KATA

KATA adózási szabályok évközi változásai 2017-ben

[print_link] [email_link]

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (Módosító tv.) több ponton módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt (a továbbiakban: Katv.). A módosításokat összefoglaltuk, és egy kis táblázatban megosztjuk minden érdeklődővel:

Korábbi szabályozás

Új szabályozás

A Katv. 6. §-a korábban úgy rendelkezett, hogy ha a Kata szerinti adóalanyiság megszűnt, az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem választható. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás Kata adóalanyisága 2016-ban megszűnt, akkor azt ismételten először 2018. januárjában választhatja, de csak 2018. februárjára vonatkozóan.

Hatálybalépés: 2017.01.01.
az adóalanyiság a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra nem választható.
A kedvező módosítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az adózó Kata adóalanyisága 2017-ben megszűnik, akkor a Katv. szerinti adózási mód már 2019. januárjára ismételten választható.

A Katv. 5. § (1) bekezdés j) pontja szerint eddig a Katv. hatálya alá tartozó adóalany adóalanyisága megszűnt az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladta a 100 ezer forintot.

Hatálybalépés: 2017.07.19.
Nem szűnik meg a Katv. szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig (korábbi szóhasználattal: a jogerőre emelkedéséig) megfizeti az adótartozását és ennek tényét igazolja. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás megfizetésének igazolását követően visszavonja az adóalanyiság megszűnése tárgyában hozott határozatát.

A Katv. 11. § (1) bekezdése eddig csak azt tartalmazta, hogy a kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság által rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon (a ?KATA nyomtatványon) nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről.

Hatálybalépés: 2017.07.19.
A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

2016. június 16-ától nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatás összege. E jogszabályhely hatálybalépésével párhuzamosan átmeneti szabály rendelkezett arról, hogy ez a módosítás a 2014. január 1-jét követően folyósított költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatások esetében is alkalmazható.>

Hatálybalépés: 2017.06.20.
A kedvező szabály már 2013. január 1. napjától alkalmazható.

Eddig nem volt ilyen szabályozás

Hatálybalépés: 2018.01.01.
Nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki ?a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat?.

Forrás: NAV tájékoztató 2017. július

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb