményes, korkedvezményes nyugdíj)van nyugdíjba, vagy még az idén elmegy. Ebben az évben még dolgozhat.
   2012. jan -tól azonban, a pénzösszeg megtartása mellett, a név átalakul és szociális járadékká változik. Ennek következtében minden, nyugdíjasra vonatkozó kedvezményt elveszti. Pl. az évenkénti emelést és azt a lehetőséget is, hogy dolgozzon mellette. Mindez természetesen csak addig él, amíg el nem éri a rá kiszabott öregségi nyugdíjkorhatárt. Azután már dolgozhat-ha bír.
   3. Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ez nemcsak azokra érvényes, akik 2012 jan 1-től mennek el, hanem visszamenőlegesen, akik már elmentek valamilyen kedvezményes nyugdíjba.
   Hát ez van! De hátha tévedek és csak rossz álom az egész! Mi a véleményed?
   Üdvözlettel Jekkel Ilona

 11. Jó reggelt kívánok!
  Az este összeült családom apraja és nagyja és átolvasták a mi tegnapi eszmecserénket. Számukra nem teljesen egyértelmű a dolog. Csak az ő megnyugtatásuk végett egy utolsó kérdés, és ígérem többet nem kérdezek butaságokat!
  Tehát. Az aki az idén megy el, vagy már elment előrehozott öregségi nyugdíjba, annak is a státusza átmegy szociális járadékká jövőre,és az arra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek, vagy csak azokra érvényes, a szociális járadék, akik 2012 jan.1-e után mennek el?
  Köszönöm Ilona

  1. Kedves Jekkel Ilona!

   A dolgok jelen állása szerinti tervezet alapján azt mondható, hogy mindenkire vonatkozik 2012. január 1-től.

 12. KÖSZÖNÖM gyors választ!

  De mégsem lettem nyugodtabb. Az, hogy a “rendes “nyugdij mellette lehet dolgozni, az rendben van, de én azt csak 2015 tavaszán érem el. Az a félelmem, hogy mit csinálok abban az esetben, ha a munkahelyem rendes lesz, azaz elenged előrehozott öregségi nyugdijba és visszavesz csökkentett időben dolgozni. Ebben az esetben januártól elveheti a nyugdijamat, illetve azt a bizonyos szociális ellátást? És akkor a munkahelyemen visszaminősitenek teljes foglalkoztatásúvá?
  Teljesen kész vagyok
  tisztelettel Ilona

  1. Kedves Jekkel Ilona!

   Sajnáljuk, hogy nem tudtuk megnyugtatni, de nem is ez a feladatunk. 🙂
   Nekünk az önként felvállalt kötelességünk az aktuális jogszabály-rengetegben történő eligazodás segítése. Bennünket (sem) kérdeznek arról a jogalkotók, hogy jó lesz-e, mi is csak alkalmazók vagyunk. Abból főzünk amink van… 😉

   Jelen helyzet szerint úgy néz ki, hogy január 1-től átalakul a korhatár előtti nyugdíj szociális járadékká, ami mellett nem szabad dolgozni. Ha nem dolgozik, marad a nyugdíjjal egyező összeg, ha dolgozik, akkor megszűnik a járadék, méghozzá örökre (mármint az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig).
   Hogy a munkahelyén mit csinálnak, az a munkaadó szíve-joga, ebben az esetben.

   Nem egyszerű kérdés…. 🙁

   1. Hát köszönöm, ez szuper gyors válasz volt!

    Lehet, hogy túl macerásnak tűnök, de mindez csak azért van, mert nem tudom, mit csináljak, hogy a legkevésbé rossz lehetőséget válasszam.
    Az, hogy jan 1.től a szociális járadék mellett nem lehet dolgozni, rendben van, megértettem.
    Az a kérdésem lenne még, hogy a magánvállalkozás ebben az esetben minek minősül? Házibeteg gondozásban jelenleg is részt veszek vállalkozóként, délutánonként 2-3 alkalommal, és esetenként hétvégén is.
    Nyugdíjasként több beteget is be tudnék vállalni, és talán ezzel kompenzálni tudnám a kieső keresetemet.
    Vagy a szociális járadék mellett ezt sem tehetem meg jövőre?
    Marad a fekete munka….
    tisztelettel Ilona

    1. Kedves Jekkel Ilona!

     Semmi gond, azért vagyunk, hogy némileg csökkentsük a frászt… 🙂

     Azt viszont nem tudjuk, miért van abban a tévhitben, hogy a vállalkozás nem munkavégzés? 😉 Szóval, az ismert tervezet szerint: ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR ELŐTTI NYUGDÍJASNAK, HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL, LEGÁLISAN DOLGOZNI TILOS LESZ!

     1. Hááát, Köszönöm!

      Sajnos minden világos! Esetleg elmegyek GYES-re. novemberben születik a harmadik unokám. Eltelik három év, és már mehetek is nyugdíjba. Tiszta jó. Ez most vicc? Vagy nem?!

 13. Bocs, csak még két dolgot szeretnék kérdezni:
  1. Lehetséges, hogy vagy munka vagy nyugdíj? azaz nyugdíj mellett már nem lehet lesz jövőre dolgozni? És magánvállalkozni lehet?
  2. Kolléganőm esete: betöltött 59 életév, és betöltött 44 év munkaviszony. Ő is most menne nyugdíjba, az a kérdése, hogy a nők 40 éves engedményével menjen, vagy előrehozott öregségi nyugdíj lehetőségével. Tudja, hogy a nyugdíjösszege mindkét esetben ugyanaz, de melyik rendszer az, amivel nyugodt lehet, hogy nem bántják a nyugdíjas éveit?
  Köszönöm Ilona

  1. Kedves Jekkel Ilona!

   ad1.) Minden lehetséges, meg annak az ellenkezője is!
   Dolgozni és vállalkozni mindig is lehetett a nyugdíj mellett, legfeljebb beletettek olyan korlátokat, hogy nehogy jól járjon a nyugdíjas. Végülis, gondoljon bele, csak egy életen át dolgozott, fizette az ellátásokat, ezért kapja a nyugdíjat. A nyugdíjból nem tud megélni tisztességgel, ezért ina szakadtából dolgozik. Miért is ne vennének el egy kis nyugdíjat, vagy félemlítenék meg, hogy elveszik? A ki nem fizetett nyugdíj tiszta haszon, nem?
   A tervezet szerint nem lehetne jogszerűen munkát vállalni a jövedelempótló juttatás mellett (sőt, ugrana a jövedelempótló is), de ez – valljuk be – nagy idiotizmus lenne.

   ad 2.) Betöltött 59. életév azt jelenti, hogy ő is 1952-ben született hölgy, vagyis ez azt jelenti, hogy idén már jogosult az előrehozott öregségi nyugdíjra, és a 44 év szolgálati idő okán csökkentés nélküli nyugdíjra jogosult. Ha 40 év jogosultsági ideje van, akkor teljes öregségi nyugdíjra jogosult. Tehát, igaza van, hogy a két esetben a nyugdíj összege azonos.
   Igaz, hogy a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége nem életkorhoz kötött, és a javaslat szerint valamennyi korai nyugellátást jövedelempótló juttatásként kell tovább folyósítani, illetve a szerzett jogokat a javaslatban meghatározottak szerint a későbbiekben is el kell ismerni, mi mégis ezt a verziót választanánk. Ennek még lehet esélye valamelyest “kupálódni”, hiszen választási ígéret volt, és – még ha nyögvenyelősen is, de bevezették…

 14. Köszönöm a gyors választ! De!

  Amit most olvastam a neten, attól teljesen “beleestem a kétségbe”. Most már aztán végkép nem tudom mit csináljak.
  A következőt olvastam:

  “Januártól csak a korhatár feletti öregségi ellátások számítanak nyugdíjnak, a korhatár alattiakból olyan szociális ellátás lesz, amelyekre nem vonatkoznak a nyugdíjemelési vagy a nyugdíjakat védő szabályok.
  A parlament által nyáron elfogadott alkotmánymódosítás szerint nyugellátás annak jár, aki az általános nyugdíjkorhatárt betöltötte. Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt folyósított nyugellátás “munkavégzésre való képesség esetén megszüntethető.” Eredetileg ez a fegyveres testületek szolgálati nyugdíjaira vonatkozott volna, de a formálódó kormányzati javaslat szerint ez vár minden korhatár alatti nyugdíjra.”

  Én ebben az évben szerettem volna elmenni előrehozott öregségi nyugdíjba /59 életév és 38 év munkaviszony/, de mivel a nyugdíjam várható összege 50.000 ft, ezért szerettem volna mellette dolgozni. Már be is adtam a felmondásomat.
  Ezt most akkor nem tehetem meg? Vonjam vissza a felmondásom?A tényleges öregségi nyugdíjba vonulás időpontja 2015 tavaszán esedékes/1952.10.10-én születtem/, de én addig fizikailag nem fogom kibírni. Annak ellenére sem, hogy igazi “nagy” betegségem nincs. /csak 4 db gerincsérv/

  A másik dolog a férjemre vonatkozna:
  Ő 1949.09.23.án született, és 60 évesen, betöltött 40 év munkaviszony után ment előrehozott öregségi nyugdijba 2 éve. Őtőle is megvonhatják a nyugdiját és visszaküldhetik a munkaerőpiacra?
  nagyon ideges vagyok! Tisztelettel J. Ilona

  1. Kedves Jekkel Ilona!

   Ha nálunk olvasta volna, akkor érthető lenne, hogy adjunk rá valami magyarázatot. A hír, ettől függetlenül, igencsak közel jár a valóságos állapothoz. 🙁 🙁
   A tervezet szerint az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra 2011 decemberéig jogot szerzők e jogukat jövedelempótló juttatás iránti igényként bármikor érvényesíthetik. Tehát, szerintünk, ne vonja vissza a felmondását, főleg, ha nem érez magában erőt a folytatáshoz.
   A férje be fogja tölteni az öregségi nyugdíjkorhatárt – ne idegeskedjen…

   A dolgok rosszul állnak, de felelősen, részletekbe menően kár találgatni; nekünk a jogszabályt kell látni és értelmezni akkor, amikor az a Magyar Közlönyben megjelenik. Mindaddig mindez csak találgatás, mert okos honatyáink és honanyáink az utolsó pillanatban is képesek egy váratlan csűrcsavarra…

 15. Tisztelt Könyvelőiroda !
  1955-ben születtem. 2007. ben mentem el korkedvezményes nyugdijba,azóta is folyamatosan dolgozom közalkalmazottként/ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozok / 2012-től vállalkozóként szeretnék dolgozni.Az lenne a kérdésem,hogy ebben az esetben kell -e szüneteltetni a nyugdijat ?Megszületett már az erre vonatkozó törvény ,vagy egyenlőre tervezet ?
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:Varga Edit

  1. Kedves Varga Edit!

   A nyugdíjat nem kell a vállalkozás miatt szüneteltetni; kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak fog minősülni. Kizárólag a keresetkorlátra kell figyelni, mert az már hatályban van. (Keressen rá honlapunk keresőjével: írja be a kereset korlát szót, és olvasgasson a témáról).

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!
    Nagyon szépen köszönöm a segitséget!
    Üdvözlettel:Varga Edit

 16. Tisztelt Könyvelöiroda!
  A segítségüket kérem.1954-ben születtem.2013.január elsö felében szerzem meg a 4o év jogosító idömet /ha addig nem szünik meg a munkahelyem/.
  Kérdésem, hogy van-e lehetöség az utolsó év megváltására, szakmunkás minimálbér esetén ez mekkora összeg a munkáltatónak.Ha ez az egy év ílymódon beszámít, milyen hivatalos lépéseket kell megtennem? Segítségüket
  megköszönöm, szép napot kívánok.
  Tisztelettel: Zancica

 17. Kedves Könyvelőiroda!

  Ha valaki/nő/ 2012 decemberében megszerzi a 40 év szolgálati időt /és az életkori feltételt/ és a következő hónapokban még dolgozik, akkor visszamenőleg mikortól kérheti az előrehozott nyugdíj megállapítását 2013-ban?

  Köszönöm.

  1. Kedves pedagógus!

   Ha nem árulja el, hogy hölgy, akkor is kitalálhattuk volna; ilyen fúrmányosan csak egy nő képes megmondani, hogy 1953-ban született, és decemberben lesz meg a 40 éves szolgálati ideje… 🙂

   Jelen szabályozás szerint ön 2012. decemberben az életkori és az előírt szolgálati idő feltételek bekövetkeztekor csökkentés nélküli öregségi nyugdíjra jogosult, amely jogát azonban nem kötelező érvényesíteni, illetve a jogosultsági időponttól kezdődően bármikor érvényesítheti.
   Mivel a nyugdíjba vonulás további feltétele az, hogy a biztosítással járó jogviszonyt meg kell szüntetni, ezért visszamenőlegesen nem tudja érvényesíteni ezt a jogát; el kell döntenie, hogy igénybe veszi-e, vagy sem.

   1. Kedves Könyvelőiroda!

    Köszönöm a gyors választ!

    Nem mellesleg úgy tévesztem meg a népeket, hogy az email-ben szereplő számot gondolják a koromnak, holott akkor születtem.:)

    Tehát: 2012 decemberében nem érvényesítem a jogomat, hanem 2013. június 20-án mondjuk, amikor már nem leszek biztosítási jogviszonyban, na akkor… tehát nem visszamenőleg, bár ilyenről is hallottam.
    Még egyszer: köszönöm a választ!

    1. Kedves pedagógus!

     megfogott bennünket! nem látnokok vagyunk, hanem számolásunk eredményét mi is osszevetettük az email címben szereplő számmal, mint lehetséges jelző… 🙂 🙂
     az email címet azonban csak mi látjuk, a látogatók semmilyen esetben nem jutnak hozzá!

     a nyugdíjigény visszamenőleges érvényesítésére valóban van lehetőség, de csak a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő időben.

 18. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Nagyonszépen köszönöm a gyors válaszukat , és bocsássanak meg nekem hogy egy picit értetlennek tüntem!
  Továbra is kitartó munkát és , kevesebb idegeskedő ügyfelet kivánok önöknek
  a továbbiakban ! Sajnos még várat magára a nyugdijazásom !
  Szép napot kivánok önöknek !

  Tisztelettel .Dné Kata

 19. Tisztelt könyvelőiroda !
  1958 agusztusi születésü 53 éves nő vagyok . Ez év 2011 januárban megkértem a Nyugdij Igazgatóságtól a szolgálati időmet .
  Ezt irták vissza – a nyugdijjogosultság megállapitásához figyelembe vehető szolgálati idő, 38 év és 87 nap
  a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdijához figyelembe vehető jogosultsági idő , 36 év és 210 nap
  ebből kereső tevékenységgeljáró vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban szerzett jogosultsági idő,30 év és 39 nap
  A nyugellátás összegének kiszámitásánál, a mérték megállapitásához 38 év és 87 nap vehető figyelembe.
  Én elolvastam az önök által leirt paragrafusokat , és ezután kezdtem számolgatni hogy mikor is jöhetek el nyugdijba .
  Arra a következtetésre jutottam hogy valóban 2014 . juniusában lenne meg a 40 év szolgálati időm !
  Nem akarom önöket számitásokkal hátra mozditani a munkájukban , csak annyi segitséget kérnék önöktől hogy irják meg nekem hogy jol számoltam e ki az időmet ,ugyanis én elolvastam amiket önök irtak le és lehet hogy egy kicsit összekuszálódtak bennem a szálak , de én igy értelmeztem a számitásokat .
  Nagyon -nagyon várom a válaszukat , kitartó munkát kivánok önöknek és szép napot !
  Tisztelettel..Dné kata

 20. Tisztelt Kőnyvelőiroda!

  1958 agusztus honapban szulettem . Tisztelettel kérném az önök segitségét !

  2011. januárban megkértem a Nyugdijintézettöl a szolgálati időmet.
  A nyugdijjogosultság megállapitásához figyelembe vehető szolgálati idő.38 év és 87 nap . Öregségi teljes nyugdijhoz figyelembe vehető jogosultsági idő 36 év és 210 nap. Kereső tevékenységgel járó jogosultsági idő 30 év és 39 nap. A nyugellátás összegének kiszámitásánál a mérték megállapitásához 38 év és 87 napnap vehető figyelembe . Ezek után az én számitásaim alapján valóban dolgoznom kell 2014 év juniusáig hogy meglegyen osszesen a 40 évem hogy igénybe vehetném a nyugdijazásomat ! Ez ügyben kérném az önök segitségét .Tisztelettel várom az Önök pozitiv válaszát !

  1. Kedves Dné Kata!

   Az 1958-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év (2023.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele 62 év és 183 nap (2020. II. félév – 2021. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   A 38 év 87 nappal az előrehozott öregségi nyugdíjhoz (2020. vagy 2021.) szükséges feltétele megvan, az életkori feltétel majd kb. 10 év múlva.

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges jogosultsági ideje 36 év 210 nap (azaz a 40 évhez még kell 3 év 155 nap), amelyből 30 év 39 nap keresőtevékenységgel szerzett (a minimális 32 évhez még hiányzik 1 év és 321 nap).
   Összegezve: még a nyugdíjigazgatóság által megadott időponttól számítva 3 év és 155 napot kell biztosítási jogviszonyban (keresőtevékenység) lennie a 40 éves, kedvezményes, teljes öregségi nyugdíjba vonulásához. – nagyjából 2014 – 2015-ig.

 21. Tisztelt Könyvelőiroda !

  58 éves budapesti asszony vagyok.

  Ez év májusában mondtak fel, mert nem akarták megvárni a védett kor elérését. 1 hónap múlva töltöttem be az 58-ik évem. Szerencsére utána sikerült egy szerződéses munkát találnom amely jövő év március végéig szól. Emellett egy kis üzletben is dolgozom havi 12 órára vagyok bejelentve.

  A kérdésem az lenne, hogy ha megszűnik a szerződéses munkám, a 12 órás munkaviszonnyal lehet-e ” kihúzni ” a nyugdíjig? Én úgy tudom, hogy csak min. minimálbéres , heti 40 órás bejelentett munkaviszony számít a szolgálati időbe. Lehet, hogy nem jól tudom? Ha a kormány valóban elveszi jövőre az 1953-ban született nők előrehozott teljes jogú nyugdíjba meneteli lehetőségét, akkor én csak a nőknek járó kedvezményes 40 évet vehetem igénybe. ( ha csak azt is el nem törlik ?!) Nem szeretnék ugyanis a szociális ellátással élni, mert annak csak újbóli megszorításai lesznek. Többek között, hogy nem lehet ezen ellátás mellett munkát vállalni. A nyugdíjba menetelem azonban csak 2012 szeptemberében lehetséges, mert többször voltam munkanélkülin. Ezért szeretném tudni, hogy hogyan tölthetném ki a hiányzó időszakot, ( 2012 áprilisától ) amennyiben nem kapok semmiféle állásajánlatot? Folyamatosan keresek, de ezt Önök is tudják biztosan, hogy az én korosztályom már abszolút nem kívánt személy a munkaerőpiacon. Folyamatosan szembesülök ezzel. Ma már a betegállományba menetel sem megoldás, mert egyszerűen az orvosok nem merik ezt a rizikót vállalni. Saját tapasztalatból mondom. Azonkívül ezt is jelentősen lecsökkentették, tehát nekem ez sem segítene.

  40 év és 60 nap szolgálati időm lesz az év végére. A jogosító idő viszont csak jövő ősszel lesz aktuális. Szeretnék elfogadható nyugdíjazást és ezért szeretném tudni, hogy ténylegesen milyen lehetőségekkel élhetek? Ha esetleg ki tudnám fizetni a járulékokat a nőknek járó kedvezményes 40 évet igényelhetném-e vagy szigorúan munkaviszony szükséges? A szolgálati és jogosító időbe minden naptári nap beleszámít vagy csak a hétköznapok?

  Szíves válaszát ezúton is megköszönöm és kérném , hogy az e-mail címre szíveskedjen válaszolni

  köszönettel és tisztelettel
  nyuszuka 58

  1. Kedves Palóc Miklósné!

   Az ön által feltett kérdéseket már nagyon sokan feltették, és válaszoltunk is rá. Ne haragudjon meg ránk, de 214-edszer már nem írjuk le újra az egészet…. 🙁

   Olvassa el összefoglaló írásunkat a kérdésről, valamint fusson át pár tucat kérdés-feleletet, amik az írásunk után vannak.

   1953-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016).
   Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáruk 59 év (2012.), a 40 évet elérő, illetve meghaladó szolgálati idő esetén csökkentés nélküli nyugdíjra jogosultak, a minimális szolgálati idő 37 év, amikor csökkentett összegű nyugdíjra jogosultak.

   Korengedményes nyugdíjba még az idén vonulhat, amennyiben a munkaadóval meg tud egyezni erről. A lehetőség 2011. december 31-vel mindenkinek megszűnik.

   A nők számára létező kedvezményes nyugdíjba vonulásra 40 év jogosító idő után van lehetőséges. A jogosító idő és a szolgálati idő nem azonos fogalmak, bővebben az ajánlott írásunkban olvashat róla.

   Heti 40 órás foglalkoztatás esetén 1 nap = 1 nap szolgálati idő. Heti 12 órás foglalkoztatás esetén 12/40 = 12/40 szolgálati idő, kivéve, ha a 12 órára járó bére magasabb, mint a heti 40 órás foglalkoztatás után járó minimálbér, ilyenkor a 12!1 nap is = 1 nap szolgálati idővel.

   Amennyiben bejelöli a hozzászólásakor, hogy szeretne értesülni a válaszról, a témához kapcsolódó hozzászólásokról, akkor a rendszer gondoskodik róla, hogy ön mindaddig kapjon email értesítést rólul, amíg le nem iratkozik erről a lehetőségről.
   Az barokkos költői túlzás lenne, ha mi minden kedves kérdezőnknek személyre szólóan küldenénk az email választ; simán éhen döglenénk, mert a munkavégzésünkre nem jutna idő. És mi ingyenesen, saját költségünkre, saját szabadidőnkből végezzük ezt a tevékenységet, a Közösség javára, okulására, tanítására, megértetésére, amire az anyagiakat a tényleges munkánkból teremtjük elő.

 22. Margit vagyok előre is köszönöm a válaszukat 1953.11.29.születtem .
  2012.jan 01.től szeretnék elmenni nyugdijba.jógosito időm 39.év 134.nap
  szolg időm 42.év 1972.jul.01.től dolgozom jelenleg is Szeretném a segitségüket
  kérni Elmenjek vagy mit fogok vesziteni mennyi nyugdijat fogok kapni
  Minimál bér a keresetem.Vagy várjak még 2012.jul 01.ig

  1. Kedves Bányai Csabáné!
   Kedves Gréti!

   2011. május 5-én már kérdezte, és mi válaszoltunk is rá…. 😉

   2012. január 1-től nem vonulhat nyugdíjba, mert az életkori feltétele vagy a jogosító ideje nincs meg. Ki kellene dolgoznia a 2012. júniusig tartó időt, és akkor teljes jogú, öregségi nyugdíjra lesz jogosult.
   Jó egészséget hozzá! 🙂

 23. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Örömmel értesítem önöket, hogy a június végén beadott nyugdíjkérelmem meghallgatásra talált, és nemcsak hogy nyugdíjat kapok, hanem még a számomra “kedvezőbb” 40 éves ,kedvezményes nyugdíjat is megkaptam.
  Még az indoklásban is benne van, mivel megvan a szükséges jogosító időm, ez jár, annak ellenére hogy az előrehozottra is jogosult lettem volna a majd 45 év szolgálati időmmel.
  Mindezt két hónap alatt intézték, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy közben telefonon történt szóbeli reklamációm miatt, még a munkáltatómat, ill. az Államkincstárat is ellenőrizték, hogy a jövedelmem mekkora volt. Részemre ez is kedvezően alakult. ( Ebből másoknak is tanulság, hogy érdemes megjegyezni az évek során kapott jövedelmeket, és leellenőriztetni ha szükséges. Többezer forint múlhat rajta.)
  Szóval érdemes volt alaposan utánanézni a jogszabályoknak, és ebben sokat köszönhetek Önöknek.
  Kívánok a továbbiakban is sok hálás “ügyfelet”, még több humort, jókedvet a munkájukhoz.
  Köszönettel: Solymosné Sipos Margit

  1. Kedves Solymosné Sipos Margit!

   Igen nagy örömünkre szolgál, hogy az elsők között lehetünk, aki jó egészséget, hosszú gondtalan nyugdíjas éveket kíván Önnek! 🙂

   Külön köszönjük, hogy megtisztelt bennünket tájékoztatásával, hogy a két hónapos küzdelmét követően gondolt ránk, nem felejtette el honlapunkat (sőt – amint az látjuk is – nem felejtette el belépési nevét és jelszavát sem – ami nagy szó egy nyugdíjastól… 😀 ).
   Ilyenkor mi is szárnyalunk, repkedünk a gyönyörtől; érdemes csinálni, érdemes időt, energiát ráfordítani egy ilyen honlapra, érdemes segíteni ismeretlen embertársainknak. Köszönjük szépen mi is ezt a nyugdíjba vonulási ajándékát!
   [Hab a tortán, hogy a válaszadó személy születésnapja éppen azonos napra esik az Ön születésnapjával (csak 3 évvel arrébb). 🙂 ]

 24. 1959-ben születtem /nő/ 1974-1977-ig szakmunkásképzőbe jártam,kaptunk ösztöndijjat annak idején utánna dolg 1986.szültem,gyes dolgoztam,1993 szültem gyes,de mivel hosszabitott gyesen voltam beteg a lányom,megint dolgozom,2009-ben 33év 273nap szolgálati időt hoztak ki papiron,a nyufig,kérdem ,hogy a nők 40 év stb mehetek-e nyugdijba,mikor? köszönöm,várom emailba válaszukat.

  1. Kedves handball59!

   Ingyenes, önkéntes szolgáltatásaink odáig nem terjednek ki, nincs erőnk, energiánk és pénzünk, hogy minden kérdésre személyreszóló emailben válaszoljunk. 🙁

   Amennyiben a hozzászólásakor bejelölte az email-értesítési lehetőséget, akkor a rendszer automatikusan értesíti, ha érkezik újabb kérdés-válasz a témához. Az értesítő levél alján lévő linkenn tudja feliratkozásait/leiratkozásait szabályozni.

   Kérdésére visszatérve: amíg mások igyekeztek magukhoz térni szilveszteri kábulatukból, mi ebben a témában egy aprólékos összefoglalót tettünk közzé, majd eljártunk néhány kérdésben állásfoglalásért a nyugdíjigazgatóságnál, és annak eredményét egy kiegészítésben tettük közzé honlapunkon.

   Mindkét írásunkhoz több száz kérdés érkezett, melyekre válaszoltunk is.

   Tegye meg, legyenszíves, hogy legalább az írásokat átolvassa! Köszönjük szépen!

   1. Ha a szolgálati időm 35 évés 140nap,jogosultsági időm 30év 240nap a két gyermekem akiket,1986,és 1993-ban szültem arra nem kapok semmit,ez is csak egy újjabb mese a kormánytól,a munkanélküli,táppénz,azt sem számolják be.Kérdem én mi jön még????????????A szakmunkás képző,amit 1974-1977-ig ?1959-ben szül. Várom kielégitő és részletes válaszát,mikor vehetem igénybe a nyug.?

    1. Kedves handball59!

     Itt valami oltári nagy árulás van! miért is kéri számon rajtunk a mindenkori kormány intézkedéseit, képviselőink döntéseit? Miért kell nekünk kielégítő és részletes magyarázattal szolgálnunk?
     Augusztusban már kérdezett minket, akkor válaszoltunk, a helyzet azóta sem változott! https://www.konyvelozona.hu/2011/01/osszefoglalo-a-nok-kedvezmenyes-nyugdijba-vonulasi-lehetosegerol-2011-tol/comment-page-2/#comment-6550

  2. Ha adnak egy fax cimet el faxolnám amit,kaptam a nyufigtól. köszönöm.

   1. Kedves handball59!

    Ingyenes szolgáltatásaink kizárólag a honlap felületén elérhető szolgáltatásokból áll. Személyes tanácsadást csak díjazás ellenében végzünk – valamiből elő kell teremtenünk a megélhetőségünkhöz és az ingyenes közszolgáltatásunk fenntartásához szükséges bevételt…:)
    Köszönjük szépen az ön, és mások megértését!

    1. Nos akkor le irnám,mert nekem ködös.A nyufig: a szolgálati idő:35év és 140nap. A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdijához figyelembe vehető jogosultsági idő:30év és 240 nap.Ezt a határozatot,2011.09. 29. kaptam. Felszeretném sorolni az én papirral igazolható időimet.1974-1977-ig ipari..szakmunkásképző tanuló.1977.12.07-1980.08.15-ig Elzett művek.1980.09.04.-1980.09.21-ig.könnyűbeton.198101.14.-198103.04-ig vendéglátó.1981.04.-1981.10.02-ig.mgtsz.szirák.1981.10.12-1983.08.25.-igmgtsz besenyő.1983.08.29.-1991.06.30.-ig.elzett művek./1986.03.18-án szültem,/.1991.07.18.-1996.01.19.munkanélkülijáradék,majd szüneteltetés,mert 1993.01.19.-én szültem.A gyes mellett 1996.05.09.-1996.12.31.-igtakarékszövetkezetbe takaritottam.1997.01.01.-1997.10.31.-igtáppénz a takszöv.1998.01.01.-2005.12.30.-igszintén gyesre mentem,mert a lányom tartós BETEG!!!!!!!!!Majd 2006.03.01.- A MAI NAPIG DOLGOZOM. Igénybe vehetem-e a 40……nyug.??????,, Mit tegyek,és hogyan?,,,, Előre is elnézésüket kérem,ha hosszú voltam.

     1. Kedves handball59!

      Ne haragudjon meg, de nem vállalkozunk egyesével mindenki adatának rendezgetésére! 🙁
      Abban a cikkben, ahova hozzászólásait írja, minden tételesen rögzítve van, közérthető nyelven. Ami kicsit nehezebben érthető, azt már nagyjából megkérdezték, és mindent megválaszoltunk – többször is.

      Ott van az Ön kezében, hogy a jogosító ideje 30 év és 240 nap (az is a papírban volt, hogy ebből mennyi a keresőtevékenységből származó jogosító idő, csak azt nem írta le). A 40 év jogosító időhöz, ha van már 30 év és 240 napja, akkor mennyi hiányzik még? 🙁
      Öregségi nyugdíjkorhatára (ha az email címében szereplő szám a születési évével egyező – merthogy azt sem adta meg…) 65 év (2024?), kizárólag csökkentéssel történő előrehozott öregségi nyugdíjnak a feltétele 63. életév (2022?), és minimálisan 37 év szolgálati idő (amiből már idáig 35 év 140 napja van).

 25. Szeretném megkérdezni, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazására jogosító időbe beszámítják-e a betegállományt. Azt olvastam, hogy a passzívat nem, de sehol sem láttam egyértelműen, hogy a normál betegállomány beleszámít-e. Válaszát előre is köszönöm: Sopronyi Gábor

 26. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1955. II. 8-án születtem, 1971. július 15.-e óta dolgozom, folyamatosan. 1 gyermekem van, akivel kb. másfél évig voltam gyesen. össdzesen 4 munkahelyen volt, páér nap kieséssel. Megkértem a nyugiftól a szolgálati időt, és a 40 éves jogosultságot is: Leirom pontosan mi áll benne: A nyugdíjjogosultság megállapításához figyelembe vehető szolgálat idő: 40 év 49 nap
  A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdijához figyelembe vehető jogosultsági idő: 40 év 49 nap
  ebből kereső tevékenységel járó vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban szerzett jogosultsági idő: 37 év 167 nap
  A nyugellátás összegének kiszámitásánál, a mérték megállapításánál 40 év 49 nap vehető figyelembe. – 2011. II. 4-i dátummal.
  Kérdésem, igénybe vehetem-e a 40 éves jogosultsági időmmel a teljes öregségi nyugdijat, ill. intézhetem-e vgy még dolgoznom kell?
  Ill. ha elmehetek nyugdijba teljes értékü nyugdijként, akkor mi a következő lépés a nyugif ill. a munkahelyen felé.
  Előre is köszönöm válaszukat.
  Tisztelettel.: Márkus Anna

  1. Kedves Márkus Anna!

   Ön 2011.02.04-i dátumtól kezdődően jogosult a nők kedvezményes, teljes öregségi nyugdíjára. Igényét tetszőleges időpontban érvényesítheti.

   Következő lépésként tájékoztassa munkaadóját, hogy mikor szeretné igényét érvényesíteni (közös megegyezés), majd enek függvényében nyújtsa be kérelmét a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatóságnál.

   Jó egészséget és pihenést kívánok a nyugdíjas évekre.

   1. köszönöm válaszukat. Nagyon hasznos itt böngészni, sok jó információval lehetünk gazdagabbak ha végigolvassuk a kérdéseket és a válaszokat.
    2011. szeptember 1.-vel beadtam a nyugdij kérelmemet. Most várakozó állásponton vagyok, izgatottan várom a határozatot és az előleget. Bizom benne, hogy nem kell 2 hónapot várnom erre, mert már az előző határozatban benne van a szolgálati, ill. a jogositó idő és 1988-tól a részletes keresetkimutatás.
    Üdvözlettel: Anna

 27. Tisztelt Könyvelőiroda !
  Több mint 40 éves szolgálati idővel szeretnék nyugdíjba menni.A felmondásomat megírtam.Tudom egy napot kell a kérvénybeadás után kiadni es utána lehet dolgozni,mert nekem egy kölcsön miatt dolgoznom kell nyugdí mellet.A munkáltatóm vissza fogad és úgy tudom,hogy csak egyszerűsitett foglalkoztatásban dolgozhatok ami 15 munkanap jelent egy hónapban.Igaz-e?Tudom,hogy a minimálbér 18-szorosát lehet nyugdíj mellett keresni.Ha augusztus 1.-ével megyek nyugdíba akkor úgy kell számolnom,hogy 78.000×18=1.404.000 FT-ot. Ha az elosztom 12 hónapban=117.000 Ft amit azt jelenti augusztus-tó – december 31-ig havonta kereshetek összesen585.000 Ft ??felette nem lehet étkezésijegy stb.kiegészítés mert az is jövedelem?
  Ha haza mennék németországba és ott keresnék mondjuk 400 Euró-t minijobbal azt hogy fogják itt számolni.Illetve a valutát minden hónapban átlagban számolják ki??
  Elnézést kérek ha esetleg helyeírási hibákat csináltam.Német származású vagyok,de magyar államplgár vagyok.

  Tisztelettel:
  Hempel Elke

  1. Grüß Dich Elke,
   Kedves Elke!

   Sikeresen összekevert egy csomó dolgot, de kísérletet teszünk arra, hogy tisztába tegyük a helyzetet:

   – Ha összevetjük a kérdése adatait, akkor úgy tűnik, hogy Ön teljes összegű előrehozott öregségi nyugdíjat vesz igénybe, vagy a nők kedvezményes öregségi nyugdíját, és a nyugdíj mellett kíván (muszáj) munkát vállalnia.
   – Nem a nyugdíj iránti kérelem után kell egy napot várni, hanem a nyugdíj igényelt kezdési időpontjában nem állhat biztosítással járó jogviszonyban.
   – Nem csak egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatható, hanem munkaszerződéssel is. A foglalkoztatási napok száma az egyszerűsített foglalkoztatás módjától függ.
   – Keresetkorlátról beszélünk, amely alatt mindenfajta keresetet kell érteni, nem csak a munkaviszonyból származó jövedelmet. Nem havi átlagot határoz meg a jogszabály, hanem éves összeget.
   – Amit Németországban keres, az is az éves keresetkorlátozási összeg keretébe számolandó.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda !
    Köszönöm gyors válaszukat.Ha jól megértettem beadom az igénylést a nyugdíra vonatkozóan.Kihagyok egy napot és másnap újból dolgozhatok akar munkaszerződéssel.Csak nem értem,hogy az összeg (1.404.000 FT )amely nyugdíj mellet meg lehet keresni az az én esetben az öt hónapra vonatkozik(aug.1-től – december 31-ig vagy arányosan, vagy is mennyit kereshetek az 5 hónap alatt.

    Köszönettel:
    Hempel Elke Regina

    1. Kedves Elke!

     Nem az igénylés benyújtását követő napot kell kihagyni, hanem az igénylésben megjelölt nyugdíjbavonulás első napon nem állhat biztosítással járó jogviszonyban.

     A keresetkorlátozásról olvassa el honlapunk írását, kövesse a megadott linket!

     Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.

   2. Tisztelt Könyvelőiroda !
    Lenne még egy kérdésem….
    A határozatban melyet a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság -tól kaptam olvasható:
    Az összes figyelembe vehető szolgálati idő: 1968.09.01.-től 2009.12.31.-ig 38 év 9 nap és Kedvezményes öregségi nyugdíjra jogosító idő: 38 év 283 nap.
    Ha hozzáadom a munkában eltöltött idő 2010. évre és 2011. évre vonatkozóan akkor már meg van a 40 év szolgálati idő.
    A kérdést csak azért teszem fel a biztonság végett.A mai napig végig dolgoztam.

    Nagy köszönettel:
    Hempel Elke Regina

    1. Kedves Elke!

     Ha már minden el van rendezve, ki van számolva, akkor miért olyan érdekes a dolog?
     Nem árulta el gondosan, hogy mikor született, így nehéz megmondani, hogy miképpen is áll:
     2009.12.31-én szolgálati ideje 38 év 9 nap. 2010.12.31-én 39 év 9 nap, mai napig hozzájön kb. 200 nap, tehát nincs meg a 40 éve. Ha a kedvezményes öregségi nyugdíj szolgálati idejét tekintjük, akkor megvan. Ha 1952-es születésű, akkor jó esélye lehet a teljes összegű öregségi nyugdíjra, de higgye el: minden nap számít!
     A nők előrehozott öregségi nyugdíjával kapcsolatos táblázatunkat ezt a linket követve olvashatja.

     1. Tisztelt Könyvelőiroda !

      1953.07.31. napján születtem.
      Itt Győrben,Budapesten is megmondták nekem,hogy ha a határozatomban az áll, hogy kedvezményes öregségi nyugdíjra jogosító idő: 38 év 283 nap már mehetek nyugdíba,mert meg van a 40 év szolgálati idő ha a többi időt is beleszámolunk.(2010.év és a 2011.év idáig)

      Tisztelettel:
      Hempel Elke Regina

      1. Kedves Elke!

       Mielőtt valami félreértés történik:

       1953-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016). Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáruk 59 év (2012.), 40 évet elérő, illetve meghaladó szolgálati idő esetén csökkentés nélküli nyugdíjra jogosultak, a minimális szolgálati idő 37 év, amikor csökkentett összegű nyugdíjra jogosultak.

       Magyarul: a 40 év szolgálati idő még nem jogosítja az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére, ahhoz a korhatárt (2012.07.31.) is be kell töltenie!

       Nem véletlenül 40 éves jogosító ideje van? Mert, ha igen, akkor korhatár nélkül mehet teljes öregségi nyugdíjba.

       Összegezve: ha a határozatában az áll, hogy a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő 40 év (vagy több), akkor mehet nyugdíjba, ha csak a szolgálati ideje több mint 40 év, akkor ki kell várnia az életkori feltételt is!

       Valószínűleg Győrben és Budapesten is ezt mondták, és reméljük, hogy nem értette félre őket, és nem keveri a fogalmakat. Mi, itt Pécsett, ezt mondjuk, ezt írjuk le, mert a mai jogszabályok így rendelkeznek.

       1. Tisztelt Könyvelőiroda !
        Köszönöm a gyors válaszukat.
        Az én határozatomban az áll,hogy :
        Kedvezményes öregségi nyugdíjra jogosító idő.
        A “Nők” nem áll elötte.
        Már több helyen érdeklődtem és mindenhol azt mondták,hogy mehetek nyugdíba.
        Tanácstalan vagyok…..

        Tisztelettel:
        Hempel Elke Regina

        1. Kedves Elke!

         Az nem lehetséges, hogy a munkaadójával megegyezett, és korengedményes nyugdíjba fog vonulni a mai napon? Mert arra már jogosult az idei évben.

 28. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Köszönöm gyors válaszukat, de még kérdeznék: az én esetemben az év végével történik-e számomra hátrányos változás a nyugdíj megállapításakor (20% mínuszról rebesgetnek). Igaz ez?
  Köszönettel: Katalin

  1. Kedves Mezei Katalin!

   Nem. Minden nyugdíjba vonulóra vonatkozik amit írtunk.
   Ha esetleg arra gondol, hogy 2013-tól történő nyugdíjba vonulásnál történik-e változás, akkor igen a válaszunk. Még kedvezőtlenebb valamelyest…. 🙁

   Ha arra gondol, hogy a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásán gondolkodik, akkor nem 40 év szolgálati idő, hanem 40 év jogosító idő szükséges.

   Ameddig bírja egészséggel, akarattal, lendülettel, és nem veszélyezteti a munkanélküliség, addig maradjon csak aktív!

 29. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Cégünknél leépítés van folyamatban, amibe én is beleestem. 9 hónappal a “Nők 40 éves jogosultsági idő” megszerzése előtt. A cég hajlandó kifizeti a hátralévő időt.
  Kérdéseim: mi szerepeljen a Munkáltató által megfogalmazott felmondólevélben? Mire figyeljek?
  – nem sérül-e a 40 jogosultsági idő?

  Tiszteletteel várom válaszukat: Totyi54

  1. Kedves Totyi54!

   Sajnáljuk! 🙁

   Hogyan érti, hogy a cég hajlandó kifizetné a hátralévő időt? A 9 hónapot? Mert abban az esetben inkább közös megegyezésről lehet szó, melyben megállapodnak, hogy a munkaviszonyt 9 hónap múlva megszüntetik, a munkavégzés alól Önt felmentik (azonnal, x nap múlva), és az utolsó munkában töltött napján ennek megfelelően kifizetik.
   Amire figyelnie kell, hogy a jogosító időhöz szükséges 9 hónap meglegyen (a fenti megoldással meglesz, még ha nem is dolgozik, de akár más munkahelyen is elhelyezkedhet a felmentési idő alatt, vissza sem kell fizetnie a kifizetett összeget). A jogosító időhöz akár 1 nap hiány is több, mint kellemetlen: nem szerzi meg a jogosultságot, kivásárolni, pótolni másképpen nem tudja, csak keresőtevékenységgel.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Megköszönöm gyors válaszukat, én is úgy gondoltam, hogy FELMENTENEK a munkavégzés alól, de az utolsó munkában töltött nap az a dátum, amely napot követően megszerzem a jogosultsági időt.
    Tisztelettel: Totyi54 KÖSZÖNÖM ÖNÖKNEK EZT A LEHETŐSÉGET? S SEGÍTSÉGET!

