Adó | Járulék | IlletékCégügyekEgyszerűsített vállalkozói adó (EVA)Számvitel

Egyéni vállalkozás, egyéni cég 2010-től II. rész

Az egyéni vállalkozás megújult szabályai mellett újraformálódott az alig ismert vállalkozási forma az egyéni cég, amely önálló jogalanyként jelenik meg. Az egyéni cég már nem csupán cégbírósági regisztrációt jelent, hanem az alapító természetes személy tisztázott mértékű vagyoni felelőssége mellett működő cégként funkcionálhat.

Az egyéni cég alapítása

Az egyéni cég alapításához közjegyző vagy ügyvéd által szerkesztet okirat szükséges és azt a cégbíróságnak kell benyújtani bejegyzésre. A szabályok hasonlatosak más cégekével, de van bőven kivétel. Ilyen például, hogy az egyéni cégnek nincs ?előtársasági? időszaka, a cégnyilvántartásba való bejegyzéstől kezdheti csak meg működését. A bejegyzés határideje 30 nap, de a cégbíróság azonnali bejegyzést ígér, ha szabályszerű és hiánytalan bejegyzési kérelmet nyújt be az ügyvéd vagy közjegyző.

Egyéni cég alapításakor kell eldönteni

Az egyéni cég alapító okirata kötelezően a következőket tartalmazza:
1. az egyéni cég nevét és székhelyét, e-mail címét
2. az egyéni cég alapítójának (tagjának) nevét, anyja nevét, lakóhelyét, az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
3. a főtevékenységet,
4. az egyéni cég működésének időtartalmát (ha az nem határozatlan időre alakult)
5. az egyéni cég jegyzett tőkéjét (apportját), a felelősségvállalás módját, az osztalékfizetésre irányuló döntést,
6. az ügyvezető(k) adatait és megbízásának időtartamát, és a cégjegyzés módját.

Választható elemek az egyéni cég alapításakor

Az egyéni cég további telephelyeket, fióktelepeket jelölhet meg, a cégjegyzékben feltüntethet apportot, valamint további tevékenységi köröket (azt az APEH-nak történő bejelentéssel is választhat). Az egyéni cég könyvvizsgálót jelölhet ki és cégvezetőt is kinevezhet. Fontos, de nem mindenki által ismert lehetőség, hogy a korlátolt felelősségű társasághoz hasonlóan itt is lehetőség van arra, hogy a jegyzett tőke befizetéséről szóló igazolást, az ügyvezető (tag) általi pénztárba történő befizetésről szóló nyilatkozattal helyettesítsék. A jegyzett tőke összege bármekkora lehet, akár 1 Ft is. Apportot csak 200.000 Ft feletti jegyzett tőke esetén lehet megjelölni. Az apport bejegyzéséhez annak értékeléséről szóló nyilatkozat is szükséges.

Bejegyzési költségek

Az ingyenesen alapítható egyéni vállalkozással szemben az egyéni cég esetében az ?ügyvédkényszer? mellett költséget jelentenek a cégbírósági bejegyzés szokásos eljárási költségtételei, amik alól az egyéni cég nem kapott felmentést. Az egyéni cég bejegyzésének közzétételi díja 14.000 Ft, az eljárási illetéke 30.000 Ft. Az egyéni cég adataiban bekövetkezett változásbejegyzés közzétételének díja 7.000 Ft, eljárási illetéke 15.000 Ft.

Az egyéni cégre a ?céges? szabályok vonatkoznak

Ahogy minden más cégformára is a számvitel, és a társasági adózás az érvényes, az egyéni cégre nincs megkülönböztetés, legfeljebb annyi, hogy kiegészítő melléklet nélküli, un. ?sajátos? számviteli beszámolót is készíthet. Az egyéni cég jogutódként viheti magával az
egyéni vállalkozó kisvállalkozói adókedvezményeit.

Az apportot tessék leadózni!

Az egyéni vállalkozás az egyéni céggé válásakor, mint jogutódlással való megszűnési eseményként leltárt készít és megállapítja adókötelezettségeit. Ha feltüntet nem pénzbeli hozzájárulást (apportot), akkor annak összege bevételnek számít, míg az arra jutó könyv szerinti értéket költségként számolhatja el. Ebből egyenesen következik, hogyha van apport, és az apporttal szemben költséget még nem számolt el (pl. az értékcsökkenés még tart), akkor ezen a nyilvántartási értéken az eszköz továbbvihető adózás nélkül. Ha készletet adnak át, de a készlet beszerzési értékét az egyéni vállalkozó már költségként elszámolta, akkor bizony bevételként kell figyelembe venni az el nem adott készlet beszerzési értékét, akkor is, ha azt apportként adja tovább az egyéni cégnek.

Pótbefizetéssel kordában tartott korlátolt felelősség

A tag korlátozott felelősség választása esetén köteles annak mértékét meghatározni. Ezt hívja a törvény ?pótbefizetési? összegnek is. Ha az egyéni cég vagyona a tartozásait nem fedezi, akkor ezt a pótbefizetést kell az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. A pótbefizetés egyszeri limit, ha azt már egyszer a tag rendelkezésre bocsátotta, további pótbefizetés már nem követelhető tőle. A pótbefizetés szükségességének megállapítását a külső személyek csak az évente közzéteendő beszámolóból ismerhetik meg. A tag ugyan fizetésképtelenség esetén a hitelezői érdekeknek megfelelően köteles eljárni, de hallgat a törvény arról, hogy ez az előírás mit is takar pontosan és mi lenne annak elmulasztása esetén a szankció.

Kfc, mint megkülönböztetés a korlátolt felelősség esetére

A korlátolt felelősségű egyéni cégre a külön elnevezése is felhívja majd a figyelmet. Ahol az egyéni cég pótbefizetés terhe mellett korlátolt felelősséget választott, ?kfc? kiterjesztéssel használhatja majd a cégnevét. Elég nyilvánvaló, hogy a megkülönböztetés miatt pejoratív üzleti megfontolás mellett kezelik majd az üzleti partnerek a kfc-t.

Osztalékfizetés a Kft mintájára

Az egyéni cég szabályozásában látványosan is megjelenik, hogy az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra mintázták. A tagok számára a tőkéből való kifizetést (ideértve az osztalék kifizetést is) a kft-kre vonatkozó szabályozás alapján kell teljesíteni, vagyis rájuk is vonatkozik az osztalékfizetés előtti elektronikus úton való fizetőképességi nyilatkozattételi kötelezettség.

Végre eladható az egyéni cég

Az egyéni vállalkozás másnak való átadása mindig egyszemélyes Kft-vé alakulást követelt meg. Az új szabályok szerint az egyéni vállalkozás bármikor egyéni céggé válhat. Az így jogutódlással megszűnt egyéni vállalkozással szemben az új egyéni cég már fogalomképes.
Miután az egyéni cégbeli egyedüli tagságot a törvény vagyoni betétként nevezi erre is vonatkoznak a visszterhes vagyonátruházás illeték és adószabályai.

EVA alá igyekvő egyéni cég ne siessen

Az EVA alá tartozó egyéni vállalkozás egyéni céggé való válásakor elveszti az EVA alanyiságát! Ha ez 2010 során következik be, akkor az egyéni cég 2012.01.01-től lehet leghamarabb EVA alany (nem kell azonban 4 évet várnia). Bár még messze van 2012, a törvény már most figyelmeztet: ha az egyéni cég tagjának korlátlan mögöttes felelőssége korlátolttá válik, az EVA alanyiság megszűnik. Megszűnik az EVA alanyiság az egyéni cég eladásakor is.

Átalakulási szabályok

Egyéni céggé nem lehet átalakulni, de egyéni cég bármilyen gazdasági társasággá, sőt szövetkezetté is átalakulhat, sőt ami érdekesebb, az egyéni cégből kiválás is létrejöhet. Az átalakulás azonban nem egyszerű folyamat, arra leginkább az egyszemélyes Kft-ből való átalakulás szabályai alkalmazhatóak a legcélszerűbben.

Átalakulás menete, költsége
A tag első döntésében fordulónapot választ az vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteihez, a második döntésig azokat elkészíti, könyvvizsgálóval ellenőrizteti, majd ezt követő 8 napon belül közzéteszi az átalakulásról a legfontosabb adatokat és információkat. Ezt követően meg kell várni a kétszeri közzétételt, majd az iratokat be kell nyújtani elektronikus úton a cégbíróság számára. Az átalakulás a cégbíróság döntésével hatályosul. Az egyéni cégből való átalakulás esetén a közzétételi díj 15.000 Ft, az eljárási illeték 50.000 Ft. A számviteli, könyvvizsgálati és jogi munka többszázezer Ft költséget is jelenthet, összegezve, az egyéni cégből való átalakulás félmillió Ft-os nagyságrendű kiadást jelenthet.

Kinek ajánlható?

Az egyéni cég elsősorban a praxis-szerű, rendkívül hosszú távú, vállalkozások formája lehet, amely nagyon hasonlatosan funkcionál majd, mint a korlátolt felelősségű társaság egyszemélyes változata. Még nem látható előre, hogy az új vállalkozási formát mennyire veszik megbízhatónak az üzleti élet szereplői, mindenesetre a nagyra nőtt egyéni vállalkozások számára egyszerűbbé teszi a cégszerű működés létrehozását és az abból történő, nagyobb vállalkozássá való átalakulást.

 

Ruszin Zsolt
vezérigazgató(Utánközlés a szerző engedélyével)


 

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb