Adó | Járulék | Illeték

Adóváltozások a számfejtésben 2023.

Adóváltozások dióhéjban 2023-as adóévben

Ma volt az első 2023. évi munkanap, és aki véletlenül év végén pihent, az csak kapkodja a fejét, annyi az adóváltozás, a számfejtést érintő változás. Csak egyetlen dolog az állandó: maga a változás… 🙁

Csak a Magyar Közlönyből 223 szám jelent meg 2022-ben [39,28 óránként egy-egy újabb szám], ahol egy szám átlagosan 53,28 oldalt jelentett, azaz óránként, átlagosan 1,36 oldalt kell elolvasnunk, értelmeznünk, lefordítanunk magyar ügyfélnyelvre, kivonatolnunk, partnereinknek elmagyarázni. Elenyészően kevés azon jogszabályok, jogszabályi változások száma, amelyek nem, vagy éppenhogy csak érintik a könyvelési-, adózási szakemberek mindennapját; talán, esetleg, kisebb szívdobogással ugyan, de gyorsabban lehet átlapozni a 354/2022. (XII. 29.) KE határozatot a dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről, de már a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról, vagy a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2022. december 30-án megjelent Közlöny számot még jövő hónapban is nézegethetjük…

Tehát, nincs más hátra, mint távirati stílusban összefoglaljuk – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabb változásokat, vagy tudnivalókat, amelyek a számfejtéseket érintik:

Szja és egyéni járulék
Az szja kulcs és az egyéni járulékok mértéke nem változott.

Minimálbér, garantált bérminimum
A minimálbér 2023.01.01-től 232.000 Ft, a garantált bérminimum 296.400 Ft.
A közfoglalkoztatási garantált bér a garantált bérminimum 50%-a.

A munkáltató által fizetendő közteher az egyszerűsített foglalkoztatás esetén:

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén az adott hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1.200,-Ft/naptári nap
  • egyéb alkalmi munka esetén az adott hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz 2.300,-Ft/naptári nap
  • filmipari statiszta esetén az adott hónap első napján érvényes minimálbér 3%-a, azaz 7.000,-Ft/naptári nap

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2023-ban 9.600 Ft/hó, 320 Ft/nap.

Szociális hozzájárulási adó
Az adó mértéke 2023-ban maradt 13%.

Üzemanyagtöltő állomások adókedvezménye
2023. január hónapban már nem vehető igénybe (494/2022. Korm. r.).

Ekho
A kifizetőt terhelő ekho mértéke 2023-ban maradt 13%. Ezt a veszélyhelyzet végéig (2023.05.29) nem kell megfizetni.

Kiva
A kiva mértéke 2023-ban is 10%.

Szocho adó és kiva alap kedvezmények
Nincs változás a kedvezményekben.
Az anyasági ellátásról visszatérők 5 éves kedvezménye (Eat. 462/D.§ (3) 3, vagy több gyermek) 2023.12.31-ig vehető igénybe.

Átalányadózó egyéni vállalkozó
2023-ban is az átalányadózó egyéni vállalkozónál szja mentes éves szinten a minimálbér hatszorosa (1.392.000 Ft).
Az átalányadózó 2023-ban negyedévente adja be a 2358 bevallást. A havi tb-járulék és a szocho alapjának megállapításánál az év elejétől számított adóköteles jövedelemből le kell vonni a korábbi negyedév(ek) halmozott adóalapját. Az így kapott negyedéves adóalapot el kell osztani a hónapok számával, amelyben a biztosítási jogviszony fennállt. Az osztószámba az a hónap is beleszámít, amelyben egész hónapban távol (pl. táppénzen) volt. A tb-járulékot havonta legalább a minimálbér ill. garantált bérminimum után meg kell fizetni. A szochot havonta legalább a minimálbér ill. garantált bérminimum 112.5%-a után meg kell fizetni.

KATA ellátási alap
A KATA ellátási alap 50.000 Ft/hó KATA esetén 108.000 Ft.

Munkanap áthelyezések
2023-ban nem lesznek munkanap áthelyezések.

Apasági szabadság
Az apák munkaidő kedvezményének az új neve apasági szabadság. Az eddig 5 helyett évi 10 nap vehető igénybe. A 1-5. napokra a távolléti díj 100 %-a jár, a 6-10. napokra a távolléti díj 40 %-a. Külön távollét kódja van a 100 %-os és a 40 %-os apasági szabadságnak.

Szülői szabadság
2023-tól 44 nap szülői szabadság vehető igénybe, amely után a távolléti díj 10%-ára jogosult a dolgozó. A számfejtéskor új távolléti kódja van.

Apasági és szülői szabadság kilépéskor
Kilépéskor igazolást kell adni a dolgozónak az igénybe vett apasági és szülői szabadságról, ez a kilépők igazolásai menüpontban elkészíthető. Az igazolásnak tartalmaznia kell az időszakokat és a napok számát.
A korábbi munkáltatónál igénybe vett apasági és szülő szabadságnak is szerepelni kell az igazoláson.

Törzsadatok átvizsgálása, módosítása a bérprogramokban
A jogcímtörzseket az új évi számfejtés megkezdése előtt át kell vizsgálni, hogy azok adó és járulékkötelezettsége megfelelően van-e beállítva, különösen figyelve a megváltozott adózású természetbeni juttatásokra.
A programmódosításkor a jogcím törzseket a programok nem tudják automatikusan átállítani, mert a jogcímeket mindenki szabadon alakítja ki!
Az egyéb juttatások, nem rendszeres jövedelmek, levonások jogcím törzsadat állományokban felül kell vizsgálni a kilépő adatlap sorainak beállítását a 2023. évi kilépő adatlapnak megfelelően.

Tájékoztatás a munkaviszonnyal kapcsolatosan
Az Mt. 46. § (1)-ben előírt tájékoztatást az Mt. változása miatt módosítani kell!
az eddigi kötelező tájékoztatást a következő elemekkel kell kibővíteni:
– ki a munkáltatói jogkör gyakorlója
– a munkaviszony kezdete, tartalma,
– a munkahely
– a munkakörbe tartozó feladatok
– a napi munkaidő tartama, a hét azon napjai, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdő és befejező időpontjai,, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartama, a munkáltató tevékenységének sajátos jellege (ez egy új pont a törvényjavaslatban)
– a munkabérről elszámolás módja, a bérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja
– az alapbéren felüli munkabér, juttatások
– a szabadságnapok száma, számítási módja, kiadási szabálya
– a felmondási idő megállapításának szabályai
– a munkáltató képzési politikája, igénybe vehető képzések és igénybe vehető időtartama
– a hatóság, ahová a munkaadó a közterheket fizeti
– kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e a munkáltatói A 15 napon meghaladó külföldi munkavégzéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettség is szélesedik; a munkavállalót már tájékoztatni kell a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályairól, valamint a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az általa kiküldött munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről is [Mt. módosítás 47. § (1) bekezdés].

A tájékoztatást az eddigi 15 nap helyett már hamarabb, a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül kell írásban megadni a dolgozónak.

A 2023. január 1-jén már munkaviszonyban lévő dolgozó részére a kibővített tájékoztatást akkor kell megadni, ha ezt 2023. január 1-től számított 3 hónapos határidőn belül írásban kéri. Ebben az esetben a kibővített tájékoztatást a kérelem közlésétől számított 30 napon belül kell megadni a munkavállalónak.

Határozott idejű munkaszerződés
Határozott idejű foglalkoztatásnál 2023. január 1-től a biztosítotti bejelentéssel egyidejűleg a ’T1041 jelű nyomtatványon közölni kell a jogviszony megszűnésének szerződés szerinti időpontját is.
A bejelentést legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de még a foglalkoztatás megkezdése előtt kell megtenni. Ha a jogviszony megszűnésének időpontja módosul vagy a szerződés határozatlan lesz, akkor ezt változásként kell a ’T1041 jelű nyomtatványon a NAV-hoz bejelenteni.

Rugalmas munkafeltétel kisgyerekes szülőknek
A kisgyermekes szülők rugalmasabb munkafeltételeik biztosítása érdekében a gyermek nyolcéves koráig kérhetik a munkavégzési hely és munkarend módosítását, a távmunka keretében vagy részmunkaidőben való foglalkoztatásukat. A változtatás időpontját is megjelölő, indoklással ellátott, írásos kérelmükre a munkáltató köteles 15 napon belül szintén írásban válaszolni.
Az új szabályok szerint a szülőknek gyermekük 4 éves koráig a munkáltató köteles biztosítani a részmunkaidő lehetőségét, amennyiben ezt a munkavállalók igénylik. Emellett a gyermek nyolcéves koráig kérhetik majd a munkavégzési hely, valamint a munkarend módosítását, továbbá távmunkát is igényelhetnek a szülők, amit csak kellő indoklással utasíthat el a foglalkoztató.

Munkavégzés alóli mentesülés eseteinek bővülése
A hatályos Mt. 55. §-a határozza meg a munkavégzés alóli mentesülés eseteit. A munkavállaló a jelenleg hatályos esetek mellett akkor is mentesülne kötelezettsége alól, ha munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan vagy súlyos egészségi okból hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő személy gondozásra szorul. A munkakör ellátására egészségügyi okból alkalmatlan személy az alkalmatlanság időtartamára, míg hozzátartozóját vagy vele közös háztartásban elő személyt gondozó munkavállaló évente legfeljebb 5 munkanapra mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól [Mt. módosítás 55. § (1) bekezdés].

Próbaidő
A rövid tartamú munkaviszony esetén a próbaidő is arányosan rövidebb lesz.
(E szabály alapján például 6 hónapos határozott idejű munkaviszony esetén a próbaidő időtartama legfeljebb 1,5 hónap lehet, az általános 3 hónap helyett.)
A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást elegendő a próbaidő utolsó napján postára adni.

Szabadság
A munkáltató a szabadság kiadását a munkáltató a működését közvetlenül és súlyosan érintő rendkívüli esetben megtagadhatja, illetve ilyen okok fennállása esetén a már kiadott szabadságot megszakíthatja, illetve a kiadott szabadság időpontját módosíthatja.

30 év alatti anyák szja kedvezménye
A kedvezmény a 25. év betöltését követő hónaptól jár a 30. év betöltésének hónapjáig. A kedvezmény az összevonandó jövedelem alapjából vehető igénybe, legfeljebb a KSH szerinti előző év júliusi bruttó kereset mértékéig (a 2022. 07. havi átlagkereset 499.952 Ft).
A kedvezmények sorrendje:

1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye
3. 30 év alatti anyák kedvezménye
4. személyi kedvezmény
5. első házasok kedvezménye
6. családi kedvezmény

A kedvezmény ugyanazokból a juttatásokból vehető igénybe, mint a 4 gyermeket nevelő anyák kedvezménye és a 25 év alattiak kedvezménye.

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos eltartott kedvezménye
Az ilyen eltartott után havonta további 66.670 Ft családi kedvezmény vehető igénybe.

Letiltás
Változtak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai (hajlunk mi is arra, hogy a jogszabály alapos tanulmányozását követően ezeket a változásokat már 2022. december hónapban (azaz, már a novemberi kifizetéseknél) alkalmazni kell).
A havi jövedelem nem végrehajtható része a jelenlegi 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedik, az összeghatár pedig, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható, az eddigi 142.500 forintról 200ezer forintra nő.

Köszönet Szedeli-Török Katalin kolléganőnek a kiegészítésekért, különösen a munkaügyi részekért!

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

"Vissza a tetejére" gomb