    1. Bocsánat rosszul írtam, természetesen a 9 hónap múlva esedékes dátum a mérvadó. Értem,de rosszul írtam, üdvözlettel: Totyi54

 30. Tisztelt Könyvelőiroda!

  59 éves pedagógus vagyok, megállapított 40 éves munkaviszonnyal. Lendületemből, erőmből, kedvemből még telne, de anyagilag hogy járok jobban a nyugdíjba vonulással?

  Válaszukat köszönve: Katalin

  1. Kedves Mezei Katalin!

   Az aktív keresőnél a nyugdíjas összege mindig kevesebb. Amellett, hogy a nyugdíj összegének meghatározása rendkívül összetett feladat, rögzíthetjük azt a végkövetkeztetést, hogy a figyelembe vehető átlagkeresetnek, a szolgálati időtől függő százaléka lesz a nyugdíj összege (hosszas számítások szerint, amikor minden tényező szorzószáma 1-nél kisebb). (Például: 40 év szolgálati idő után a kiszámított összeg 80 %.-a, a nyugdíj összege.)

   1. én is meg kértem a nyugdijigazgatoságtól a solgálati idő elismerrését meg is kaptam megszeretném kérdezni hogy hiányoznak hónapok 1973 ban dolgoztam termelőszövetkezetben de igazolást nem tudtam róla adni van e mód arra hogy valahogy megkeresem a tsz megszünt az utodja azt mondta hogy ök nem adnak nekem fevilágositást csak ha a nyugdijintézet megkeresi őket ezt ők nem tették meg tiszteletel szabóné

    1. Kedves szabo jánosné!

     Amennyiben a tsz jogutódja elzárkózik az adatközléstől (hogy a holló vájja ki szemüket…), akkor írjon egy levelet a nyugdíjigazgatóságnak azzal, hogy Ön ebben és ebben az időszakban itt és itt dolgozott, mely időszakot nem számítottak be Önnek, ezért kéri, hogy szerezzék be az xy jogutódtól a fenti adatokat.
     (És adjon meg a jogutódról minden adatot, amit csak tud, meg magáról is, természetesen.)

 31. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  1955.12.24-én születtem a nők kedvezményes nyugdíjazásához figyelembe vehető szolgálati idő 32 és 143 nap, és 3 gyermeket neveltem de nem tisztázott a gyermeknevelési segélyt vagy gyest-kaptam-e.
  kérdésem a következő:Amennyiben nem kaptam milyen kedvezményben részesülhetek a 3 gyermekem után mert szükséges lenne az a 8 év amit a kormányszóvivő hangoztatott.
  kérem mielőbbi válaszukat
  Tisztelettel:Szakácsné Horváth Mária

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
    Köszönöm a gyors válaszukat!
    Azonban még mindig agályosnak tűnik a válasz. Ezúttal írom a határozatot amit a Szombathelyi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól kaptam a szolgálati idő elismerése tárgyában.
    A Határozat a következő:
    Az igazgatóság a rendelkezésre álló nyilvántartások és egyéb igazolások alapján megállapította, hogy a kérelmező 1972.02.09 és 2009.12.31 között fennállott jogviszonyaival összesen 11823 nap, azaz 32 év 350 nap, amelyből a kereső tevékenységgel járó vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban a jogosultsághoz szükséges 32 évvel szemben 27 év 349 nap szolgálati időt szerzett.
    indoklás:
    A nyugdíjjogosultság megállapításához a figyelembe vehető szolgálati idő: 32 év és 143 nap
    A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához figyelembe vehető jogosultsági idő: 31 év és 350 nap
    ebből kereső tevékenységgel járó vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban szerzett jogosultsági idő: 27 év 349 nap
    A nyugellátás összegének kiszámításánál, a mérték megállapításához: 32 év és 143 nap vehető figyelembe.
    Szeretném még megjegyezni, hogy a mai napig munkaviszonyban állok és ezek hozzá adásával ha a 3 gyermek nevelése ebből kettő gyermek után részesültem terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban. 1973-ban született első gyermekem 1974-ben született a második gyermekem és 1978-ban pedig a harmadik gyermekem.
    Tisztelettel Kérem, hogy válaszoljon nekem mikor vehetem igénybe a nők kedvezményes nyugdíjazását.
    Tisztelettel:Szakácsné Horváth Mária

    1. Kedves Szakácsné Horváth Mária!

     Miért tűnik aggályosnak a válaszunk? Inkább az a kellemetlen, hogy – ahogy elnézzük – Ön nem nagyon olvasta el előző kérdésére adott válaszunkban megadott linken található aprólékos írásunkat. 🙁

     Az 1955-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019.) Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele: betöltött 61. életév (2016.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

     A nők kedvezményes nyugdíjba vonulása kapcsán Önnek – leírása alapján – 2009.12.31-én volt 31 év és 350 nap jogosító ideje (ebből 27 év 349 nap keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő). Mivel azóta is folyamatosan munkaviszonyban van, napjainkig még hozzájött kb. egy év 200 nap, így a jogosító ideje kb. 31 év és 350 nap + 1 év és 200 nap == 33 év 185 nap, tehát, mintegy 33 és fél év.
     40 évből levonva a 33,5 évet == 6,5 év, melyet még keresőtevékenységgel kell megszereznie (kb. 2018-ban).

 32. Mit lehet tenni?

  Tisztelt Könyvelőiroda!

  Rokkantnak lenni nem elég a nyűg, de még “bűn” is. Igen, bűn, mert a bünözőt nagyobb emberi méltóság illeti meg, mint a hosszú évtizedeken keresztül tisztességben dolgozó réteget. Nem akarok nyűg lenni az állam nyakán! Megalázó helyzet, amikor a hatodik x felé közelítő ember egy, úgymond útvesztőbe kerül. Kérem, ha valaki megmondaná, hogyan cselekedjen az ember, ha rokkantnyugdíjra nem jogosult, mert még lélegzik DE munkavégzésre alkalmatlan! Bővebben. Műanyag fröccsöntő, szabász, takarító, konyhai kisegítő, idősápoló, munkahelyek pályázata után a munkahelyi orvosi alkalmassági vizsgálatot követően, a jelentkezési lapon, a munkahely betöltésére egészségi állapota miatt alkalmatlan bejegyzés kerül. Egyidejűleg alá kell írni egy nyilatkozatot, hogy nem titkol betegséget. 14 éves koromtól kezdve dolgoztam, nehéz fizikai munkákat, két gyermeket neveltem, és 38-év fizikai munka után egy soronkivüli munkahelyi orvosi vizsgálat, és ALKALMATLAN a minősítés Munkahelyem tisztességesen járt el, könnyű munka hiányában, végkielégítéssel búcsúztak tőlem 2006-ban. Ez időtől a rokkant nyugdíj miatti harc, a munkahelyekért. Igen harc, mert munkaügyi bíróságig kellett harcolnom, belefáradtam. Oly annyira, hogy aktív dolgozó életemben nem fáradtam el úgy, mint az elmúlt időszakban. Használt papírzsebkendő. Kukába vele.

 33. Azt szeretném kérdezni,hogy nekem 2010.12.31-ig 38év 363 napot igazoltak vissza,van 2 saját gyermekem és kettőt még 7évig neveltem akik nem saját gyerekeim voltak kb:8évig voltak nálam. Mikor mehetek nyugdíjba? 1954 ben születtem.
  Tisztelettel:Timi

  1. Kedves Timi!

   Az 1954-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév ? 2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele a betöltött 60 év és 183. nap (2014. II. félév-2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével kapcsolatban figyelmébe ajánljuk összefoglaló írásunkat.
   Amennyiben 2010.01.01-től folyamatosan volt keresőtevékenysége, akkor már kitartás – nem kell sokat várnia; 2011.01.02-án meg van a 39. éve, 2012.01.02-a körül meg lehet a 40. éve, és mehet is már nyugdíjba. Reméljük! 🙂

   1. Köszönöm a válaszát,ez már így vígasz egy kicsit:)
    Üdvözlettel:Timi

 34. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Ismételten bátorkodom Önöket kérdésemmel zavarni, csak most a férjem ügyében.
  Ő 1952 szeptemberében született, 2008 dec. 30-ig 41 év szolgálati idővel rendelkezik és eddig folyamatosan munkaviszonyban állt. Sajnos a napokban munkanélküli lett, nem sok lehetőséget látok arra, hogy el fog tudni helyezkedni.
  A kérdésem az lenne, hogy mikor mehet nyugdijba, vagy esetleg előnyugdijban.
  Válaszukat előre is megköszönve,
  Üdvözlettel:

  Zemankó Ica

 35. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  1953. noverberben születtem. 37 év 307 nap szolgálati idő után most 5 éve rokkant nyugdíjas vagyok. E hónapban ( júl) megyek felülvizsgálatra. Ha úgy ítéli meg a szakértői véleményezés, hogy nem vagyok jogosult rokkantnyugdíjra, lehetőségem van e előrehozott nyugdíjba mennem. Megjegyzem, ha mégis sikerül munkát kapnom nem vesznek föl egészségi állapotom miatt. A rokkant nyugdíjam mellet, három évig szezonális (strandpénztáros) voltam, idén már nem mehettem, alkalmatlanság miatt. Beleszámít e szolgálati időbe, rokkantnyugdíj mellett 6 órában dolgoztam, három év nyarai alatt. Köszönöm! Nagy Jánosné

  1. Kedves njagi!

   Ebből a kérdéséből nem derült ki világosan a szolgálati ideje, de következő hozzászólásában jelezte, hogy 14 éves kora óta dolgozik.

   1953-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016). Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáruk 59 év (2012.) 40 évet elérő, illetve meghaladó szolgálati idő esetén csökkentés nélküli nyugdíjra jogosultak, a minimális szolgálati idő 37 év, amikor csökkentett összegű nyugdíjra jogosultak.

   A saját jogú nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységre is kiterjed a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség. A nyugdíjasnak nyugdíjjárulékot kell fizetnie. A járulékfizetés ellenében, a saját jogú nyugdíj mellett munkát vállaló személyeknek a nyugdíjjárulék fizetés minden 365 napja után ? kérelemre ? jár a nyugdíjjárulék alap havi átlagának fél százaléka, nyugdíjnövelés címén. Amennyiben a rokkantnyugdíj megszűnését követően újabb saját jogú nyugellátás megállapítására kerülne sor, úgy az említett időszak szolgálati időnek számít, illetve ?bérként? is figyelembe veszik.

   1. Kedves könyvelő iroda!

    Nagyon köszönöm a gyors választ. Ma egy kicsit jobban vagyok, talán most kezd hatni a Rexan nevű gyógyszer, mert már mozogni is alig tudtam. Tisztelettel: nj

 36. Tisztelt Könyvelőiroda!

  56 évesen 37 év munkaviszony után az utcára kerületem. Szeretném megkérdezni, hogy a 40 év munkaviszonyhoz szükséges 3 évet meg lehet -e valamilyen formában vásárolni? Létezik- e olyan egyszerűsített járulékfizetési lehetőség, ami munkaviszonynak minősül ?
  Az őstermelői igazolvány alapján fizetett járulék napi hány órás munkaviszonyra jogost?
  Válaszukat köszönöm!
  Tisztelettel: 56 éves

 37. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1957-ben születtem jelenleg hivatásos katonanő vagyok. A szolgálati időm alapján jelenleg 38 évvel rendelkezem. A 38 évbe benne van az 1,2-es szorzóval két év is (36+2=38). A most bevezetésre kerülő törvénymódosítások alapján jogosúltak lesznek e a katonanők 40 éves munkaviszonyban eltöltött évek alapján öregségi nyugdíba menni? Amennyiben igen, akkor várhatóan két év múlva Én is elmehetek öregségi nyugálományba? A tisztelt válaszát köszönve erőt egészséget kívánok Önöknek.
  Mészárosné

 38. Tisztelt Könyvelőiroda.
  Lehet .hogy már valaki kérdezte Önöktől az alábbit.
  38 év jogosito évem és 2 év korkedvezményem van .1956-ban születtem. Mikor mehetek nyugdijba? Összevonható- e a két adat. Várom válaszukat.
  Köszönettel :Veronika

  1. Kedves Várhegyi Veronika!

   Igen, kérdezték már és válaszoltunk is. 😉

   Mindezen túl még utána is jártunk, a válaszról írásunk is született. Az Ön esetére vonatkozóan az írásban kiemelve, narancs színnel olvashatja a választ. Kövesse ezt a linket az olvasáshoz!

  2. Tisztel könyvelőiroda.

   Köszönöm gyors válaszukat.Szép napot kivánok Önöknek.
   Veronika.

 39. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Már leveleztem Önökkel, és nagyon jó tanácsot adtak az előzőekben is.
  Lenne még egy kérdésem.
  2011. november 1-el a 40 éves jogosultsági időmmel nyugdíjba mehetek, ( 1953. 07.16.-án születtem, de 44 éves szolgálati időm van már)
  Férjem 1998. szeptember 4-én elhunyt, az özvegyi nyugdíjat egy évig kaptam utána. Önök szerint kérhetem-e az özvegyi nyugdíjat, vagy már 10 év elteltével nem kaphatom?
  Mielőbbi válaszukat várom.
  Tisztelettel
  Tóth Józsefné

 40. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2011. febr. 24-éig, 38 év és 301 nap jogosító időt igazolt vissza az ONYF.
  13 éve dolgozom ugyanannál a cégnél. Kérdésem, melyik nap lesz a munkában eltöltött utolsó nap?
  Köszönettel: Totyi54

  1. Kedves Totyi54!

   A “jogosító idő” kifejezésből ítélve Ön hölgy. A jogosító időből 40 év kell, vagyis 2011. február 24-től számolva még 1 év és 64 nap kell ahhoz, hogy igénybe vehesse a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Nagyon köszönöm gyors válaszukat, a megerősítést. Minden jót kívánok Önöknek! Érthető okokból tártam fel “csak” ennyit magamról.
    Tisztelettel: Totyi 54

"Vissza a tetejére" gomb